سیستم ارزیابی عملکرد و کارشناسان ستادی

دانلود پایان نامه

در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده سده است زیرا کارکنان ستادی گمرک از واحدها ومعاونتهای مختلفی حضور دارند لذا با توجه به کاربرد نمونه گیری طبقه ای که واحدهای جامعه مورد نظر رادر طبقه هایی که از نظر صفت متغیر همگن تر هستند گروه بندی مکند پس کارکنان ستاد را بر اساس معاونتها وواحدهای مربوطه طبقه بندی می کنند (سرمد ودیگران 1381صص180 184)
بدلیل اینکه کارکنان ستاد ی گمرک از واحدهاو معاونتهای مختلفی هستند لذا به منظور اینکه از تمام واحدها نظرخواهی شود از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شده است. و تعداد نمونه براساس فرمول زیر برابر با 370 نفر می باشد.

4-2-3- ابزار جمع آوری
در این تحقیق جهت گرداوری تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه یکی از رایج ترین ابزارهای تحقیق وروشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است پرشسنامه مجموعه ای از سوالها است که پاسخ دهنده با ملاحظه انها پاسخ لازم را ارائه می دهد این پاسخ داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد از طریق سوالهای پرسشنامه می توان دانش علایق نگرش وعقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد به تجربیات قبلی وی پی برده وبه انچه در حال حاضرانجام می دهد اگاهی یافت (سرمد ودیگران 1381ص141)
پرسشنامه این تحقیق شامل25سوال می باشد که این سوالات بر اساس مدل ارائه شده محقق در فصل دو تهیه شده است بطور کلی می توان سوالات رادر 6 طبقه قرار داد:
سوالات 1 و2و3و4در رابطه با سوال 6 تحقیق می باشد(ایا سیستم ارزیابی عملکرد موجب افزایش ارتباطات وبازخور مشود)
سوالات 5و6و7 در رابطه باسوال 2تحقیق می باشد(ایا سیستم ارزیابی عملکرد موجب رعایت مصوبات قانونی می شود)
سوالات 8و9و10 و11دررابطه با سوال 3 می باشد(ایا سیستم ارزیلبی عملکرد در اخراج و انفصال موثر می باشد)
سوالات 12و13و14و15و16دررابطه با سوال 4 تحقیق می باشد(ایا سیستم ارزیابی عملکرد در ترفیعات وانتقالات موثر می باشد)
سوالات 17و18و19و20و21و22دررابطه باسوال 1تحقیق میباشد(ایا سیستم ارزیابی عملکر د موجب تشخیص نیازهای اموزشی کارکنان می شود)
سوالات 23و24و25و26دررابطه باسوال 5تحقیق می باشد (ایا سیستم ارزیابی عملکرد در تعیین حقوق وپاداش نقش موثری دارد) 0
1-4-2-3- روایی پرسشنامه
بطور کلی منظور از روایی پرسشنامه همچنانکه در فصل دوم نیز بصورت مفصل بحث شده این است که ایا پرسشنامه همان چیزی که مورد نظز محقق است را اندازهگیری میکند یا خیر .در این تحقیق جهت تعیین روایی پرششنامه از اعتبار محتوایی استفاده شد که اعتبار محتوایی شامل قضاوت متخصصین در مورد مناسب بودن ابزار اندازه گیری می باشد (از نظرات خانم دکتر دهدشتی و دکتر اعرابی استفاده شده است)
2-4-2-3- پایایی پرسشنامه
پایایی این پرسشنامه نیز براساس آلفای کرونباخ از طریق نرم افزار SPSS محاسبه شده که مقدار 0.91 را نشان می دهد که مقدار قابل قبول برای انجام تحقیق است. (مقدار آلفای کرونباخ در ضمیمه آمده است.)
بسمه تعالی
مشارکت کننده و پاسخ دهنده گرامی:
باسلام، این پرسشنامه به منظور اجرای پروژه تحقیقاتی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی با عنوان « بررسی پایایی و روایی نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستادی گمرک ، تدوین گردیده است. لذا خواهشمند است تا با پاسخگوئی دقیق به سوالات، ما را در اجرای هرچه بهتر این تحقیق، یاری فرمائید. لازم بذکر است که این پرسشنامه ها بدون نام بوده و اطلاعات آن فقط به منظور اجرای تحقیق فوق استفاده می شود. قبلاً و قلباً از همکاری بیدریغ شما کمال سپاسگذاری را دارم.
با تشکر
ابراهیم باقری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
الف: