سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی

دانلود پایان نامه

در ایران این گونه از استان‌ گیلان جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در ایران، آفریقای شمالی و جنوب اروپا پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنسهای Cynara، Cirsium و Onopordun می‌باشد (ترمیناسین، 1967).
Larinus hedenborgi Boheman, 1845
در ایران این گونه از استان‌ مازندران جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در آسیا پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus humeralis Petri, 1907
این گونه فقط از ایران گزارش شده‌است. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus inaequaticollis Caiomont, 1874
در ایران این گونه از استان‌های‌ لرستان، تهران و آذربایجان غربی جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در ایران، جنوب شرق اروپا و قزاقستان پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی به جنس Echionps (شکرتیغال) تعلق دارند (ترمیناسین، 1967).
Larinus iranesis Voss, 1937
در ایران این گونه از استان‌های‌ اردبیل، همدان، کرمان، خراسان، کردستان و آذربایجان غربی جمع‌آوری و گزارش شده است. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus. sp. pr. iranesis Voss, 1937
در ایران این گونه از استان تهران جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه تنها در ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشد.
Larinus latus (Herbst, 1784)
در ایران این گونه از استان‌های اردبیل، بوشهر، آذربایجان شرقی، فارس، قزوین، کرمانشاه، کردستان، گلستان، گیلان، همدان، هرمزگان، اصفهان، کرمان، لرستان، مازندران، قم، تهران و آذربایجان غربی جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در جنوب اروپا و آسیا پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنس Onopordun، Carduus و Cynara می‌باشند (ترمیناسین، 1967).
Larinus mellificus Jekel, 1859
در ایران این گونه از استان‌های کرمان، ایلام، خراسان، سیستان و بلوچستان و تهران جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در آسیا پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی متعلق به جنس Cotoneaster می‌باشند (لگالو و همکاران، 2010).
Larinus onopordi (Fabricius, 1787)
در ایران این گونه از استان‌های اردبیل، بوشهر، آذربایجان شرقی، فارس، گیلان، اصفهان، کرمانشاه، خراسان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان، مرکزی، مازندران، قم، سمنان، تهران و آذربایجان غربی جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در مناطق غربی پاله‌آرکتیک پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی Onopordun (گل ستارهای) و Echinops (شکرتیغال) می‌باشند (ترمیناسین، 1967؛ لگالو و همکاران، 2010).
Larinus rudicolis Petri, 1906
در ایران این گونه از استان‌ گلستان جمع‌آوری و گزارش شده است. در سطح دنیا این گونه در آفریقای شمالی و آسیا پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشند.
Larinus sibiricus Gyllenhal, 1836
در سطح دنیا این گونه در جنوب غربی اروپا، غرب سیبری، آسیای میانی و ایران پراکنش دارد. گیاهان میزبان این سرخرطومی ناشناخته می‌باشند.
Larinus ursus (Fabricius, 1792)