سرمایه گذاری مشترک و استراتژی بازاریابی

دانلود پایان نامه

1- مدیریت استراتژیک دکتر علیرضا امیرکبیری 1377
ناحیه دوم :
در این ناحیه وضعیت بازاری بررسی میشود که رشد آن سریع و وضعیت رقابتی در آن بیشتر است . در این ناحیه با توجه به وضعیت بازار و نیز شرایط محیطی استراتژی هایی که باید توسط موسسات بکار گرفته شوند ، عبارتند از : تخصصی شدن ،حفظ بازار موجود و نیز استراتژی یکپارچگی را نیز به اجرا بگذارد .در این ناحیه با توجه به ریسک بازاری و رشد آن برای آنکه یک موسسه از ریسک فعالیتهای خود بکاهد میتواند از استراتژی متفاوت شدن در نحوه فعالیتهایش استفاده کند ، تا ریسک موجود در فعالیتهای یک موسسه به یک اندازه پخش شود .
ناحیه سوم :
در ناحیه سوم وضعیت بازاری در آن بررسی میشود که دارای رقابتی برتر در بین موسسات میباشد در این ناحیه موسساتی وجود دارند که دارای امکانات رشد کم ، نقدینگی بیشتر به نسبت فعالیتهای خود بدست میآورند .
برای موسساتی که میخواهند با توجه به شرایط اینچنینی در بازار به موفقیت و رهبری دست پیدا کنند ، میتوانند از استراتژی های بدست آوردن موسساتی را که در همان زمینه فعالیت میکنند و با آنکه با ورود به فعالیتهای جاذبی که در بازار وجود دارد میتواند استفاده کند . علاوه بر آن نیز موسسات میتوانند با استفاده از سرمایه گذاری مشترک استراتژی های یاد شده بالا را با ریسک کمتری انجام دهند .
ناحیه چهارم :
در این ناحیه وضعیت رقابت ضعیف در بازار و نیز کندی سرعت رشد آن مورد بررسی قرار میگیرد . فعالیتها و استراتژی هایی که موسسات در این حالت با توجه به شرایط بازار انجام داده و یا انتخاب میکند عبارتند از : استراتژی های حرفه جویی ، متمایز شدن و اتصال را میتوان نام برد .
————-
کاتلر – فیلیپ – مفاهیم استراتژی بازاریابی – فصل چهارم – چاپ اول 1999
3-1-2-1-3- سبد جنرال الکتریک :
در تجزیه و تحلیلهایی که از روش گروه بستن صورت گرفت ، ضعفهایی از آن مشاهده شده ، کارشناسان شرکت جنرال الکتریک را بر آن داشت تا به تهیه یک روش جدیدتری اقدام نمایند. این افراد با کمک مک کینسی و شرکت او یک ماتریس سبدی دیگری را بسط و توسعه دادند .
در ماتریس ارائه شده توسط اینشرکت با بنیان قرار دادن جاذبه بازار در دراز مدت با عوامل رقابلت موسسه ، ماتریس گروه بستن را بطور دیگر اصلاح نمود .
در این ماتریس جدید دو محورد تعریف شده است محور افقی شامل جاذبه بازار بوده و برحسب شدت آن یعنی زیاد ، کم و متوسط درجه بندی گردیده است .
در محور عمودی نیز موفقیت رقابتی موسسه همراه با برتریهای آن قرار دارد و این محور نیز مانند محور افقی برحسب شدت آن به سه قسمت : زیاد – متوسط و یا کم تقسیم شده است .
برای آنکه بتوان واحدهای استراتژیک را با توجه به این ماتریس پیشنهادی سنجید باید متغیرهایی که بر روی جاذبه بازار و نیز وضعیت رقابت تاثیر دارند ، تجزیه و تحلیل شوند .
از ویژگیهای خیلی مهم این نوع ماتریس میتوان گفت : درکنار امکان دادن توانایی ارزیابی تولید و بازار های موجود ، وارد کردن متغیرهایی که در تجزیه و تحلیل میدانهای فعالیتی کمک میکند و نیز توانایی تجزیه و تحلیل رخدادهای پیش بینی نشده را به مدیران استراتژیک یک موسسه میدهد . استراتژی هایی که در سبد ماتریسی پیشنهادی جنرال الکتریک مورد استفاده قرار گرفته است .
الف : استراتژی های سرمایه گذاری موسسه و رشد :
این استراتژیها در بخش اول ماتریس مورد نظر اجرا میشوند . از این استراتژی ها که توسعه تکنولوژی ، افرایش ظرفیت تولید ، توسعه کالا و انجام طراحیهای جدید میتوان نام برد در موسسات مورد استفاده قرار میگیرد .
ب : استراتژی های سرمایه گذاری انتخابی :
در واحدهایی که به خصوصیات این ناحیه مشابه هستند و با رنگ زرد تعریف میشوند . راهبردهای افزاریش سودآوری ، منابع وقابلیت ارزشها بیشتر مناسب میباشد .هدف کلی این استراتژی موفقیت در بازار موجود همراه با سرمایه گذاری میباشد .
ج : استراتژی های عقب نشینی :
این نوع استراتژی ها با فروش تجهیزات کم مصرف یا بی مصرف ، کاهش زمان تولید ، کم کردن میزان و تعداد کالاها صورت میگیرد و فقط تولید کالاهایی که برعهده موسسه است صورت میگیرد .
2-الف – 4: تجزیه تحلیل هافروماتریس ارزشیابی کالا / بازار :