سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و خلق مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه

پیشنهاد می‌‌شود که فرآیند‌های اصلی سازمان مانند بازاریابی و فروش، اجرای پروژه و همچنین مدیریت دانش با توجه به پتانسیل‌ها و فرصت‌هایی که در سال‌ها اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی پدید آمده مورد بازنگری و حتا مورد بازمهندسی قرار گیرد. بی‌شک فرصت‌های خلق مزیت رقابتی بسیاری در این زمینه نهفته است.
در هنگام ارائه خدمات فناوری اطلاعات به مشاوران و کارشناسان به جای توجه بر هزینه ارائه خدمت بایستی به سرعت ارائه خدمات توجه شود. ارائه خدمات فناوری اطلاعات منعطف و سریع به مشاوران و کارشناسان سازمان، ارزش استراتژیک بیشتری دارد تا هزینه آن.
5-4- محدودیت‌های تحقیق
با توجه به اینکه مبحث سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات دارای جنبه‌های تخصصی می‌باشد، امکان ارائه پرسشنامه به همه کارشناسان مدیریت صنعتی موجود نبود. بنابراین پرسشنامه می‌بایست بین تعداد محدودی از کارشناسان سازمان مدیریت صنعتی که این سازمان را به خوبی می‌شناختند و از سوی دیگر با کلیات بحث سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آشنایی داشتند توزیع می‌شد. از این‌رو با توجه به محدودیت مذکور پرسشنامه تهیه شده مابین تعداد مشخصی که با مباحث فوق آشنایی داشتند توزیع شد.
کمبود منابع و مآخذ مربوط به استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در ایران و محدود بودن تعداد کارشناسان در حوزه مذکور.
مشکل دسترسی به مشاوران و کارشناسان سازمان به دلیل داشتن مسئولیت‌هایی در طرح‌های خارج از سازمان.
عدم تمایل جدی بعضی از مدیران به همکاری بدلیل عدم برخورداری از روحیه نظارت پذیری و احساس اینکه نتیجه تحقیق قدرت و نفوذ آنان را ممکن است کاهش دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دیدگاه هوشمندی بازار از نظر کوهلی و جاورسکی و دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو

الف) فارسی
اعرابی، سید محمد، 1385، جزوه الگوی هماهنگی استراتژی‌ها
اعرابی، سید محمد، 1385، دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک، 1385؛ دفتر پژوهش‌های فرهنگی
اعرابی، سید محمد، 1387، مبحث هماهنگی در مدیریت
ایمانی جاجرمی، حسین، 1379.” آشنایی با روش دلفای و کاربرد آن در تصمیم‌گیری، نشریه مدیریت شهری، سال اول، شماره اول، ص 39-35.
حافظ نیا، محمد رضا. 1377. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
خاکی، غلامرضا. 1381. راهنمای تدوین طرح و نقد تحقیق. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
خاکی، غلامرضا. 1378. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
خلیلی شورینی، سیاوش. 1375. روشهای تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارت یادواره کتاب.
دلاور، علی. 1378. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.