سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و کسب مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه

2-5-4- سبد کاربردها
الگوی شبکه استراتژیک مک فارلن مبنایی برای توسعه الگوی پرکاربرد و عملیاتی دیگری به نام “سبد کاربردها” شد. سبد کاربردها ابزار مناسبی برای دسته بندی کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی کسب‌وکار می‌باشد، سبد کاربردها سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردهای کسب‌وکار را در چهار خانه تقسیم بندی می‌کند.
پتانسیل بالا: کاربردهای نوآورانه که ممکن است در آینده سبب خلق فرصت‌هایی برای کسب مزیت رقابتی شوند، اما ارزش آنها اثبات نشده است.
استراتژیک: کاربردهایی که برای موفقیت کسب‌وکار در آینده حیاتی هستند. آنها با کمک به سازمان برای خلق مزیت رقابتی سبب خلق و یا پشتیبانی از تغییر و تحول در الگوی کسب‌وکار سازمان می‌شوند. به این نکته توجه شود که به‌کارگیری جدیدترین فناوری‌ها توسط کاربردها به معنای استراتژیک بودن آنها نیست. ارزیابی این مهم باید با بررسی دستاورد کاربرد برای کسب‌وکار مشخص شود.
عملیاتی کلیدی: کاربردهایی که کسب‌وکار برای انجام امور روزمره و جاری خود و پرهیز از مشکل بدان وابسته است.
پشتیبانی: کاربردهایی که سبب افزایش کارآیی کسب وکار و اثربخشی مدیریت می‌شوند، اما کسب‌وکار به آنها وابسته نیست و به ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی کمکی نمی‌کند.
شکل 6-11- سبد کاربردها

توربن، وزرب و مک میلان (2004)
سازمان‌ها در هر زمان هر چهار گونه از کاربردها را دارا می‌باشند، اما این استراتژی کلان و شبکه استراتژیک است که تمرکز بر روی کاربردهای مطلوب را مشخص می‌سازد. همچنین شکل 6-12 سبد کاربردها در محیط‌های متفاوت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات را نشان می‌دهد.
شکل 6-12- سبد کاربردها در محیط‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی متفاوت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   زیبایی شناختی و پاسخ به پرسش

وارد و پپارد (2002)
2-5-5- استراتژی‌های عمومی فناوری اطلاعات (پارسونز)
پارسونز (1983) شش استراتژی عمومی را پیشنهاد کرد که چارچوب مدیریتی مناسبی را برای هدایت فعالیت‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها ارائه می‌کند. هر یک از شش استراتژی، رویکردی را پیشنهاد می‌کند که به کمک آن سازمان می‌تواند برنامه‌ریزی اهداف و خط‌مشی‌ها را انجام داده، پروژه‌ها را ارزیابی کرده و منابع لازم را تخصیص دهد و نیز استانداردهای عملکرد را تعیین نماید.
برنامه‌ریزی متمرکز
در این نوع از استراتژی فناوری اطلاعات، شرکت‌ها سعی دارند تا استراتژی شرکت خود را با استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه سازند و شرکت بر سیستم‌های یکپارچه تمرکز می‌کند تا به بیشینه‌ سودمندی ناشی از قدرت پردازش کامپیوتری دست یابد.
وجود یک واحد فناوری اطلاعات متمرکز که از رویکرد برنامه ریزی بالا به پایین استفاده می‌کند از ملزومات این نوع استراتژی است.
پیشروی عصر