سنجش عملکرد و الگوریتم

دانلود پایان نامه

C
0.05 – 0.12 – 0.2
D
0.1 – 0.2 – 0.3
اما نکته ی حائز اهمیت در این قسمت این است که مسئله مورد بررسی در این تحقیق بصورت دو هدفه می باشد و هر الگوریتم پس از یک بار اجرا چندین پاسخ که همدیگر را مغلوب نمی کنند نتیجه می دهد و این پاسخها با چندین معیار سنجش ارزیابی میشوند. از طرفی همان طور که می دانید آزمایش تاگوچی تنها با یک معیار خروجی سر و کار دارد، از این رو ما نیاز داریم که معیار های سنجش متفاوت را تبدیل به یک معیار واحد کنیم. معمولاً در این قسمت از میانگین وزنی برای بدست آوردن یک معیار واحد استفاده می شود. معیارهای سنجشی که در این تحقیق از آن ها استفاده شده است شامل تعداد پاسخ های پارتو (NPS)، فاصله از نقطه ایده آل (MID)، معیار گوناگونی (DM)، پراکندگی حلهای نامغلوب (SNS)، کیفیت پاسخ ها (QM) و زمان محاسباتی (Time) می باشد. در محاسبه میانگین وزنی به معیار(QM) و (MID) وزن دو و به مابقی معیارها وزن یک می دهیم. اما نکتهی قابل ملاحظه در این قسمت این است که برخی از معیار های سنجش عملکرد وقتی بهتر میشوند که مقدار آن ها بیشتر می شود از قبیل (NPS)، (DM)، (SNS)، (QM) و برخی دیگر وقتی که مقدار آن ها کم میشود از کیفیت بهتری برخوردار میشوند از قبیل (MID)، (Time). به منظور بی مقیاس سازی و یک سو کردن همهی معیارهای سنجش عملکرد کافی است که اطلاعات خروجی آزمایش ها را تبدیل به درصد انحراف نسبی کنیم. مقدار (RPD) از طریق رابطه زیر بدست می آید:
جاییکه بهترین مقداری است که برای یک شاخص عملکرد در طی انجام کل آزمایشات بدست آمده است می باشد و مقداری است که برای آن شاخص عملکرد در هر آزمایش بدست می آید.
همان طور که میدانید در طراحی آزمایشات چند عاملی بر خلاف طراحی آزمایشات عاملی کامل که تمامی آزمایشات ممکن را با توجه به تعداد عاملها و تعداد سطوح آنها در نظر میگیرد، فقط تعدادی از آزمایشهای ممکن که توانایی انتقال بیشترین اطلاعات را داشته باشد در نظر گرفته میشوند. اما نکته قابل توجه در این قسمت این است که در طراحی آزمایشات چند عاملی کدام یک از آزمایشها میبایستی انجام شوند؟ پاسخ این سوال توسط آقای تاگوچی با طراحی ماتریسهای اورتوگونال داده شده است. این ماتریس ها نشان دهنده آزمایشاتی است که با توجه به تعداد فاکتورها و تعداد سطوح آن ها می بایستی انجام شود. در الگوریتم NSGA- با توجه به اینکه برای این الگوریتم دو فاکتور و سه سطح برای هر فاکتور در نظر گرفته شده است بنابراین ماتریس اورتوگونالی که این وضعیت را تامین می کند می باشد. آزمایشات مورد نیاز برای بررسی ترکیبات مختلف آن ها و پاسخ های خام مرتبط با هر آزمایش با توجه به رویه ای که قبلاً توضیح داده شد در جدول (4-3) نمایش داده شده است. در جدول (4-4) پاسخهای بدست آمده در جدول قبلی تبدیل به (RPD) شده و سطح پاسخ نهایی برای هر آزمایش نمایش داده شده است.
جدول (4-3)- ترکیبات فاکتورها و نتایج بدست آمده برای هر آزمایش برای الگوریتم NSGA-
جدول (4-3)- ترکیبات فاکتورها و نتایج بدست آمده برای هر آزمایش برای الگوریتم NSGA-

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تغییرات ساختاری و شاخص قیمت سهام

Time
QM
SNS
DM
MID
NPS
Mr
Cr
Trial
247.57
15.16
2.93