سیستم اطلاعات جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی

دانلود پایان نامه
جدول4-2- مساحت و نوع رخساره های فر سایشی در حو زهای آبخیز شیرین آب 147

1- مقدمه:
فیزیوگرافی در حقیقت مطالعه خصوصیات فیزیکی و وضعیت مورفولوژی آبخیز یک حوزه است که اثر تعیین کننده‌ای بر خصوصیات هیدرولوژی و رژیم آبی آن دارد. آگاهی به خصوصیات فیزیوگرافی یک حوزه با داشتن اطلاعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه می‌تواند تصویر نسبتاً دقیقی از کارکرد کمی و کیفی سیستم هیدرولوژیک آن حوزه بدست دهد.خصوصیات فیزیوگرافی حوزه‌ها نه فقط بطور مستقیم بر رژیم هیدرولوژیک آنها و از جمله میزان تولیدآبی سالانه، حجم سیلابها، شدت فرسایش خاک و میزان رسوب تولیدی اثر می‌گذارد بلکه بطور غیر مستقیم و نیز با اثر بر آب و هوا و وضعیت اکولوژی و پوشش گیاهی به میزان زیادی رژیم آبی حوزه آبخیز را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.پاره‌ای از خصوصیات فیزیوگرافی از جمله ارتفاع، شیب و جهت شیب می‌توانند بسیاری از عوامل آب و هوایی نظیر درجه حرارت و تغییرات آن، نوع و میزان ریزش جوی سالانه، میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل کنند و بطور کلی موجب پیدایش انواع مختلف آب و هوای موضعی و یا حتی منطقه‌ای شوند از اینرو لازم است که در مطالعات سدسازی یک حوزه فبل از هر چیز خصوصیات فیزیوگرافی آن، مورد مطالعه قرار گیرد.
این مطالعه به منظور شناسایی خصوصیات فیزیکی مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات کنترل سیلاب و با استفاده از قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی به انجام رسیده است.
1-2- موقعیت و وسعت
کیلومتری شمال شرق شهرستان دزفول، در محدوده جغرافیایی
( 27 ( 24( 32 تا ( 43 ( 39( 32 درجه عرض شمالی و ( 22 ( 36( 48 تا ( 35 ( 55( 48 درجه طول شرقی واقع گردیده است. از شمال به حوزه آبریز سد دز از جنوب به دشت گتوند از شرق به حوزه آبریزرودخانه شور و از غرب به حوزه آبریز رود گلال تابیران محدود می‌گردد. مساحت کل منطقه 01/380 کیلومتر مربع می باشد.شکل شماره (1-1) موقعیت منطقه را نسبت به استان خوزستان و شکل شماره (2-2) راههای دسترسی به منطقه را نشان می دهند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمانها و تغییرات اجتماعی

شکل1- 1- نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان

شکل 1-2- نقشه موقعیت جغرافیایی و راههای ارتباطی منطقه مورد مطالعه
1-3- روش مطالعه
مطالعات فیزیوگرافی حوزه بالا دست رودخانه شیرین آب به شرح و مراحل زیر صورت گرفته است:
1-3-1- جمع آوری اطلاعات
1-3-1-1- جمع‌آوری نقشه‌ها و عکسهای هوایی
منطقه مورد مطالعه‌ جزیی از شیت 1:250000 دزفول به شماره NI -39 -13 می باشد در این مطالعه از اطلاعات رقومی نقشه های 1:25000تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری (از بلوک 66 به نام دزفول) استفاده شده است.
1-3-2- انجام موارد ذیل با استفاده از نقشه توپوگرافی 1:25000

1-3-2-1- تقسیم بندی منطقه مورد مطالعه به واحد های هیدرولوژیک و غیرهیدرولوژیک
به منظور امکان شناخت بیشتر خصوصیات هیدرولوژی واحدهای مختلف جهت اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و کنترل رسوب و امکان تعیین اولویت وسهولت در تدوین برنامه زمانبندی در اجرای آنها، تقسیم بندی منطقه مطالعاتی به چند واحد هیدرولوژیکی مناسب، عملی اجتناب ناپذیر است.
مناطق تالوگ و سردشت به 50 واحد هیدرولوژیکی تقسیم شده‌است.که برخی از آنها از ترکیب زیر حوزه های بالادست تشکیل شده اند.
لازم به ذکر است در تقسیم بندی حوزه باتوجه به بازدید صحرایی و مشاهده خروجی‌های آبراهه‌های اصلی و وضعیت هیدرولوژیکی حوزه، بندهای 2-2 ، 1-3، 1-4 (مناطق خسارت دیده، شکل زمین، و تراکم آبراهه‌ها) مدنظر قرار گرفتند. و به علت عدم وجود ایستگاه آب سنجی بند2-2 قابل توجه نبوده است.
1-3-2-2- رقومی کردن نقشه‌ها