سودمندی ادراک شده و تعاملات اجتماعی

دانلود پایان نامه

متغیر لذت ادراک شده؛ دارای میانگین (90/2)، میانه (66/2)، انحراف معیار (00/1) و واریانس (00/1) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (21/0) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (5/0) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (78/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتر از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
متغیر سودمندی ادراک شده؛ دارای میانگین (04/3)، میانه (00/3)، انحراف معیار (76/0) و واریانس (59/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (19/0) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (5/0) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (29/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر وابستگی روانی؛ دارای میانگین (10/3)، میانه (00/3)، انحراف معیار (90/0) و واریانس (81/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (24/0) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (32/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر اثربخشی تبلیغات؛ دارای میانگین (27/3)، میانه (33/3)، انحراف معیار (87/0) و واریانس (75/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (05/0-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (65/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتراز مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
4-3 بررسی نرمال بودن دادهها
برای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی برخورداراست. برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شدهاست. این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.
H0: دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
H1: دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (05/0) باشد توزیع دادهها نرمال میباشد. همچنین میتوان از قضیه حد مرکزی نرمال بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگتر از 30 باشد میتوان توزیع دادهها را نرمال در نظر گرفت.
جدول4-6 آزمون کلموگروف – اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
متغیر
تعاملات اجتماعی
کنترل رفتاری
هنجارهای ذهنی
عادت رسانه ای
لذت ادراک شده
حجم نمونه
360
360
360
360
360
پارامترهای توزیع نرمال
میانگین
08/3
09/3
08/3