سرمایه گذاری در آموزش و تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

3-2 مطالعات خارجی:
مطالعه شولتز (1961)
شولتز (1961) در مقاله ای تحت عنوان “سرمایه گذاری در سرمایه انسانی” اجاره بهای آموزش و پرورش را به عنوان یکی از متغیرهایی که در بررسی عوامل رشد نادیده گرفته شده است، مطرح و معرفی کرد. طبق نظر وی تابع تولید کل به شکل زیر می باشد:

که در آن: موجودی سرمایه آموزشی در اقتصاد و سایر متغیرها طبق تعاریف قبلی، نیروی کار و سرمایه فیزیکی هستند. (r نرخ بازده آموزشی، سرمایه اختصاص یافته به امر آموزش می باشد.)
موجودی سرمایه آموزشی، جریان خدمتی را که به واسطه ی آموزش در فرآیند تولید به عنوان عامل تولید نقش داشته است، نشان می دهد. شولتز در بررسی خود معلوم کرد که 20 تا 40 درصد رشد اقتصاد ملی ایالت متحده در بین سال های 1929 تا 1956 نتیجه ی سرمایه گذاری در آموزش و پرورش بوده است. بدیهی است که در این روش تخمینی از موجودی سرمایه آموزشی لازم است. شولتز این موجودی را با جمع بستن هزینه های صرف شده برای آموزش در گذشته و تعدیل آن نسبت به بعضی عوامل از جمله طول سال های تحصیل برآورد کرد.
مطالعه لوین و رنلت (1992):
یکی دیگر از مطالعات مطرح در این زمینه، مطالعه‌ی لوین و رنلت می‌باشد که با استفاده از اطلاعات 101 کشور به بررسی تاثیر شاخص آموزشی نرخ ثبت‌نام در دوره آموزشی متوسطه بر نرخ رشد اقتصادی سرانه طی دوره 85-1960 پرداخته‌اند و معادله رگرسیون اساسی آنها به صورت زیر می‌باشد:
GYP=0.83 – 0.35RGDP60 – 0.38GPO + 1.7SEC + 1.75INN
(0.98) (-2.5) (-1.73) (2.46) (6.53)
که مقادیر داخل پرانتز، آماره‌ی t می‌باشد.
GYP : نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی طی 85-1960
INN : نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی
GPO : نرخ رشد جمعیت
SEC : نرخ ثبت نام در دوره‌ی آموزش متوسطه
: تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه 1960 در هر یک از کشورهای مورد مطالعه است.
همانطور که مشاهده می‌شود رابطه‌ای مثبت و معنی‌داری بین SEC و GYP وجود دارد. اما با این وجود، با ورود متغیرهای دیگر در معادلات رگرسیونی این رابطه معنی‌دار از ثبات برخوردار نیست.
از مهم‌ترین نتایج این تحقیق موارد زیر:
رابطه‌ی مثبت و پایدار بین سهم سرمایه در تولید ناخالص داخلی و میانگین سهم تجارت خارجی در GDP
رابطه‌ی مثبت و پایدار بین میانگین نرخ رشد و میانگین سهم سرمایه از GDP
نتایج یکسان ناشی از بکارگیری سهم صادرات از GDP و تجارت کل
عدم تاثیر شاخص سیاست‌های تجاری با وجود سهم سرمایه بر رشد به صورت پایدار
تایید فرضیه همگرایی شرطی (رابطه‌ی منفی بین سطح اولیه درآمد و رشد)