سرمایه گذاری مشترک و فعالیتهای مدیریتی

دانلود پایان نامه

67. Remembering by doing
چنانچه مدلهای ذهنی مشترک سازمان را عبارت از پایگاه دانش یا ساختار باورهای سازمان که اقدامات فردی و نهایتاً اقدامات سازمانی را هدایت می کند ( کیم68، 1993 ) بدانیم، آنگاه می توان چنین پنداشت که از طریق سهیم شدن در مدلهای ذهنی افراد و تعبیر و تفسیر آنها، مدلهای ذهنی مشترک سازمان شکل می گیرد، تغییر می یابد و به روز می گردد. اگرچه یادگیری سازمانی به افراد خاصی بستگی ندارد، اما سازمان از طریق تک تک کارکنان یاد می گیرد و در برخی از نقاط ، یادگیری سازمانی به رفتارهای سطح فردی بستگی دارد؛ مانند: تجربه از طریق بکارگیری روشها و فرایندهای نو ( گومز69، 2004 ).
یادگیری فردی منجر به توسعه شخصیت، عادتهای شخصی و اعتقادات افراد می شود؛ اما یادگیری سازمانی منجر به توسعه دیدگاه ها و ایدئولوژی سازمان می گردد و در این میان حافظه سازمانی70 باعث عدم وابستگی سازمان به افراد معینی می شود. بنابراین مشاهده می شود که افراد می آیند و می روند و رهبران سازمان عوض می شوند، اما حافظه سازمان رفتارهای معین، نقشه های ذهنی، هنجارها و ارزشها را حفظ می کند ( هیولت، کچن و نیکولز، 2003 ).
68. Kim
69. Gomez
70. Organizational Memory
از آنجا که یادگیری فردی زیربنای یادگیری سازمانی است ، کروسان و اینکپن71 ( 1992 ) سه ساز و کار ذیل را برای انتقال از یادگیری فردی به یادگیری جمعی ( گروهی و سازمانی ) پیشنهاد کرده اند:
الف) تسهیل فردی: در این ساز و کار، رهبر یا یک فرد متنفذ، انسجام تصاویر ذهنی مختلف را به منظور ایجاد فهم مشترک هدایت می کند. نقش کلیدی رهبر در اینجا مهم است.
ب) تسهیل مشترک: افراد در زمینه مشترکی به اندازه کافی با یکدیگر مشارکت میکنند و از طریق مباحثه های فراوان، دامنه فهم مشترک خود را توسعه می دهند.
ج) تسهیل مصنوعی: در اینجا سیستمها و ساختارهای سازمانی بعنوان ساز و کارهای انسجام بخشی عمل می کنند. این تسهیل از طریق جابجایی مدیران، جلسات رسمی و مباحثه های درون گروهی ( درون تیمی ) انجام می شود.
2-9-2-2) یادگیری یک حلقه ای، دو حلقه ای و دوگانه
در صفحه 42 شرح داده شده اند.
3-9-2-2) یادگیری درون سازمانی و برون سازمانی
تا کنون تمرکز ادبیات یادگیری سازمانی بر چگونگی یادگیری از تجربیات در سازمانهای رسمی مثل دانشگاهها، مؤسسات دولتی و غیره بوده است و این نکته را توضیح می دهد که در این سازمانها عادتهای ویژه سازمان72، رویه های عملیاتی استاندارد و سایر قواعد سازمانی چگونه به یادگیری کمک میکند. بنابراین، تمرکز چنین ادبیاتی صرفاً بر فرایندهای یادگیری درون سازمانی73 بوده است.
71. Crossun & Inkepen
72. Organization-Specific Routines
73. Intra-organizational Learning
مثلاً در یک محیط سازمانی افراد چگونه از طریق یکدیگر می آموزند؛ گروهها، بخش ها یا تیمهایی از افراد چگونه تجربه می اندوزند و یادگیری مشترک انجام می دهند و اینکه نقش تعامل اجتماعی و انجام وظایف کاری در یادگیری چیست، موضوع مورد توجه محققین یادگیری سازمانی می باشد.
اما حدوداً از یک دهه قبل تحقیقاتی انجام شده است که مشخصاً بر یادگیری بین سازمانی74 تمرکز داشته و رفتارهای منحصر به فردی را در بین سازمانها مورد مطالعه قرار داده است. مانند رویکرد استراتژیک، سرمایه گذاری مشترک، شبکه ها و سایر شکلهای رسمی همکاریهای بین سازمانی ( هولمکویست75، 2002 ).
همکاری اثربخش سازمانها با یکدیگر باعث می شود که سازمانها از طریق یادگیری بین سازمانی با تغییرات محیط پویا تطابق بهتری را انجام دهند و در برآورده ساختن نیازهای مشتریان سرعت عمل بیشتری را به خرج دهند. در یادگیری بین سازمانی، سازمانهای مختلف با یکدیگر به مبادله اطلاعات می پردازند و بخش حساس و مهم مبادله بین سازمانهای همکار، سهولت دسترسی به اشکال مختلف اطلاعات اعم از اطلاعات درباره افراد، تسهیلات، سیستمها و فعالیتهای مدیریتی و اطلاعات مهم درباره تفاوت ارزشها و اعتقادات میباشد ( هالت، لاو و لی، 2000 ).
در فرایندیادگیری بین سازمانی،سازمانهای رسمی با همکاری مبتنی بر اعتماد،ازتجربیات یکدیگر می آموزند؛
البته لازم به یادآوری است که اگر تجربیات وقواعد سازمانی بسیار شبیه هم باشد و سازمانها به هم وابستگی پیدا کنند، نوع یادگیری درون سازمانی خواهد بود و تنها در صورتیکه یادگیری مشترک سازمانها منجر به ایجاد قواعد ضعیف توأم با تأثیر اندک بر رفتار یکدیگر شود و سازمانها وابستگی شدید به یکدیگر پیدا نکنند، « یادگیری بین سازمانی محض76» ایجاد می شود ( هولمکویست، 2002 ).
74. Inter-organizational Learning
75. Holmquist
76. Purely Inter-organizational Learning
تفاوت یادگیری درون سازمانی با یادگیری بین سازمانی دراین است که در یادگیری درون سازمانی تجربیات معتبر و مشابهی برای افراد شاغل در سازمان ایجاد می شود که بسیار سودمند و مفید می باشد، اما در یادگیری بین سازمانی تجربیات ایجاد شده متنوع ومتفاوت از یکدیگر است و این گونه یادگیری را یادگیری اکتشافی نیز می گویند.