سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای مدیریت

دانلود پایان نامه

تأیید فرضیه
از بین فرضیههای پژوهش، فرضیه اول مربوط به رابطه بین شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی، فرضیه هشتم مربوط به رابطه بین نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود و سرمایه ساختاری، فرضیه دهم مربوط به رابطه بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و فرضیه دوازدهم مربوط به رابطه بین سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری مورد پذیرش واقع شد. در هر چهار فرضیه نیز رابطه بین متغیرها مستقیم میباشد.
5-3- پیشنهادهای پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش و یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش، پیشنهادهای زیر مطرح میشود.
5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش
همانطور که بیان شد، نتایج به دست آمده از پژوهش به طور کلی نشان داد در رابطه با سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری، فقط بین شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی و بین نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود و سرمایه ساختاری رابطه مستقیمی وجود داشت و سایر ابعاد این دو متغیر رابطه معناداری با هم نداشتند. بنابراین پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
در رابطه با فرضیه فرعی اول که رابطه بین شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی تأیید شد، به مدیران سازمان پیشنهاد میشود اگر به دنبال افزایش ارزش و کارایی سرمایه انسانی هستندو، میتوانند از شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت کمک گرفته و موجب کاراتر شدن سرمایه انسانی خود شوند.
همچنین در رابطه با فرضیه فرعی هشتم که رابطه بین نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود و سرمایه ساختاری تأیید شد، به مدیران سازمان توصیه میشود در صورتی که سرمایه ساختاری سازمان به صورت کارا نمیباشد، از ابزار بین نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود برای توسعه آن استفاده کنند، چرا که سرمایه ساختاری میتواند به دلیل ایجاد ساختار و بسترهای مناسب دو بعد دیگر سرمایه انسانی را نیز توسعه دهد.
اما فرضیههای دیگر مربوط به رابطه سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری پذیرفته نشد. این مسأله می‏تواند به دلیل ضعف سیستم‏های حسابداری مدیریت در شعب مختلف سازمان برای توسعه ابزار جدید از قبیل سرمایه فکری در سازمانها باشد. بنابراین به سازمان و مدیران آنها توصیه میگردد با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه فکری در موفقیت سازمانها و توانایی سیستمهای مدیریت در توسعه آن، اهمیت بیشتری به این موضوع داشته باشند.
نتایج پژوهش در رابطه با فرضیههای اول و هشتم موافق با پژوهشهای نواس و همکاران (2012)، تیلس و همکاران (2007) و در مورد سایر فرضیههای سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری مخالف با نتایج این دو پژوهش بود. پژوهش مشابه دیگری در این زمینه یافت نشد. همچنین نتایج فرضیههای دهم و دوازدهم در مورد رابطه ابعاد سرمایه فکری نیز مشابه پژوهش نواس و همکاران (2012) است.
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده
پیشنهاد میشود به منظور استفاده هر چه بیشتر از نتایج پژوهش و نیز کمک به روشن شدن وضعیت موضوعات مرتبط با سرمایه فکری، به موضوعات زیر توجه بیشتری شود:
بررسی نحوه تأثیرگذاری سرمایه فکری و ابعاد آن بر عملکرد شرکتها، فرضیههای این موضوع میتواند به صورت زیر مطرح شود: 1) سرمایه انسانی تأثیر مستقیمی بر بازده داراییها (ROA) و ارزش بازار شرکت دارد. 2) سرمایه ساختاری تأثیر مستقیمی بر بازده داراییها (ROA) و ارزش بازار شرکت دارد. 3) سرمایه مشتری تأثیر مستقیمی بر بازده داراییها (ROA) و ارزش بازار شرکت دارد.
بررسی سایر عوامل مرتبط با توسعه ابعاد سرمایه فکری در سازمانها، فرضیههای این موضوع می‏تواند به صورت زیر مطرح شود: 1) استفاده از سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته در شرکت بر توسعه سرمایه انسانی تأثیر مثبتی دارد. 2) استفاده از سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته در شرکت بر توسعه سرمایه ساختاری تأثیر مثبتی دارد. 3) استفاده از سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته در شرکت بر توسعه سرمایه مشتری تأثیر مثبتی دارد.
بررسی تطبیقی عملکرد شرکتهایی که میزان توسعه سرمایه فکری در آنها متفاوت از هم میباشد. فرضیههای این موضوع می‏تواند به صورت زیر مطرح شود: 1) شرکتهایی که ارزش سرمایه انسانی در آنها بیشتر است، به طور متوسط از ارزش بازار بالاتری برخوردارند. 2) شرکتهایی که ارزش سرمایه ساختاری در آنها بیشتر است، به طور متوسط از ارزش بازار بالاتری برخوردارند. 3) شرکتهایی که ارزش سرمایه مشتری در آنها بیشتر است، به طور متوسط از ارزش بازار بالاتری برخوردارند.
5-4- محدودیتهای پژوهش
محدودیت اصلی این پژوهش عدم تمایل برخی مدیران و رؤسای حسابداری برای تکمیل پرسشنامه بود. همچنین در برخی مواقع پاسخدهندگان به پرسشنامه ممکن است با صداقت کامل پاسخگو نباشند.
5-5 – خلاصه فصل
در این فصل به تفسیر نتایج بدست آمده از آزمون فرضیهها بر اساس تحلیلهای آماری انجام شده در فصل قبل پرداخته شد. تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش نشان میدهد که به طور کلی، با توجه با آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، از بین 12 فرضیه مطرح شده فقط چهار فرضیه پذیرفته شد که مربوط به رابطه بین متغیرهای شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی، نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی میشود و سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، و سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری میباشد، مورد پذیرش واقع شد. در هر چهار فرضیه نیز رابطه بین متغیرها مستقیم میباشد. در ادامه فصل، پیشنهادهای حاصل از پژوهش، و همچنین محدودیتهای موجود در راه انجام این پژوهش ارائه گردید.
پیوستها
پیوست الف- پرسشنامه تحقیق