سطوح یادگیری و دوره ابتدایی

دانلود پایان نامه

کاربرد هندسه در زندگی ……………………………………………………………………………………………………. 22
سطوح یادگیری مفاهیم هندسی …………………………………………………………………………………………… 23
مفاهیم توپولوژیک هندسی در دوره ابتدایی ………………………………………………………………………….. 24
اوریگامی …………………………………………………………………………………………………………………………. 25
اوریگامی برای آموزش و هنر ……………………………………………………………………………………………… 26
تاریخچه فراکتال ……………………………………………………………………………………………………………….. 27
فراکتال چیست؟ ……………………………………………………………………………………………………………….. 27
چگونگی ساخت انواع فراکتال ……………………………………………………………………………………………. 28
خود همانندی در اشکال هندسی (فراکتال) …………………………………………………………………………… 31
آموزش هندسه به روش موزاییک کاری ……………………………………………………………………………….. 31
آموزش هندسه به روش کتاب سازی …………………………………………………………………………………… 33
لزوم استفاده از رایانه در آموزش …………………………………………………………………………………………. 35
تاریخچه ی ایجاد و استفاده از انیمیشن ………………………………………………………………………………… 36
اهمیت و کاربرد انیمیشن در آموزش ……………………………………………………………………………………. 37
کاربرد انیمیشن در آموزش هندسه ………………………………………………………………………………………. 37
ادراک بصری و هندسه ………………………………………………………………………………………………………. 38
هوش های چند گانه …………………………………………………………………………………………………………. 39
هوش منطقی – ریاضی ……………………………………………………………………………………………………… 40
هوش فضایی/دیداری ………………………………………………………………………………………………………… 41
رابطه هوش فضایی و هندسه ……………………………………………………………………………………………… 42
پیشینه پژوهش در داخل ایران …………………………………………………………………………………………….. 43
پیشینه پژوهش در خارج ایران ……………………………………………………………………………………………. 44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………………. 50
نوع و روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 50
متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 50

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارتباط معنی دار و تجزیه واریانس