سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی

دانلود پایان نامه

– پیشگرده به رنگ سیاه براق، فاقد مو و نوار طولی سفید است (شکل3-2).؛ ساق پاهای جلویی دارای یک ردیف خار است؛ بالپوشها دارای لکههای گرد و سفیدرنگی هستند که از تمرکز موهای سفید به وجود آمدهاند (شکل 3-2) …………………………………………………………………………………L. nidificans
3- طول خرطوم کمتر از یک میلیمتر است؛ شاخک به رنگ قهوهای روشن است؛ پیشگرده دارای نقاط فرورفته میباشد؛ روی هر بالپوش پنج خط طولی وجود دارد که در امتداد آنها نقاط فرورفته مشاهده میشود؛ بدن به رنگ خاکستری تا سیاه و پوشیده از موهای سفید تا زردرنگ است (شکل 3-18) …………………………………………………………………………………………………………………….L. liliputanus
– طول خرطوم بیشتر از یک میلیمتر ……………………………………………………………………………………4
4- بالپوشها و پیشگرده دارای نوارهای طولی پهن سفیدرنگ با فواصل مشخص هستند …………..5
– بالپوشها و پیشگرده بدون نوارهای طولی پهن و سفیدرنگ است؛ بدن به رنگ قهوهای متمایل به خاکستری و در سطح پشتی و شکمی پوشیده از موهای زردرنگ است …………………………………….6
5- بدن تخممرغی شکل به رنگ خاکستری متمایل به سیاه و پوشیده از موهای ریز سفیدرنگ است (شکل3-7)؛ روی خرطوم سه نوار طولی تیره دارد؛ در سطح پشتی پیشگرده دو نوار طولی پهن و تیره رنگ و در طرفین آن دو نوار طولی پهن و سفید رنگ قابل مشاهده است (شکل3-6) ………………………………………………………………………………………………………………………………..L. affinis
– بدن نسبتا کشیده و به رنگ خاکستری متمایل به سیاه است؛ در سطح پیشگرده چهار نوار طولی پهن و سفیدرنگ قابل مشاهده است (شکل3-13)؛ روی هر بالپوش دو نوار طولی پهن و سفیدرنگ وجود دارد؛ لاروهای این سرخرطومی تشکیل مان میدهند (شکل3-13) ……………………………………………………………………………………………………………………………..Larinus sp.
6- خرطوم به رنگ سیاه، باریک، کشیده و درازتر از طول پیشگرده است (شکلهای 3-9 و 3-10). روی هر بالپوش هفت خط طولی که در امتداد آنها نقاط فرورفته وجود دارد مشاهده میشود ………………………………………………………………………………………………………………………….L. grisescens
– خرطوم نسبتا پهن و کوتاهتر از طول پیشگرده است (شکل3-19)؛ روی هر بالپوش پنج تا شش خط طولی که در امتداد آنها نقاط فرورفته وجود دارد مشاهده میشود …………………………..L. syriacus
3-3- توصیف مختصر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و پراکنش گونه‌های جمع‌آوری شده
Larinus nidificans Guibourt, 1858
طول بدن این سرخرطومی 1/12 و عرض آن 8/8 میلیمتر میباشد، بدن حشرات کامل جوان پوشیده از یکسری مواد مومی به رنگ قهوهای تیره است (شکل3-1)، که به تدریج در حشرات مسن این مواد پاک شده و بدن در حشرات مسن به رنگ سیاه دیده میشود (شکل3-2)؛ سر به رنگ سیاه است؛ شاخک از نوع چماقی بوده و بندهای آن به رنگ قرمز حنایی است؛ طول خرطوم 9/3 میلیمتر است؛ پیشگرده ذوزنقهای شکل و دارای نقاط فرو رفته است و طول آن به چهار میلیمتر میرسد؛ روی هر بالپوش تعدادی لکهی گرد سفیدرنگ و پراکنده وجود دارد (شکل3-2)؛ پاها به رنگ قرمز حنایی است به استثنای ران پاها که به رنگ سیاه است؛ ساق پاهای جلویی دارای یک ردیف از خارهای ریز است؛ بند انتهایی پنجه به دو ناخن قرمز رنگ ختم میشود، که این ناخنها در ابتدا به هم جوش خورده و سپس جدا میشوند.
شکل3-1- حشرات کامل جوان L. nidificans (اصل)
شکل3-2- حشرات کامل مسن L. nidificans (اصل)
این سرخرطومی به طور عمده روی گیاه میزبان E. longipenicillatus از تیره Asteraceae فعالیت داشت (شکل3-3)، که از دو منطقه بافت و دهسرد (به ترتیب با ارتفاع 2316 و 1824 متری از سطح دریا) جمعآوری شد. این سرخرطومی چرخه زیستی خود را درون طبق گل گیاه میزبان سپری میکند (شکل3-3). گوئیبورت (به نقل از گولتکین، 2008) این گونه را به عنوان اولین گونهی تولید کنندهی مان یا Trehala روی گیاه میزبان Echinops percicus معرفی کرد. پراکنش این گونه در ایران از بیرجند، خراسان، ایلام، تهران و سیستان و بلوچستان و در جهان از سوریه، ایران، ترکمنستان و افغانستان گزارش شده است (مدرساول، 1376؛ ترمیناسین، 1967؛ فرموس، 1987؛ گولتکین، 2008؛ مدرساول، 2010؛ لگالو، 2010).
شکل3-3- گیاه میزبان سرخرطومیL. nidificans (اصل)
Larinus onopordi (Fabricius, 1787)
طول بدن این سرخرطومی 9/11 و عرض آن 4/6 میلیمتر میباشد. بدن حشرات کامل جوان این سرخرطومی در ابتدا پوشیده از یکسری مواد مومی به رنگ قهوهای روشن است (شکل3-4) که این مواد به تدریج پاک شده به طوری که در حشرات مسن رنگ بدن خاکستری تیره است (شکل3-5). سر در حشرات کامل مسن به رنگ خاکستری و دارای خرطومی است که به سمت جلو رشد کرده است. شاخکها چماقی و توسط موهای ریز سفیدرنگ پوشیده شدهاند. بند اول شاخک قرمز رنگ و درون شیار شاخکی در خرطوم قرار گرفته است. شیار شاخکی تا انتهای خرطوم نمیرسد. خرطوم به طول 4/2 میلیمتر بوده و پوشیده از موهای سفید میباشد. پیشگرده ذوزنقهای شکل و دارای دو نوار طولی پهن قهوهای تیرهرنگ میباشد که در طرفین آنها دو نوار طولی پهن سفیدرنگ (که از تمرکز موهای سفید در این قسمت به وجود آمدهاند) وجود دارد (شکل3-4). طول پیشگرده 3/4 میلیمتر میباشد. روی هر بالپوش حدود شش خط طولی که از نقاط فرو رفته تشکیل شدهاند وجود دارد. همچنین روی هر بالپوش لکههای گرد سفیدرنگ وجود دارد که از تراکم موهای سفیدرنگ به وجود آمدهاند (شکل3-4)؛ پاها به رنگ سیاه بوده و در انتهای ساق دارای یک خار بزرگ سیاهرنگ هستند.
شکل3-4- حشرهکامل جوان L. onopordi (اصل)
شکل3-5- حشرهکامل مسن L. onopordi (اصل)
این سرخرطومی به طور عمده روی گیاه میزبان E. lalesarensis فعالیت دارد. این سرخرطومی از منطقهی بافت (با ارتفاع 1800 تا 2316 متری از سطح دریا) جمعآوری شد. فعالیت تغذیهای و تکمیل چرخه زیستی این سرخرطومی روی طبق گل گیاه میزبان صورت میگیرد. پراکنش این گونه در ایران از اردبیل، بوشهر، آذربایجان شرقی، فارس، گیلان، کرمانشاه، خراسان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان، مرکزی، مازندران، قم، سمنان، تهران و آذربایجان غربی و در جهان از مناطق غربی پاله‌آرکتیک گزارش شده است (ادنانی و همکاران، 1383؛ گولتکین، 2006 و لگالو و همکاران، 2010). گیاهان میزبان این گونه سرخرطومی متعلق به جنس‌های Onopordun و Echinops می‌باشند (ترمیناسین، 1967).
Larinus affinis Fremuth, 1987