سیر تحول کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه
نمودار 2-1 مدل تدوین استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و زیرکارکردهای آن در سازمان مدیریت صنعتی

3-1- مقدمه
روش تحقیق توصیفی خود به چند دسته از جمله تحقیق پیمایشی (میدانی)، همبستگی، بررسی موردی و تحقیق علمی تقسیم می‌شود”(دوس.دی.ای،1376، 3). از میان روش‌های مذکور، روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. در پژوهش میدانی، پژوهشگر متغیرها را درصحنه واقعی مورد بررسی قرار می‌دهد.
روش کلی اجرای این تحقیق، توصیفی – تحلیلی با نگرش آینده نگر می‌باشد بدین‌صورت که در بخش‌هایی از تحقیق به تعاریف سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، نگرش استراتژیک به سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، مدل‌های معتبر استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و نظریات صاحب‌نظران و خبرگان در مورد عوامل موثر بر گزینش استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مناسب و متناسب در سازمان‌ها پرداخته شده است. از سوی دیگر روش مورد استفاده توصیفی – تحلیلی است چرا که امکان دست‌کاری در آن وجود ندارد و صرفاً به توصیف آنها و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است و تحلیلی انجام پذیرفته است.
بنابراین می‌توان گفت که در این تحقیق به نوعی پیش‌بینی آینده و کشف استراتژی موثر و مناسب سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در یک سازمان نمونه صورت پذیرفته است. این مهم از طریق گردآوری نظر خبرگان و توزیع پرسشنامه انجام شده است.
3-2- گردآوری نظرات خبرگان
در این پژوهش در گام نخست تحقیق و مطالعه در مورد موضوع مورد بررسی انجام شد که شامل شناخت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، استراتژی‌های مرتبط با آنان و گونه‌های متفاوت چارچوب‌ها و الگوه‌ها (مدل‌ها) و همچنین سیر تحول کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و بررسی نظریات خبرگان استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات می‌باشد. همچنین شناخت و تعریف زیرکارکردها یا زیرسیستم‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و گونه‌های متفاوت استراتژی‌های هر یک از زیرکارکردها مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب‌های مناسب در این زمینه ارائه شد.
در گام دوم، ابتدا عوامل مؤثر به دست آمده از چهارچوب نظری به تفکیک فهرست شده و جداگانه و بصورت مکتوب در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات قرار گرفته است که همگی آنان به صورت مکتوب به آن پاسخ داده و اظهار نظر نمود‌ه‌اند پس از اصلاحات لازم، عوامل مذکور بصورت تفکیکی در قالب پرسشنامه‌ای طراحی شد.
پرسشنامه مذکور حاوی دو دسته کلی عوامل سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات تاثیر گذار بر فعالیت‌های جاری و آینده با هدف شناخت تاثیر این عوامل بر استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی به شرح ذیل می‌باشد :
جدول 3-1 عوامل موثر بر استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی
عوامل موثر بر استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات تاثیر استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بر عملیات روزمره سازمان
تاثیر استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بر آینده سازمان
عوامل موثر بر استراتژی خدمات فناوری اطلاعات عوامل موثر بر استراتژی خدمات (تعامل با کاربر)
عوامل موثر بر استراتژی خدمات (ویژه‌سازی و شخصی‌سازی خدمات)
عوامل موثر بر استراتژی سبد کاربردها تاثیر استراتژیک کاربردها بر عملیات روزمره سازمان
تاثیر استراتژیک کاربردها بر آینده و استراتژی سازمان
عوامل موثر بر استراتژی فناوری و زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی تاثیر استراتژیک فناوری‌ و زیرساخت بر عملیات روزمره سازمان