سودمندی ادراک شده و تبلیغات رسانه ای

دانلود پایان نامه
314/1
000/0
عادت رسانه ای بر سودمندی ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
عدم رد
911/0
000/0
وابستگی روانی به تبلیغات رسانه ای بر اثربخشی تبلیغات رسانه ای تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
یافته ها:
فرضیه 1: تعاملات اجتماعی بر عادت رسانه ای رسانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه صفر: تعاملات اجتماعی بر عادت رسانه ای رسانه تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: تعاملات اجتماعی بر عادت رسانه ای رسانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-13 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که تعاملات اجتماعی بر عادت رسانه ای رسانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان این اثر 890/0 می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش) تعاملات اجتماعی به میزان 890 درصد باعث افزایش عادت رسانهای مشتریان خواهد شد.
فرضیه2 : کنترل رفتاری ادراک شده بر عادت رسانه ای تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه صفر: کنترل رفتاری ادراک شده بر عادت رسانه ای تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: کنترل رفتاری ادراک شده بر عادت رسانه ای تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-13 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه صفر رد می گردد بدین معنا که کنترل رفتاری ادراک شده بر عادت رسانه ای تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان این اثر 129/0 می باشد. به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش) کنترل رفتاری ادراک شده به میزان 129 درصد افزایش عادت رسانه ای مشتریان خواهد شد.
فرضیه 3: هنجارهای ذهنی بر عادت رسانه ای تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه صفر: هنجارهای ذهنی بر عادت رسانه ای تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: هنجارهای ذهنی بر عادت رسانه ای تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-13 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که هنجارهای ذهنی بر عادت رسانه ای تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان این اثر 186/0 می باشد. به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش) هنجارهای ذهنی به میزان 186 درصد باعث افزایش عادت رسانهای مشتریان خواهد شد.
فرضیه 4: عادت رسانه ای مشتریان بر لذت ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه صفر: عادت رسانه ای مشتریان بر لذت ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: عادت رسانه ای مشتریان بر لذت ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-13 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه معنادار بودن فرضیه پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که عادت رسانه ای مشتریان بر لذت ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان این اثر 944/0 می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مسثقیم است. به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش) عادت رسانه ای به میزان 944/0 درصد لذت ادرک شده افزایش می یابد.
فرضیه فرعی 5: عادت رسانه ای بر سودمندی ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه صفر: عادت رسانه ای بر سودمندی ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: عادت رسانه ای بر سودمندی ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد.