سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

((الف) بعد از تعریف و انتخاب استراتژی ها بطور یکپارچه در هر سازمانی اهداف بصورت بررسی های قابل سنجش درآورده میشوند .
ب) جاهای وظیفه مرکزی مشخص میگردد و واحدهای استراتژیک بازرگانی تعریف میشوند
ج) اگر لازم باشد ساخت سازمانی دوباره تنظیم میشود ( متناسب با استراتژی انتخاب شده ) و کادر گذاری میشود ))1
د) برای همآهگی روش و اصولی جدید تشکیل داده شده و به مدیران بخشهای مختلف موسسه تفویض اختیار صورت میگیرد
ه) به قسمتها و یا واحدهای استراتژیک سازمان منابع مورد نیاز تخصیص می یابند
و) برای راهنمایی فعالیتها سیاستهای موسسه و قسمتی تثبیت میگردد
ذ) هدف انجام هر استراتژی برای مدیران توضیح داده میشود
ح) اصول و فنون مورد استفاده در سنجش موفقیت انجام استراتژی ها تعیین میگردد
ط) سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی که به جمع آوری معلومات و ارزشیابی موسسه سودمند هستند ایجاد میشود .
ی) سیستمهای تشویق و پاداش مورداستفاده در تحکیم رفتارهای خواسته شده ، توضیح داده میشود
ک) آموزش معطوف به سبک و ارزشهای سازمانی انجام میگیرد و قابلیتهای مدیران توضیح داده میشود .
ل) توانائیهای مکانیزم کنترل توضیح داده میشود .
م) نتایج اجرای استراتژی ها با استفاده از موارد ذکر شده بالا مشخص میگردد ، تعریف میشود و تفاوتهای بوجود امده با وضعیت مورد انتظار بررسی گردیده و با ایجاد فعالیتها و بررسی ها باز خورد تدابیر اصلاحی صورت میگیرد .1
در مرحل اول اجرای استراتژیها برای موسسه و یا واحدهای استراتژیک موجود در زیر مجموعه آن اهداف استراتژیک موسسه انتخاب میگردد و برای آزمایش عملی بودن آن به قسمتهای پائین دست موسسه و واحدهای وظیفه ای آن پخش میشود و سپس برای ارزیابی با اهداف اصلی موسسه مقایسه میگردد .
پس طبق مطالب یاد شده ، برای آنکه بتوان در اجرای استراتژیهای موسسه همراه با موفقیت باشد باید بین مدیران ارشد ، میانی واجرایی رابطه ای تنگاتنگ وجود داشته باشد تا موانع در سر راه اجرای استراتژی های موسسه برداشته شود .
—————–
1-مدیریت استراتژیک دکتر علیرضا امیرکبیری – فصل چهارم – چاپ دوم
1-2- همآهنگی بین استراتژیها در واحدهای مختلف موسسه :
موضوع همآهنگی استراتژیک بطور کلی به دو معنای متفاوت و جداگانه بکار میرود
اول : همآهنگی استراتژی های انتخاب شده با محیطی که موسسه در آن قرار دارد
دوم : هم؛هنگی میان استراتژیهایی است که در بخشهای گوناگون موسسه از آن استفاده میشود.
این استراتژیها مانند اهداف نیز دارای سلسله مراتبی میباشند که از بالا به سمت پائین امتداد دارد برمبنای اهداف موسسه شکل میگیرد .
زمانیکه منحنی ازهمآهنگی میان استراتژی های موسسه میباشد به دو بخش جداگانه برای همآهنگی میان استراتژی برمیخوریم :
اول : تعادل بین واحدهای استراتژیک بازرگانی