شاخصهای ارزیابی عملکرد و اندازه‌گیری عملکرد

دانلود پایان نامه

فرضیات تحقیق:
الف) بین صلاحیت ارزیابی کنندگان و بهینه نمودن نظام ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.
الف- 1) بین آموزش ارزیابی کنندگان و بهینه نمودن نظام ارزیابی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
الف- 2) بین نوع نگرش ارزیابی کنندگان و بهینه بودن نظام ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.
الف‌- 3) بین دخالت تمایلات شخصی ارزیابی کنندگان در ارزیابی عملکرد و بهینه بودن نظام ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.
الف- 4) مقبولیت ارزیابی کنندگان از نظر ارزیابی شوندگان با بهینه بودن نظام ارزیابی رابطه معناداری دارد.
ب) محتوای نظام ارزیابی عملکرد با بهینه بودن نظام ارزیابی رابطه معناداری دارد.
ب-1) بین وجود شاخصهای اندازه‌گیری عملکرد مرتبط با شغل و بهینه بودن نظام ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.
ب-2) بین قابلیت اندازه‌گیری شاخصهای ارزیابی عملکرد و بهینه بودن نظام ارزیابی، رابطه معناداری وجود دارد.
ب-3) بین وجود استانداردهای معین برای شاخص ارزیابی عملکرد و بهینه بودن نظام ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.
ج) بین وجود نظام بازخورد در ارزیابی عملکرد و بهینه بودن نظام ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.
ج-1) تأثیر نتایج حاصل از ارزیابی بر وضعیت کاری (میزان دریافتی‌های فرد) با بهینه بودن نظام ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.
ج-2) تأثیر دادن نتایج حاصل از ارزیابی بر سرنوشت شغلی فرد با بهینه بودن نظام ارزیابی رابطه معناداری دارد.
ج-3) وجود نظام مشاوره در ارزیابی عملکرد به منظور بهبود و توسعه توانائیهای ارزیابی شونده با بهینه بودن نظام ارزیابی رابطه معناداری دارد.
جامعه آماری- دبیران، مدیران و معاونان دبیرستانهای نواحی سه گانه شهرستان قم
جمعاً شامل 1967 که 1105 مرد و 862 زن
نمونه‌گیری تصادفی و شامل 197 است
روش تحقیق- توصیفی- میدانی و اطلاعات با پرسشنامه جمع‌آوری می‌شود.
نتیجه گیری:
الف) در مجموع وضعیت صلاحیت ارزیابی کنندگان در شرایط موجود مطلوب نیست و برای رفع آن و افزایش سطح صلاحیت ارزیابان باید برنامه‌ریزی و تلاش صورت گیرد.
ب) محتوای نظام ارزیابی عملکرد موجود با ماهیت شغل معلمان مناسب خوب ندارد و نیاز به بازنگری در آن و تعیین معیارهای واقعی عملکرد که قابلیت اندازه‌گیری داشته و عملکرد معلمان را با آن مقایسه نمود بطور جدی احساس می‌گردد.
ج) نتایج بدست آمده در این قسمت بیانگر آن است که در وضعیت موجود ارائه نتایج حاصل از ارزیابی سالانه معلمان از شرایط مطلوبی برخوردار نمی‌باشد و اساساً میزان کمی از نتایج که به نظر می‌رسد آن هم بیشتر جنبه‌های صنفی عملکرد باشد به معلمان ارائه می‌گردد.
2-2- مبانی نظری
1-2-2- مقدمه: