سرمایه گذاری خارجی و تاریخ سیاسی معاصر

دانلود پایان نامه

پیشنهادات
1- قانون خاص هر بخش ،آئینه ای برای فعالین آن بخش می باشد . در صنعت نفت نیز وجود یک قانون جامع و شفاف یک پیش نیاز محسوب می شود .
در حال حاضر حتی کشوری همچون موزامبیک دارای قانون نفت شفاف و جامع تری در مقایسه با کشور ما می باشد.لذا لازم است قانون نفت ایران با لحاظ داشتن کلیه عوامل پیرامونی صنعت نفت و تجارب بین المللی و داخلی نگارش شود و کلیه قوانین و مقرارت بنیادی که بصورت پراکنده در قوانین و مقررات مختلف در رابطه با صنعت نفت وضع گردیده در این قانون متمرکز شود.
2-بدون شک تحولاتی که در نظام حقوقی صنعت نفت ایران از جمله تصمیم به ملی شدن صنعت نفت و تبعات حقوقی بین المللی آن ، و در دوره اخیر طراحی مدل قراردادهای خرید متقابل (Buy-Back) در چارچوب محدودیتهای قانونی کشور ، تاثیر زیادی در حقوق نفت در جهان داشته است و کشورهای زیادی تحولات در حقوق نفت ایران را پیگیری و الگو برداری کرده اند. لذا حقوق نفت ایران صرفنظر از مباحث اجرائی دارای اعتبار ملی برای کشور ما باشد .بر همین اساس باید نگرش به این حوزه باید متفاوت و بسیار تخصصی تر باشد.
3-در زمینه تربیت کارشناسان حقوق نفت برای اداره مذاکرات قراردادی و تنظیم قراردادهای نفتی ، تهیه و اظهار نظر در زمینه طرحها و لوایح نفتی نیز ضعفهای اساسی در ساختار این صنعت چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ایرانی فعال در صنعت نفت مشاهده می شود.
همچنین مباحث مربوط به حقوق نفت در دانشگاههای کشور ما غریبه هستند و حتی یک کرسی مربوط به حقوق نفت در داخل کشور دائر نبوده و کارشناسان ایرانی باید حقوق نفت را در دانشگاههای غربی فرا بگیرند ،که این وضعیت در شان مراکز علمی ایران با سابقه طولانی و برخورداری از اساتید مجرب نمی باشد.
4- و در آخر در رابطه با پیش نویس قانون وزارت نفت که بی ارتباط با موضع پژوهش ما نیست باید اضافه کرد ، با توجه به اهمیت ویژه صنعت نفت برای کشور ما ، ضرورت دارد به کلیه جنبه های این صنعت خصوصاً درزمینه قانونگذاری دقت زیادی معطوف گردد. نظر به اینکه طی هفته آخر اسفند 1390 قانون وزارت نفت در صحن علنی مجلس بررسی و به تصویب رسید،چند نکته در مورد پیش نویس اولیه این طرح ذیلاً اشاره می شود.
قبل از ورود به موضوع این قانون ، نقدی بر فرایند تصویب طرحها و لوایح در صحن عمومی مجلس وجود دارد.
در واقع بجای اینکه در صحن عمومی مجلس توسط پیشنهادات فی البداهه و غالباً غیر کارشناسی نمایندگان در پیش نویس مصوب کمیسیون تخصصی تغییرات اساسی داده شود، بهتر است با اصلاح آئین نامه داخلی مجلس کلیه پیشنهادات نمایندگان قبل از طرح در صحن عمومی ، بصورت مکتوب به کمیسیون تخصصی ذیربط ارائه و بصورت مکتوب هر پیشنهاد و نظر کمیسیون صرفاً در جلسه عمومی مطرح و رای گیری شود.
یکی از ضعفهای اساسی نظام اجرائی کشور بی توجهی به مهلتهای قانونی برای انجام برخی از تکالیف می باشد. رعایت این زمانبندیها خصوصاْ در قوانین برنامه حیاتی می باشد زیرا بی توجهی به زمانبندی بمنزله بی اثر کردن کل یک برنامه محسوب می شود.
برای نمونه ماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع مهم جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته و تکالیفی کلی برای دولت پیش بینی کرده است.
در این ماده دولت مکلف گردیده ظرف شش ماه از تصویب قانون اقدامات لازم برای شناسائی و اصلاح قوانین و مقررات بر حسب ضرورت و تعیین واعمال مشوقها به تناسب نیاز روز و رقابتهای بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی را صورت دهد.
همچنین بموجب بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت مکلف گردیده است ظرف 6 ماه نسبت به تدوین سند ملی راهبردی انرژی کشوربعنوان سند بالادستی بخش انرژی کشور برای یک دوره 25 ساله اقدام و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
با توجه به گذشت مهلت قانونی 6 ماه ظاهراً اقدام اساسی درخصوص تهیه این سند بالادستی راهبردی صورت نگرفته است.
از آنجایی که صنعت نفت در ایجاد تولید از طریق پیوندهای پسین مؤثر است، از اینرو تقویت و استحکام بخشیدن به پیوندهای پسین و صنایع پایین دستی این صنعتمی تواند باعث رشد متوازن تری در بخشهای مختلفاقتصادی شود تا این صنعتنیز مواد اولیه یا خدمات اولیه واسط، برای سایر بخشهای اقتصادی فراهم کند و بخشهای دیگر از محصولات این صنعت در پیشبرد مقاصد تولیدی خود به نحو مطلوبتری استفاده کنند.صنعتنفتبعنوان صنعتی که بتواند بخشی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و ارزشافزوده و اشتغال ایجاد نماید مورد استفاده قرار نگرفته و به همین خاطر با اقتصاد کشورهای پیشرفتهارتباط پید ا کرده و از ایجاد ارتباط با بخش های اقتصادی داخلی عاجز مانده است .
درحالیکه با نگرش صحیح و اصولی بر منابع سرشار نفت وگاز به عنوان سرمایه ملی، میتوان از آن به عنوان نقش محوری در توسعه اقتصادی ایران استفاده کرد.
منابع
الف :کتابها
1-افراسیابی، بهرام ، ایران در تاریخ، ج2، تهران: نشر علم، 1367
2-حسن بیگی، ابولفضل ، نفت، بای بک و منافع ملی، تهران: انتشارات نوای آوا ،1381
3-جمالی نظرپور، مهدی، تاریخ سیاسی معاصر ایران ،تهران :نشر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ،بی تا
4-جمعی از نویسندگان ، کالبد شکافی صنعت نفت ایران، روابط عمومی وزارت نفت، 1380
5-ربیعی، فرانک ،حقوق قرار دادهای نفتی،تهران :انتشارات بهنام ،1381
6-روحانی، فواد؛ زندگی سیاسی مصدق، تهران: نشرزوار، 1379،
7-زهی،نقی ،علیرضا علی پور ،داود غفارپور ،سرمایه گذاری و روشهایتامین منابع مالی خارجی ،تبریز ،نشر معاونت اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی ،1384
8-ذوقی، ایرج، مسایل سیاسی و اقتصادی نفت ایران، تهران: انتشارات پاژنگ، 1370