سرمایه گذاری خارجی و آموزش نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

2- تصریح به حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر کلیه منابع نفتی و غیر نفتی مناطق تحت عملیات پیمانکاران خارجی و نفتی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی .
3- کلیه مراحل عملیات اجرایی پروژه اعم از سفارشات ، ساخت و نصب تجهیزات و وسایل ، نحوۀ اجرای پروژه و همچنین کلیه هزینه ها ، تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد .
4- پیمانکار می پذیرد ، عوض قراردادی فقط در صورت تولید تجاری از میدان و یا توسعه ظرفیت تولید از میدان تا میزان مقرر در قرارداد به او پرداخت شود ، در غیر اینصورت وی مستحق دریافت هیچ هزینه ای نخواهد بود .
ب) شرایط مربوط به نحوۀ وصول مطالبات شرکت خارجی :
1- شرکت سرمایه گذاری خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری ، همچون نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی و رساندن تولید روزانه به میزان مقرر در قرارداد ، به کشور میزبان واگذار می کند .
2- باز پرداخت مبالغی که پیمانکار هزینه کرده و نیز هزینه های تأمین مالی و همچنین حق الزحمه و سود و خطر پذیری پیمانکاری ، از محل تولید میدان نفت یا محصول دیگر قابل تحویل از همان میدان می باشد .
3- پرداخت ها به صورت اقساط و با قیمت روز بین المللی انجام می شود . در صورت عدم تکافوی بخشی از محصول طرح جهت باز پرداخت اقساط ، این قسط به اقساط بعدی منتقل و چنانچه به آخر دوره قرارداد برسد ، خطر پذیری پیمانکار بوده و باز پرداخت نمی شود .
4- هزینه ها حداکثر تا سقف تعیین شده در قرارداد پرداخت خواهد شد ، همچنین حق الزحمه و سود و خطر پذیری پیمانکار در قرارداد تعیین می شود .
5- هر چه هزینه اجرای طرح کمتر باشد ، به پیمانکار پاداش بیشتری تعلق خواهد گرفت و در مقابل تأخیر در اجرای پروژه یا افزایش هزینه موجب کاهش پاداش پیمانکار خواهد بود .
6- باز پرداخت به پیمانکار شامل موارد زیر است :
1- هزینه های سرمایه ای
2- هزینه های غیر سرمایه ای
3- هزینه های اداره
4- بهره بانکی
5- بهره سرمایه های به کار گرفته شده
6- نرخ سود توافق شده
7- حق خطر پذیری پیمانکار
ج ) تعهدات و شرایط فرعی که ضمن عقد توافق می شود .
1- پروژه های فاقد خطر پذیری اکتشاف اند . زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شدۀ نفت و گاز هستند به اجراء در خواهند آمد .
2- حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین بر حکمیت .
3- حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فیما بین .
4- دوره قرارداد بین 7 تا 12 سال به صورت معین ، مشخص خواهد شد .
5- مفاد قرارداد بر اساس قوانین ایران ، تعبیر و تفسیر می شود .
6- قراردادهای مذکور باید به نحوی منعقد گردد که شرکت های خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی و استفاده از حداکثر توان موجود کشور در زمینه های طراحی و مهندسی ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم می گردند .
7- پیمانکار ملزم به استخدام نیروهای بومی و استفاده از کالاها و خدمات بومی است .
نکته 1 : در خصوص تعهدات پیمانکار نسبت به رسیدن به سطح تولید روزانۀ مقرر در قرارداد ، باید گفت ، این مسئله بیشتر به تکنولوژی و عملیات بهره برداری و قدرت پمپ های چاه وابسته است و درجۀ دوم به حجم مخزن . که معمولا ً این چنین عملیات هایی در میادینی انجام می شود که با آزمایش های مختلف ، مانند لرزه نگاری و غیره تا درصد دقت نسبتا ً بالا حجم مخزن اندازه گیری شده و اقتصادی بودن آن به اثبات رسیده ات .