سیستم های پاداش و استفاده از دانش

دانلود پایان نامه

2-1-2) هرم دانش
نظریهپردازان و دستاندکاران مدیریت دانش، به طور معمول بحث درباره دانش چیست را با هرم دانش باز میکنند و جهان دانش را به صورت هرمی شامل دادههای مراودهای خام در سطح پایین تا فرزانگی در رأس آن به تصویر میکشند برخی اختلاف نظرها در بین طرفهای گوناگون در خصوص جزئیات وجود دارد ولی در کل، وفاق عمومی در خصوص حرکت و ترکیب کلی هرم دانش وجود دارد (شکل 2-1)
دادههای مراودهای خام و دادههای ضمنی در قاعده زیرین هرم دانش جای دارند دادههای مراودهای در پایگاههای دادهها و سایر انبارهای دادهها ذخیره شده به طرق مختلفی به کار میروند دادههای ضمنی را بجز در ذهن افراد، نمیتوان در جایی ذخیره کرد. همه بر این باورند که دادههای این سطح دانش نیستند و حتی اطلاعات هم تلقی نمیشوند در حقیقت این دادهها اصلاً اطلاعات زیادی را ارائه نمیدهند؛ زیرا فقط بخشی از مراوده و تعامل را تحت پوشش قرار میدهند در بهترین حالت این دادهها تکههای کوچک یک معما هستند (عالم تبریز و محمد رحیمی، 1387، 74). دادههای مراودهای نوعاً یک صورت ساده الفبا شمار ( اعداد و کلمات یا به طور ساده رشتههای متن ) به خود میگیرند.
مرتبه بعدی دادههای عملیاتی است دادههای عملیاتی منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل و واحد منسجمی هستند که تحت عنوان جزء ناچیز بدانها اشاره میشود این جزء نیز در پایگاههای دادهها ذخیره و مدیریت میشود دادهها حداقل متن را دارند و به تنهایی مفهوم موضوع بزرگتری را افاده نمیکنند هر عنصر فقط جزء کوچکی از داده تلقی میشود و نحوه ارتباط آن با سایر دادهها در این مرحله مشخص نیست دادهها در این مرحله فقط تکه کوچکی از معما میباشند و نمیتوان آنها را به عنوان اطلاعات معنیدار در نظر گرفت. شکل الفبا شمار آنها مشابه دادههای مراودهای است اگر چه کلمات قابل شناسایی هم ممکن است جزئی از آنها باشد.
در سطح اطلاعات مدیریت، تغییرات عمدهای صورت میگیرد. این سطح دادههای کمی خلاصه شده را در بر میگیرد که گروهبندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شده است تا بتواند زمینه را روشن سازد. این دادهها هم دانش را نشان نمیدهند؛ ولی تا حدی آغاز مدیریت اطلاعات به شمار میروند اطلاعاتی که مدیر میتواند به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی انجام دهد مدیران میتوانند اطلاعات (دادهها در برخی متنها) را بررسی کنند و شروع به اتخاذ تصمیم کرده اقداماتی را براساس اطلاعاتی که از این دادهها به دست آمدهاند صورت دهند. در واقع میتوان گفت که کاربرد اطلاعات و دانش، تنها راه تبدیل دانش به نتایج مشهود است (لطیفی، 1383، 38).
3-1-2) مدل عمومی دانش
نیومن درسال 1999 مدل عمومی دانش را ارائه کرده است که دراین مدل دانش درچهار زمینه سازماندهی میشود.
● خلق دانش : رفتار های مربوط به ورود دانش های جدید به سیستم است که دامنه وسیعی نظیر کشف، کسب، فراخوانی و توسعه، همچنین پیوند نزدیک با رفتاریکه نوآوری خوانده میشود، دارد به آن زمینه از دانش بیرونی سازی نیز گفته میشود.
● حفظ دانش : تمام فعالیت هایی که منجربه بقا و نگهداری دانش بعد از ورود آن به سیستم میشود. فعالیت های حفظ دانش شامل رفتارهای متنوعی مانند اعتبار دهی به دانش، به روز کردن آن و موارد مشابه است هدف از این کارکرد جمع آوری دانش مشابه وتلفیق آن است.
● انتقال دانش : شامل رفتارهای بسیار گوناگونی نظر ارتباط، ترجمه، تفسیر، پالایش و ارائه دانش است. روش های انتخاب شده برای انتقال دانش بسیار بر روی این زمینه تاثیر دارد انتقال دانش تنها از طریق انسانها انجام نمیشود بلکه نظام ها و عوامل خود کار دیگری نیز هستند که نقش میانجی را بر عهده دارند.
● کاربرد دانش: استفاده از دانش موجود و شناخته شده برای تصمیم گیری ها ، عمل کرد ها ، و نیل به اهداف است (سید نقوی و یعقوبی، 1385 ، 3).
4-1-2) عوامل موثر در خلق، حفظ و کاربرد دانش
● رهبری
● خلاقیت
● اعتماد
● یادگیری از اشتباهات کار گروهی
● فناوری اطلاعات
● آموزش
● مدیریت تغییر
5-1-2) عوامل موثر در انتقال دانش
● اعتماد
● فرهنگ تسهیم دانش
● ساختار سازمانی مهارت کلامی
● فناوری اطلاعات
● سیستم های پاداش
● آموزش