سیاهه رفتاری کودک

 

 ۱ـ ب) پایایی زیرمقیاس‎ها

پایایی زیرمقیاس‎های رفتار خشن و رفتار نقض قانون در اجرای پایانی با بهره‎گیری از راه آلفای

کرونباخ (حذف سؤال به شرط افزایش پایایی) محاسبه شد. پایایی زیرمقیاس رفتار خشن ۸۶/۰ و زیرمقیاس نقض قانون ۶۷/۰ به‎ دست اومد.

 

۲ـ ب) تحلیل دلیلی کشف زیر اندازه رفتار خشن

با بهره گرفتن از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی زیرمقیاس رفتار خشن بررسی شد. اولین تحلیل دلیلی نشون داد که یکی از سؤال‎ها (سؤال۱۵) دارای بار دلیلی کمتر از ۳/۰ه. به خاطر همین، زیرمقیاس دوبارهً با ۱۶ سؤال تحلیل دلیلی شد که اینجا یافته های تحلیل دوم گزارش می‎شه (جدول ۲۰ـ۳).

 

جدول ۲۰ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس رفتار خشن

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانستبیین شده
۸۹۴/۰۷۵۴/۲۱۲۰۰۰۱۰>P۴۱۶/۵۹۱۴/۳۳
سؤالات۲۳۸۱۰۱۱۱۲۱۷۲۰
بار دلیلی۳۴۷/۰۵۷۲/۰۶۱۶/۰۳۷۱/۰۳۸۷/۰۳۳۲/۰۷۲۰/۰۵۰۰/۰
سؤالات۲۴۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۵۳۷
بار دلیلی۷۲۶/۰۶۱۹/۰۵۸۴/۰۵۵۹/۰۵۵۵/۰۶۳۲/۰۴۵۰/۰۵۵۵/۰

 

جدول ۲۰ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۱۲۰ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها، اندازه  بالاتر از ۷/۰ رو واسه این زیرمقیاس نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش ویـژه در تحـلیل دلیلی یه عـامل با بار ارزشی بالاتر از ۵ رو نشون داد و بر اسـاس یافته های جـدول واریانس

استخراجی، مشخص شد که این عامل ۹۱/۳۳ درصد از واریانس رفتار خشن رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤال‎ها رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۲۰ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۱۲ و بالاترین به سؤال ۲۴ اختصاص داره.

۳ـ ب) تحلیل دلیلی کشف زیر اندازه رفتار نقض قانون

در مورد زیرمقیاس نقض قانون، سه سؤال دارای چولگی و کشیدگی بسیار زیاد بودن (سؤال‎هایی در مورد دزدی در خونه و غیرخانه و ترک مدرسه )، به خاطر همین از اول از دایره سؤال‎ها حذف شدن.

با بهره‎گیری از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی زیرمقیاس رفتار نقض قانون با هشت سؤال بررسی شد. اولین تحلیل دلیلی نشون داد که دو سؤال (سؤال‎های ۲۵ و ۲۸) دارای بار دلیلی کمتر از ۳/۰ه. به خاطر همین، زیرمقیاس دوبارهً با ۶ سؤال تحلیل دلیلی شد که اینجا یافته های تحلیل دوم گزارش می‎شه (جدول ۲۱ـ۳).

 

جدول ۲۱ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس رفتار نقض قانون

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانس تبیین شده
۷۶۰/۰۰۹۷/۴۱۳۱۵۰۰۱۰>P۲۳۹/۲۳۱۳/۳۷
سؤالات۱۳۱۴۱۶۱۸۲۲۳۶
بار دلیلی۴۹۹/۰۵۸۴/۰۶۲۸/۰۴۸۷/۰۳۴۸/۰۵۵۷/۰

 

جدول ۲۱ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۴۵ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها، اندازه بالاتر از ۷/۰ رو واسه این زیرمقیاس نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۲ رو نشون داد و براساس یافته های جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۳۱/۳۷ درصد از واریانس نقض قانون رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤالات رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎‎طور که یافته های جدول ۲۱ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۲۲ و بالاترین به سؤال ۱۶ اختصاص داره.

در تحقیق الان با ترکیب کلی گویه‎های هر پرسشنامه، پنج متغیر رفتار خشن (گزارش نوجوون)، رفتار نقض قانون (گزارش نوجوون)، مشکلات توجه (گزارش نوجوون) و رفتار خشن (گزارش والد) و رفتار نقض قانون (گزارش والد) به عنوان نشانگرهای سازه رفتار مشکل آفرین وارد الگو شدن.

مشکلات

 

۵ـ۳ الگوی اندازه‎گیری کلی

در تحقیق حاضر علاوه بر تحلیل دلیلی تأییدی هر کدوم از زیرمقیاس‎ها، که یافته های اون در ملحق شد ب اومده‎ان،

الگوی تحلیل دلیلی تأییدی کل متغیرها هم با بهره گرفتن از برنامه لیزرل اجرا شد. یافته های این تحلیل که به الگوی کلی (نمونه تشکیل شده از دختران و پسران) اختصاص داره در جدول ۲۲ـ۳ ارائه شده.

 

جدول ۲۲ـ۳٫ الگوی اندازه‎گیری کلی

عاملنشانگرها           برآورد عامل bعاملاستاندارد شده Bخطای ملاکtمجذور اتحاد چندگانه
عمل وری خانوادگی(گزارش نوجوون)
پشتیبانی خونواده۴۶/۱۶۴/۰۱۰/۰۰۸/۱۴۴۱/۰
رابطه والدـ نوجوون۴۸/۵۷۰/۰۳۵/۰۶۵/۱۶۴۹/۰
دل‎مشغولی والدین۰۶/۲۶۳/۰۱۵/۰۸۱/۱۳۴۰/۰
والدگری مثبت۷۲/۱۵۷/۰۱۴/۰۱۷/۱۲۳۲/۰
عملوری خانوادگی(گزارش والد)
پشتیبانی خونواده۵۶/۰۲۸/۰۱۰/۰۵۱/۵۰۸/۰
رابطه والدـ نوجوون۸۹/۴۶۱/۰۳۹/۰۶۱/۱۲۳۷/۰
دل‎مشغولی والدین۲۲/۴۸۵/۰۲۵/۰۱۸/۱۷۷۱/۰
والدگری مثبت۳۲/۱۶۰/۰۱۱/۰۳۶/۱۲۳۶/۰
عملوری مدرسه
پیوند با مدرسه۴۳/۰۴۵/۰۰۵/۰۴۸/۸۲۰/۰
پیوند با مدرسه۴۳/۰۴۷/۰۰۵/۰۸۱/۸۲۲/۰
پشتیبانی معلم۷۰/۰۵۹/۰۰۶/۰۱۴/۱۱۳۴/۰
پشتیبانی معلم۸۲/۰۶۳/۰۰۷/۰۸۵/۱۱۳۹/۰
پشتیبانی همسال
پشتیبانی همسال ۱۰۱/۲۷۸/۰۱۱/۰۰۳/۱۹۶۱/۰
پشتیبانی همسال۲۸۸/۱۷۵/۰۱۰/۰۹۸/۱۷۵۶/۰
پشتیبانی همسال۳۳۹/۲۷۷/۰۱۳/۰۵۶/۱۸۵۹/۰
پشتیبانی همسال۴۶۷/۱۶۵/۰۱۱/۰۹۱/۱۴۴۲/۰
پشتیبانی همسال۵۷۵/۱۶۸/۰۱۱/۰۷۳/۱۵۴۶/۰
انسجام هویت
انسجام هویت ۱۶۳/۰۵۴/۰۰۶/۰۷۱/۱۰۲۹/۰
انسجام هویت ۲۵۶/۰۵۰/۰۰۶/۰۸۴/۹۲۵/۰
انسجام هویت ۳۷۶/۰۶۹/۰۰۵/۰۱۴/۱۴۴۷/۰
انسجام هویت ۴۶۶/۰۶۰/۰۰۵/۰۱۸/۱۲۳۶/۰
انسجام هویت۵۶۲/۰۵۱/۰۰۶/۰۱۸/۱۰۲۶/۰

 

 

ادامه جدول ۲۲ـ۳

عاملنشانگرها           برآورد عامل bعاملاستاندارد شده Bخطای ملاکtمجذور اتحاد چندگانه
پریشونی و گیجی هویت
پریشونی و گیجی هویت ۱۶۳/۰۵۹/۰۰۵/۰۷۲/۱۱۳۵/۰
پریشونی و گیجی هویت ۲۶۰/۰۴۵/۰۰۷/۰۶۳/۸۲۰/۰
پریشونی و گیجی هویت ۳۶۶/۰۵۷/۰۰۶/۰۱۳/۱۱۳۲/۰
پریشونی و گیجی هویت ۴۷۴/۰۵۴/۰۰۷/۰۵۴/۱۰۲۹/۰
رفتار مشکلآفرین
رفتار خشن(گزارش نوجوون)۵۴/۴۸۸/۰۲۰/۰۱۶/۲۲۷۷/۰
رفتار نقض قانون(گزارش نوجوون)۸۲/۱۷۵/۰۱۰/۰۸۰/۱۷۵۶/۰
مشکلات توجه(گزارش نوجوون)۵۰/۲۷۳/۰۱۴/۰۳۰/۱۷۵۳/۰
رفتار خشن(گزارش والد)۶۱/۱۳۲/۰۲۴/۰۷۴/۶۱۰/۰
رفتار نقض قانون(گزارش والد)۴۲/۰۳۰/۰۰۷/۰۳۵/۶۰۹/۰
مجذور خیدرجه آزادیسطح معناداریRMSEACFISRMRPGFI
۴۱/۱۱۰۰۴۱۳۰۰۰۱/۰۰۵۹/۰۰۶۳/۰؛۰۵۵/۰۹۲/۰۰۶۴/۰۷۲/۰

 

همون‎طور که در جدول ۲۲ـ۳ نشون داده شده، کلیه ضرایب برآورد شده راه در الگوی کلی از دید آماری معنادارند. اندازه‎های عامل استاندارد‎شده واسه هر کدوم از نشانگرها، نشون‎دهنده قدرت بار دلیلی اونا بر متغیرهای نهفته مربوطه و مقادیر t بزرگ‎تر از ۲ معناداری این سهم رو نشون می‎دهد. اندازه‎های شاخص‎های برازندگی بر مبنای معیارهای ۰۸/۰ ≥  RMSEA، ۹۰/۰≤ CFI (کلاین، ۲۰۰۶، نقل از شوارتز و بقیه، ۲۰۰۹)،  ۵>  x/df(ویتون و بقیه، ۱۹۷۷، نقل از هوپر و بقیه، ۲۰۰۸) و ۰۸/۰ SRMR <

( هو و بنتلر، ۱۹۹۹، نقل از هوپر و بقیه، ۲۰۰۸) مبیّن این هستن که الگوی اندازه‎گیری از برازش قابل قبولی برخورداره.