سوء استفاده از مواد و بی سازمانی اجتماعی

دانلود پایان نامه

4-جرائم سیاسی
بسیاری از جرم‌ها جرم‌های خیابانی هستند،که می‌توان آن‌ها را به جرائم خشونت آمیز (شامل جنایت،تجاوز،غارتگری،یورش،حمله و…) جرائم مالی(غارتگری،دزدی،دسبرد،جیب بری،اتو مبیل دزدی و ایجاد حریق عمدی) و جرائم اخلاقی (شامل روسپیگری، قمار، سوء استفاده از مواد مخدر، هرزه‌گری و. …) تقسیم می‌کنند.جرائم یقه سفید(جرائم شغلی و صنفی) به فعالیت‌های غیر قانونی گفته می‌شود که صحب مقام، احترام و منزلت با استفاده از جاه مقام خود، به اختلاس، جعل، تزویر، کاهبرداری، زمین خواری، رشوه گیری و. … دست می‌زنند.
جرائم سازمان یافته، عملکرد تجاری است که کالا‌ها و خدمات غیر قانونی را برای سود بیشتر عرضه می‌کنند. جرائم سیاسی، به اعمال غیر قانونی و اخلاقی گفته می‌شود و شامل سوء استفاده از قدرت به وسیله صاحب منصبان حکومتی، خرابکاری در دولت یا براندازی آن می‌گردد(ستوده 1384: 46-43).
دسته بندی دیگری در باب بزه و جرائم و انحرافات اجتماعی کلینادومیبر با قرار دادن انحرافات و جرائم در سه طبقه کلی جرائم بر علیه اشخاص ،جرائم بر علیه اموال و جرائم سیاسی به موارد مختلف جرائم در هر یک از طبقات سه گانه اقد ام نموده اند.جرائم شخصی و بر علیه اشخاص:جرائمی که علیه دیگران اتفاق می‌افتد.
جرائم بر علیه اموال: این نوع جرائم با انگیزه دستیابی به پول یا چیزهایی با ارزشی دیگر است. الف: سرقت، ب:جرائم مالی، ج: وندالیسم (خرابکاری و تخریب اموال عمومی)،د: آتش زدن و ایجاد حریق، ﻫ: قاچاق کالا و مواد مخدر، و: احتکار.
جرائم سیاسی: اصطلاح جرائم سیاسی به اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی گفته می‌شود و شامل جرائمی میباشد که صاحب منصبان حکومتی با استفاده از قدرت و یا افراد بر ضد حکومت انجام می‌دهند.همانطور که می‌بینیم صاحبان اندیشه هر کدام بال توجه به حوزه تخصصی خود،تعریفی از جرم ارائه. بنابراین ،تعریف خاصی که مورد قبول همه آن‌ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از جرم نموده بسنده کرده اند،در حالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند.
اما به طور کلی از آنچه در باب انواع انحرافات و جرم گفته شده می‌توان مطالب را این چنین خلاصه نمود که :
– انحراف به رفتارهایی که مخالف با ارزش‌ها و هنجارهای مورد پذیرش مردم باشد می‌گویند.
– اکثر مردم جامعه در طول عمر خود حداقل یکبار دچار انحراف شده اند.
– انحراف و کژ رفتاری و جوامع مختلف بر حسب شرایط تاریخی و مکانی،زمانی،اجتماعی مقام و منزلت نسبی می‌باشد.
– بر حسب تعاریف جوامع از کجروی،مثل مصرف مشروبات الگلی در بعضی کشور ممنوع و جرم محسوب می‌شود. در حالی که در بعضی کشورها هیچ منع قانونی ندارد.
– کجروی بر حسب زمان باید مد نظر قرار داد ،مثلا زنده به گور نمودن دختران در عصر جاهلیت رسم عادی بود در حالیکه بعد از اسلام رسمی ناپسند و ممنوع و غیر اخلاقی اعلام شد.
– کجروی بر حسب مکان متفاوت است. مثلا مرفین در بیمارستان توسط پزشک عمل اخلاقی است،در حالیکه بیرون از بیمارستان توسط خود شخص جرم محسوب می‌شود.
– کجروی بر حسب مقام و منزلت ،به نظر می‌رسد بیشتر مجرمین از طبقات پایین هستند در حالیکه طبقات بالا هم خلاف می‌کنند ولی چون از مقام و منزلت اجتماعی بالا بر خوردارند کمتر محکوم می‌شوند. (ستوده 1384: 64).
2-4-2- نظریه‌های انحرافات
نظریه‌های گوناگونی در زمینه تبیین جرائم در سراسر جهان از ابتدا تا کنون بوده است.لیکن ما بر نظر یه‌های سرمیه اجتماعی تمرکز می‌کنیم که در حوزه مطالعاتی ما می‌باشد. از طرفی جامعه شناسان در خصوص انحرافات اجتماعی تبیین‌های مختلفی ارائه دادهاند که وجه مشترک آن‌ها تاکید بر ارتباط بین همنوایی و کج رویی در زمینه‌های مختلف اجتماعی است. این نگرش، جامعه را نظامی متشکل از اجزای سازگار با یک دیگر می‌داند و اعتقاد دارد ضا من سازگاری میان این اجزا ، وجود نوعی وفاق میان اعضاء جامعه در زمینه ارزش‌های مشترک است در این نگرش، هنجارها نمودهای عملی و تفصیلی ارزش‌ها و اهداف مبتنی بر آن به شمار می‌آید و کج روی و ناهنجاری نیز رفتار شکننده و نقض کننده آن هنجارهاست، شامل : تئوری فشار، تئوری بی سازمانی اجتماعی، تئوری کج روی فرهنگی
2-4-2-1- تئوری فشار
2-4-2-1-1- مرتن
نظریه‌های فشار عمومیت شان را به جامعه شناس آمریکایی رابرت مرتن (1968) مدیونند. او فاصله میان اهداف فرهنگی و راه‌های نهادینه شدن برای نیل به اهداف را زیربنای افزایش آمار جرم میدارند (سخاوت،59:1381).
تئوری ابزار – هدف انحراف از رابرت مرتن (1938) نیز در گروه تئوری‌های مرتبط با احساس ناکامی و فشار طبقه بندی می‌شود «بر اساس دیدگاه مرتن جرم هنگامی پدید می‌آید که فاصله میان آرزوها‌ی تعریف شدهی فرهنگی برای موفقیت‌های اقتصادی با امکانات توزیع دهی ساختار برای پیشرفت به وجود می‌آید، این نظر یه می‌کوشد توضیح دهد چرا جرم به ویژه در میان طبقات پایین متمرکز شده است. طبقه‌ای که دارای حداقل فرصت‌های قانونی برای پیشرفت است».
توضیح اینکه ساخت‌های اجتماعی فشارهای خاصی بر برخی افراد وارد می‌کند و آن‌ها در میان عناصر تشکیل دهنده ساخت اجتماعی مرتن دو عنصر را از لحاظ کژ رفتاری مهمتر می‌شمارد هر چند این دو در جامعه واقعی تفکیک نا پذیرند،اما به منظور تحلیل آن‌ها را از هم تفکیک می‌کنیم.