سیاستگذاری عمومی و نظام های ارزشی

دانلود پایان نامه

جدول(3-1)جدول کرونباخ برای تعیین تعداد متغیرهای شرکت داده ونداده شده در آزمون اعتبار————91
جدول (4-1) جمعیت شناسی —————————————————————-94
جدول (4-2) سن ————————————————————————- 95
جدول (4-3) میزان تحصیلات —————————————————————95
جدول (4-4) مناطق شهری —————————————————————–96
جدول (4-5) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی ازتو می پرسند تا چه میزان می تواند بر یکپارچگی وانسجام فرهنگی برای یک اجماع جهت رسیدن به اهداف شهری موثرباشد———————————————————————————-96
جدول (4-6) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی برای تولید،پخش کالای فرهنگی تا چه میزان بر رفتار فرهنگی مردم تاثیرگذارمی باشد—————————————————97
جدول (4-7) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان بر نیازها وامیال مردم تاپیرگذارمی باشد———————————————————–98
جدول (4-8) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی(ازتومی پرسند) تا چه میزان برحفظ تعادلات موجود تاثیرگذارمی باشد——————————————————-99
جدول (4-9) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی(ازتومی پرسند) تا چه میزان برمشارکت شهروندان بر دست یابی اهداف شهری تاثیرگذارمی باشد———————————-100
جدول (4-10) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی(ازتومی پرسند) تاچه میزان بر وفاق وبحث وتبادل نظر وبرگزاری جلسات ونشستهای شهروندان برای ترقی وتعالی تاثیرگذار می باشد——101
جدول (4-11) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان بر هویت،بناسازی،میراث وغرورملی موثر است——————————————————102
جدول (4-12) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان سبب تغییر ناگهانی در رفتار یا احساس فردمی شود———————————————-103
جدول (4-13) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان سبب تغییر تمایلات ذهنی شهروندان ونیز روش ومنش زندگی آنان می شود—————————104
جدول (4-14) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان از طریق آموزشهای غیر رسمی وغیر مستقیم بر رفتار فرهنگی مردم تاثیرگذارمی باشد——————–105
جدول (4-15) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که آموزش های غبر رسمی ازطریق تلویزیون می تواند تمام ساعات شبانه روزتا چه میزان بر شیوه های صحیح اخلاق ورفتارشهروندی تاثیرگذارباشد————–106
جدول (4-16) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) با ارائه محتوای غنی آموزشی –فرهنگی به زبان ساده وقابل فهم عامه جامعه تا چه میزان بر اخلاق ورفتار شهروندی تاثیرگذارباشد
—————————————————————————————107
جدول (4-17) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی (ازتومی پرسند) تا چه میزان می تواند با تاکید بر ارزش های حاکم برجامعه سیاستگذاری عمومی را تقویت کند———————-108
جدول (4-18) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی (ازتومی پرسند) تا چه میزان می تواند با تاکید برجهان بینی توحیدی سیاستگذاری عمومی را تقویت کند———————————–109
جدول (4-19) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی تا چه میزان به دگرگونی های مطلوب درحوزه فرهنگی منجرمی شود———————————————————110
جدول (4-20) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی تا چه میزان دخالت وبرنامه ریزی درحوزه ی نظام های ارزشی واعتقادی فرهنگ سیاستگذاری عمومی را تقویت می کند————–111