سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده و تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده

دانلود پایان نامه

قابلیت سازگاری فنی
نمودار (2-8) مدل نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن(Ajzen,1991,1995)
2-3-5) نظریه تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده
تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده در سال 1995 توسط تیلور و تاد ارائه شد که در آن سازه هایی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده آجزن با تئوری اشاعه نوآوری راجرز ترکیب شده است. آنها با تجزیه سازه های نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده، تئوری رفتار برنامه ریزی شده را توسعه دادند. این کار منجر به افزایش قدرت تبیین قصد رفتاری و درک دقیق تری از پیشایندهای رفتار شد.(قربانیزاده 1392)
در این الگو هر یک از عوامل مذکور در نظریه رفتار برنامه ریزی شده به مولفه های کوچکتری تجزیه می شوند. همانطور که در نمودار شماره 9 خواهیم دید نگرش به رفتار شامل سه مولفه سازگاری، سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده می باشد. تجزیه و تحلیل رفتار، بیانگر آن است که انجام یک رفتار و یا پذیرش فناوری اطلاعات، به عوامل متعددی بستگی دارد. با تمرکز روی این عوامل و مدیریت مولفه های تاثیرگذار بر آن، رفتار پذیرش را به طور اثربخشی می توان کنترل و بررسی نمود. تیلور و تاد نشان دادند نظریه رفتار برنامه ریزی شده تجزیه شده، قدرت توضیحی بیشتری نسبت به نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه عمل مستدل در ارزیابی میزان پذیرش فناوری توسط کاربر داراست. این نظریه نشان دهنده لزوم درک بهتر از روابط بین ساختار باورهاست و به قصد تجزیه باورهای نگرشی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده تکامل یافته است.(رستگارپور 1392)
سازگاری
نگرش به رفتار
سهولت استفاده درک شده
سودمندی درک شده
رفتار
تمایل رفتاری
هنجار ذهنی
تجربیات گذشته
تاثیر همکاران و اطرافیان
خودکارآمدی
شرایط تسهیل
درک کنترل بر رفتار
سهولت دسترسی به منابع
شکل (2-9) مدل نظریه رفتار برنامه ریزی شده تجزیه شده تیلور و تاد
2-3-6) نظریه پذیرش فناوری اطلاعات دیویس
مدل مستخرج از الگوهای عنوان شده که نزدیکتر به بحث پذیرش فناوری می باشد و دیویس آن را براساس تئوری عمل مستدل برای مدل سازی موضوع پذیرش فناوری داده ها بوسیله کاربران در رساله دکترایش معرفی کرد، که در شکل پیشرفته و تکامل یافته مدل عمل مستدل فیشن و آیزن مطرح گردید، مطابق شکل 10 می باشد. اساس مدل پذیرش فناوری را دو تصویر یا عقیده خاص، یعنی برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی یا سهولت استفاده که از عوامل اصلی مرتبط با رفتارهای پذیرش فناوری هستند، تشکیل می دهند. این مدل علاوه بر جنبه پیش بینی، رویکرد توصیفی هم دارد. بنابراین مدیران می توانند تشخیص دهند چرا یک سیستم خاص ممکن هست مورد پذیرش واقع نشود و براساس شناخت حاصل، گام های اصلاحی مناسب را بردارند. (عطافر 1391)
شکل (2-10) مدل پذیرش فناوری دیویس(Davis 1989)
این مدل یکی از موثر ترین رویکردها جهت پذیرش تکنولوژیهای اطلاعاتی جدید توسط کاربران است. بر اساس تعریف دیویس مدل پذیرش تکنولوژی در جستجوی توضیح و پیش بینی پذیرش کاربران از فناوری اطلاعات در محیط های کاری می باشد. این مدل اقتباسی از تئوری عمل استدلالی است که تعیین کننده نگرش نسبت به تمایلات رفتاری و مفید بودن استفاده از فناوری اطلاعات است که دو مشخصه اصلی آن درک مفید بودن و سهولت استفاده می باشد. درک مفید بودن ، به عنوان دیدگاه عمیق کاربران از استفاده خاص و کاربردی از سیستم که عملکردشان را در کار ارتقا می بخشد، تعریف شده است و همچنین سهولت استفاده به درجه ای که کاربران انتظار دارند استفاده از سیستم فارغ از تلاش و کوشش باشد، بر می گردد. این دو باور بر نگرش کاربر نسبت استفاده از سیستم موثر هستند و همچنین نگرش به همراه مفید بودن بر تمایل اثر گذارند. (آبادی 1391)
مدل دیویس، استفاده از فناوری اطلاعات را تابعی چهار مرحله ای می داند که طی آن، متغیرهای خارجی، برداشت کاربران را در ارتباط با سهولت استفاده و مفید بودن سیستم ها تحت تاثیر قرار می دهند. این دو عامل تقریباً در تمامی پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است. دیویس سهولت استفاده درک شده را به عنوان میزانی که یک نفر اعتقاد دارد که یادگیری با استفاده از یک سیستم مستلزم تلاش زیادی نیست و سودمندی درک شده را به عنوان میزانی که یک نفر اعتقاد دارد که بکارگیری یک سیستم خاص، عملکرد وی را بهبود می بخشد، تعریف نموده است و بیان می کند که سهولت استفاده درک شده، تاثیر مثبتی بر اعتماد دارد زیرا می تواند انتظار یک فرد را برای کسب نتایج درک شده به سمت پذیرش فناوری نوآورانه سوق دهد.(نفری 1390)