سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موسسات مالی و اعتباری

دانلود پایان نامه

Hasan & Sirén (2003)
ورودیها: تعداد کارکنان، داراییهای ثابت، منافع قابلاستفاده برای وام دهی
خروجی ها: وامهای کوتاه مدت، وام های بلند مدت، سایر دارایی های مولد،
مومنی (1385 )
مدل 1: ورودی ها: تعداد کارکنان، سرمایه فیزیکی سپرده ها
خروجی ها: وام های تجاری، وام به اشخاص، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام های معوق
مدل 2: تعداد کارکنان، سرمایه فیزیکی سپردهها
خروجی ها: وام های تجاری، وام به اشخاص، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام های معوق، کارمزدهای دریافتی، سپرده های دیداری
مدل 3: ورودی ها: هزینه های بهره ای، هزینه های غیر بهره ای
خروجی ها: درآمد های بهره ای، درآمدهای غیر بهره ای
فصل سوم :
روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است.به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند.این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود.از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است.در طی فرآیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اوّلیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد (خاکی;1388) دراین فصل به روش تحقیق، روش نمونه گیری، پایایی وروایی ابزار وروش های تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
3-2) فرآیند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مساله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شدند و فرضیه ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی از شعب بانک ها و موسسات مالی استان گیلان جمع آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارSPSS20 استفاده گردید.در ادامه با محاسبه ی مشخصه های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه، توزیع صفت ها بررسی گردید و در نهایت آزمون فرضیه ها انجام گرفت.
3-3) روش تحقیق
تحقیقات در علوم رفتاری با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه ی گردآوری داده ها تقسیم بندی می شوند.در این راستا تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش اجرا، از نوع توصیفی می باشد.از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است.
۳-4) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه از افراد یا واحد هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.معمولا در هر تحقیق جامعه ی مورد بررسی یک جامعه ی آماری است که محقق مایل است در باره ی آن به مطالعه بپردازد.نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه ی آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد.نمونه برداری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را برای اعضای جامعه آماری تعمیم داد.
جامعه آماری تحقیق حاضر ,۳۴شعبه سرپرستی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در استان گیلان می‌باشد.به عبارت دیگر جامعه مورد آزمون شامل شعب سرپرستی تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل کشور می باشند که در استان گیلان فعالیت می کنند.با اینکه بانک ها و موسسات مجاز که در استان گیلان فعالیت می کنند, از شعبات متفاوتی تشکیل شده اند, لیکن با توجه به یکپارچگی تمامی سیستم هایی که شعب متفاوت هر بانک یا موسسه مالی و اعتباری با سیستم مرکزی آن ها , تنها شعب سرپرستی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.اسامی این بانک ها و موسسات در پیوست آورده شده است.به منظور انجام تحقیق حاضر به مدیریت شعبه سرپرستی هر بانک و یا موسسه مالی و اعتباری یک پرسشنامه تسلیم شده تا بتوان از آن به عنوان شاخص استفاده نمود و موارد مورد آزمون را اندازه گیری نمود.
۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها
روش جمع آوری داده ها در این تحقیق میدانی می باشد.روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری داده ها ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید.یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد.پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها است که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آن ها ارایه نماید.در تحقیق حاضر به منظور استفاده از دیدگاه و نگرش های مدیران ارشد بانک ها وموسسات مالی استان گیلان از پرسشنامه استفاده شد و طیف پاسخی مورد استفاده درآن طیف لیکرت 7تایی از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم است.در جدول (3-1) به مشخصات پرسشنامه تحقیق اشاره شده است.سوالات پرسشنامه به تفکیک به شرح جدول زیر است:
جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد
ردیف