سیرتحول زیرساخت‌ها و معماری فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

4- عصر کامپیوترهای شخصی: اواخر دهه 70 و دهه 80 میلادی
5- عصر شبکه: دهه 90 میلادی تاکنون
نمودار 1-1- اعصار گوناگون کامپیوتر

2-2-2- سیرتحول زیرساخت‌ها و معماری فناوری اطلاعات
سیر تاریخی تحول در معماری فناوری اطلاعات در سازمان‌ها در نمودار 1-2 نشان داده شده است. در روزهای نخستین به‌کارگیری کامپیوتر در سازمان‌، معماری اصلی متشکل از دو جزء اساسی کامپیوترهای مین‌فریم و پایانه‌های متصل به آن بود، اما این معماری در طی سال‌ها و با توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌ها تغییر نمود، به طوری که در دهه 80 میلادی معماری رایج سیستم‌های کامپیوتری شخصی توزیع شده بود و در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی به صورت سیستم‌های کامپیوتری خدمت دهنده/ خدمت‌گیرنده در آمد و اکنون نیز با معماری پیچیده‌تری روبه‌رو هستیم که از امکانات شبکه اینترنت و سیستم‌های کامپیوتری خدمت دهنده/ خدمت گیرنده به نحو مناسبی استفاده می‌کند.
2-2-3- اعصار سیستم‌های اطلاعاتی
از منظری دیگر، همانطور که گفته شد، کاربردها و کارکردهای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها نیز دچار تحول و تغییر شده است. از این منظر سه عصر متفاوت قابل شناسایی است. وارد و پپارد (1990) این سه عصر را «عصر پردازش داده‌ها» ، «عصر سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «عصر سیستم‌های اطلاعات استراتژیک» نامگذاری کرده‌اند. اهداف اساسی به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در هر یک از این اعصار متفاوت است.

نمودار 1-2- سیر تحول زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌

مک‌فارلن، مک‌کنی، اپل‌گیت 2007:282
در عصر پردازش داده‌ها، هدف، بهبود کارآیی عملیاتی به‌وسیله اتوماسیون فرآیندهای اطلاعات و داده محور بود. در عصر سیستم‌های اطلاعات مدیریت، هدف افزایش اثربخشی مدیریت به‌وسیله فراهم نمودن اطلاعات و برآوردن نیازهای اطلاعاتی مدیران برای تصمیم‌گیری بود، برخی از صاحبنظران (گالیرز و سیموگی، 1987) نام عصر «خدمات مدیریت» را بر این دوره نهاده‌اند. در سومین دوره، یعنی عصر سیستم‌های اطلاعات استراتژیک، هدف سازمان‌ها از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، بهبود و ارتقا رقابت پذیری از طریق تغییر در الگو و ماهیت اداره کسب وکار بوده است. ویژگی‌های هر یک از اعصار در جدول 1-2 نشان داده شده است.
جدول 1-2- ویژگی‌های اعصار سیستم‌های اطلاعاتی
عصر پردازش داده‌ها عصر سیستم‌های اطلاعات مدیریت عصر سیستم‌های اطلاعات استراتژیک
ماهیت فناوری کامپیوترها فرآیندهای توزیع شده شبکه ها
جدا از هم به هم متصل یکپارچه و مجتمع
محدودیت سخت‌افزاری محدودیت نرم‌افزاری محدودیت چشم‌انداز، ذهنیت و مهارت‌های کارکنان