سیستم های اطلاعات و ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه

چشم انداز مرکز سامانه مدیریت شهری 137
معماری صحیح در جهت دریافت و رسیدگی به کلیه نیازمندی های شهروندان در حوزه مدیریت شهری از طریق بارگذاری پیام های مرتبط با واحدهای اجرایی.
استقرار نظام جامع جذب و سازماندهی منابع نیزوی انسانی درمرکز.
تجهیز امکانات ستادی و نیز پیگیری تجهیز امکانات عملیاتی صف به ابزارهای نوین علمی روز با هدف ارتقای سرعت، صحت و کیفیت در نحوه دریافت و اجرای پیام و با رویکرد کاهش هزینه ها و صرفه جویی و شفافیت در اقلام و کالاهای مصرفی.
تلاش به منظور استقرار سیستم واحد مدیریت شهری با محوریت مرکز 137، استقرار سیستم های استاندارد کیفیت خدمات، تحقق مدل های عملیاتی مدیریت ارتباط با شهروندان به عنوان اصلی ترین مشتریان شهرداری، استفاده و بهره گیری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و موقعیت یاب از طریق آخرین دستاوردهای ناشی از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی.
تولید محتو و فرهنگ سازی جهت آشنایی و نزدیکی هرچه بیشتر شهروندان جهت استفاده از خدمات این مرکز برای مشارکت در مدیریت شهر.
پیگیری عملیاتی و میدانی، نظارت دقیق بر اجرا و صحت عمل، بازرسی هوشمندانه جهت پاسخ گویی صحیح و موثر. (http://137.tehran.ir)
ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری 137
شکل 2-2ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری سامانه 137-ماخذ: مرکز مدیریت سامانه 137
شکل 2-2ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری سامانه 137-ماخذ: مرکز مدیریت سامانه 137
مدل مفهومی تحقیق
یکی از ابعاد توسعه ی مدیریت شهری به کارگیری فن آوری های نوین اطلاعاتی می باشد. همان طور که بیان شد، شهرداری تهران در اقدامی ابتکاری با به کار گیری این فن آوری و به منظور جلب مشارکت مردم در اداره ی امور شهر، اقدام به راه اندازی مرکز مدیریت شهری سامانه 137 نموده است. از طرف دیگر با گذشت بیش از 6 سال از راه اندازی این مرکز، بانک اطلاعاتی سامانه 137 حاوی داده های ارزشمندی در زمینه ی مسائل شهری می باشد، که با انجام داده کاوی بر روی این داده ها می توان به کشف دانش پنهان میان آن پرداخت و مدیران شهری را در ارائه ی مطلوب خدمات شهری به شهروندان یاری رساند.
توسعه ی مدیریت شهری
افزایش مشارکت مردمی
به کارگیری فن آوری های نوین اطلاعاتی
خوشه بندی
طبقه بندی
پیش بینی
قوانین وابستگی
داده کاوی بر روی سامانه ی 137
کشف دانش پنهان
تسهیل در امر تصمیم سازی
تخصیص بهینه منابع
آمادگی بیشتر در مقابل معضلات شهری
افزایش مشارکت مردمی
به کارگیری فن آوری های نوین اطلاعاتی