سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

مولفه ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
مولفه معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
5- 3 بحث و نتیجه گیری
در این قسمت به بحث و تحلیل فرضیات تحقیق انجام شده و یافته های تحقیق با سایر پژو هشگران مورد مقایسه قرار گرفته ا ست.
نتیجه فرضیه 1 بیانگر این است که مولفه امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو تاثیر دارد.که با نتایج تحقیقات وار(1989)،کریمی نیا و مقدم (1391)و نیاکان لاهیجی(1387) همخوانی دارد و با نتایج فاضل(1371) همخوانی ندارد. در خصوص امکانات زیر بنایی و خدمات عمومی و زیرساختهای پیشرفته دولت می توان چنین بیان کرد که فراهم سازی این امکانات در مناطق تجاری و خدمات عمومی می تواند باعث سهولت سرمای گذاری و افزایش انگیزه سرمایه گذار گردد و عکس این مساله یعنی عدم حمایت دولت در بخش امکانات و خدمات باعث تضعیف سرمایه گذاری می گردد.
نتیجه فرضیه 2 بیانگر این است که مولفه سیاست امتیازات دولتی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد. که با نتایج تحقیقات آرادونا آگارول(2005)، ناهیدی و همکاران (1390) و نیاکان لاهیجی(1387) همخوانی دارد. سیاست امتیازات دولتی مساله ای دیگر در جذب سرمایه گذاری داخلی است اگر دولت بتواند در سیاست های امتیاز دهی خود تغییراتی را اعمال دهد به طوری که طرف دیگر از این امتیازات بهره ای ببرد ، این مساله خود باعث افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری داخلی میگردد امتیازات دولتی نیز از طریق سیاست گذاری های مدیران ارشد می تواند در جهت جذب سرمایه نهادینه شود و در آینده نیز از طرف دیگر باعث کاهش بار اقتصادی منفی ناشی از سرمایه گذاری خارجی توسط سرمایه گزاران بر کشور گردد.
نتیجه فرضیه 3 بیانگر این است که مولفه رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد. که با نتایج تحقیقات وار(1989)، کریمی نیا و مقدم (1391)همخوانی دارد و با نتایج کریمی (1376) همخوانی ندارد. بخشی از انگیزه های سرمایه گذاران داخلی در زمان برخورد با نهاد ها از بین می رود به طوری که در بخش هایی از مراحل اداری و قانونی شفافیت لازم وجود ندارد و این مساله باعث گمراهی سرمایه گذاران می شود. رسایی و پویایی قوانین و رفع محدودیت های قانونی نیز عاملی برای جذب سرمایه گذاری داخلی می گردد دولت می تواند به مقدار قابل توجهی از بروکراسی اداری و موانع و محدودیت های درج شده در قوانین اقتصادی کشور بکاهد و سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی هنگام سرمایه گذاری با موانع و سردرگمی روبرو نشود این مساله می طلبد که قانون گذاران در هنگام وضع قوانین در جهت موفقیت سرمایه گذاری و تحرک اقتصادی کشور تبصره هایی را جهت رهایی سرمایه گزاران از موانع و محدودیت های بی مورد اعمال دهند تا جدب سرمایه های کشور از طریق بخش خصوصی با موفقیت صورت گرفته و درآمد های ناشی از آن صرف کشور شود.
نتیجه فرضیه 4 بیانگر این است که مولفه ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد. با نتایج تحقیقات فاضل(1371)، کریمی نیا و مقدم(1391)، ناهیدی و همکاران(1390) و نیاکان لاهیجی(1387) همخوانی دارد. ثبات سیاسی به عنوان مهمترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان قلمداد می شود. در واقع بنگاههای اقتصادی معتبر و بین المللی همواره از سرمایه گذاری در کشورهایی بدون ثبات سیاسی اجتناب می کنند. پس می توان گفت وجود ثبات سیاسی و اقتصادی کشور میزبان نقش مهمی را در تثبیت و توفیق یک منطقه آزاد اقتصادی ایفا می کند. تعهد به اقتصاد آزاد (بازبودن اقتصاد )در حقیقت سیاست گذاری های مبادله و نرخ مبادله مناسب در اقتصاد کلان و همچنین حاکمیت قانون در راستای حمایت از کسب و کار از المان های پایه ای و ضروری ورود یک اقتصاد درحال توسعه به بازار جهانی می باشد.
نتیجه فرضیه 5 بیانگر این است که مولفه معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد. با نتایج تحقیقات وار(1989)، کریمی نیا و مقدم (1391)همخوانی دارد و با نتایج کریمی (1376) همخوانی ندارد. با توجه به نتایج بدست امده در مورد نقش معرفی مزایای سرمایه گذاری میتوان گفت که اگر سرمایه گزار بتواند با مزایا و امتیازات سرمایه گذاری اطلاع کافی کسب کند، این عامل نیز محرکی برای سرمایه گذاری داخلی می باشد.
4-5 نتیجه گیری کلی
عوامل موثری می تواند در جذب سرمایه نقش داشته باشد بررسی آن عوامل، در حالت خرد به اقتصاد بازار، و در سطح کلان در اقتصاد مملکت می تواند تاثیر داشته باشد. در پژوهش حاضر به بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو پرداخته شد و در این خصوص متغیرهای امکانات زیربنایی، سیاست امتیازات دولتی، رسایی و پویایی قوانین و رفع محدودیت های قانونی، و معرفی مزایای سرمایه گذاری به عنوان متغیر های جذب سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. در مجموع می توان گفت که امکانات زیر بنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته و سیاستهای امتیازات دولتی ، رسایی و پویایی قوانین و رفع محدودیت های قانونی و معرفی مزایای سرمایه گزاری و ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی باعث جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی شهرستان ماکو می شود. نتایج نشان داد که عوامل مانند امکانات زیربنایی و خدمات عمومی، سیاست امتیازات دولتی، رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی، ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه) تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذارهای داخلی دارند (0.001p<). همچنین آزمون تحلیل عاملی و رتبه بندی نشان داد که ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی با میانگین رتبه 3.73 در رتبه اول و امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته 3.1 و معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه 3.08 در رده های بعدی قرار گرفتند. همچنین بعد رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با میانگین رتبه 2.48 در رتبه اخر عوامل جذب سرمایه گذارهای داخلی قرار گرفت.
5-5 پیشنهادات برخاسته از تحقیق
لذا براساس نتایج بدست آمده جهت رفع موانع فوق و ایجاد بستر مناسب جهت جذب و جلب حضور هر چه بیشتر سرمایه گذاران در منطقه آزاد ماکو پیشنهادات ذیل به ترتیب اهمیت ارائه می شود:
با توجه به اینکه ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی رتبه اول عوامل موثر بر جذب سرمایه گذارهای داخلی را در منطقه آزاد ماکو داشت. پیشنهاد می گردد مدیران اجرایی منطقه آزاد ماکو نسبت به ایجاد ثبات سیاسی و بخصوص امنیت اقتصادی سرمایه گذاران داخلی تلاش نمایند.
نتایج نشان داد که امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته برای جذب سرمایه گذارهای داخلی را در منطقه آزاد ماکو از اهمیت بالایی برخودار است. بنابراین ایجاد امکانات زیربنایی مطلوب و خدمات عمومی شهری مناسب برای این منطقه به شهردار و مدیران منطقه آزاد ماکو پیشنهاد می گردد.
پیشنهاد می گردد صدا و سیمای منطقه ازاد و سازمانها مرتبط در این زمینه برنامه مدون و اجرایی داشته باشند و تبلیغات و معرفی مزایای منطقه را در اولویت کار قرار دهند.
5-6- محدودیتهای تحقیق
1- عدم انگیزه و همکاری لازم یا سهل انگاری برخی افراد در تکمیل دقیق پرسشنامه به علت عدم اعتقاد به ارزش واقعی تحقیقات علمی و نتیجه بخش بودن آن در جامعه و یا عدم احساس امنیت و شرایط لازم پژوهشگری می‌تواند اثرات نامطلوبی بر نتایج پژوهش وارد کند.
2- سو‌گیری افراد به دلیل پنداشت مالیاتی موضوع یا ترس از گزارش دولتی در این تحقیق ممکن است بر دقت پاسخ دادن به پرسش‌نامه‌ها اثر گذاشته باشد.
3- تاثیر زمان انجام تحقیق بر نتایج(رکود اقتصادی زمان این تحقیق در کشور) از جمله محدودیت تحقیق حاضر بود. به نظر می رسد عدم پویایی بازار و وضعیت نامناسب صادرات در منطقه آزاد در زمان پژوهش بر نتایج تاثیر داشته باشد.
5-7 پیشنها دات برای تحقیقات آینده
با توجه به اهمیت دقت در تکمیل پرسشنامه توسط افراد و تاثیر مستقیم ان بر نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد پژوهشگران در تحقیقات آینده موضوع را با دقت توضیح و اهمیت نظر پاسخگویان را به ایشان متذکر شوند.
با توجه به تاثیر زمان انجام تحقیق بر نتایج پیشنهاد میگردد تحقیقات مشابه در زمانهای مختلف سال و وضعیت اقتصادی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اهمیت موضوع حاضر پیشنهاد می گردد در تحقیقات آینده برای این منطقه و سایر مناطق آزاد ایران اطلاعات از طریق AHP نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
منابع و ماخذ
منابع