شاخص های و مرکزیت

دانلود پایان نامه

شکل 3-14- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S15 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S17، یک توف ریولیتی با رنگ متمایل به سفید است که بلورهای لوزی شکل کلسیت در زمینه سنگ قرار گرفته اند. منحنی طیفی این بلورها جذب مخصوص کانی کلسیت را با اندکی جابجایی در 32/2 و 14/2 میکرومتر به خوبی نشان می‌دهد. منحنی طیفی زمینه سنگ سیمای جذبی خاصی نشان نمی‌دهد، تنها جذب قابل توجه در 22/2 میکرومتر به دلیل فلدسپارهای دگرسان شده به سرسیت و کائولینیت و جذب در 34/1 میکرومتر به دلیل یون OH می‌باشد. همچنین یک باند جذبی پهن و کم عمق نیز در اطراف 6/0 میکرومتر وجود دارد که احتمالا ناشی از Fe2 است (شکل 3-15).
شکل 3-15- الف. منحنی طیفی بلورهای کلسیت، توان تفکیک بالا (سمت راست)
و بازنویسی شده به 9 باند استر (سمت چپ).
ب) منحنی طیفی زمینه سنگ، توان تفکیک بالا (سمت راست)
و بازنویسی شده به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S18 یک ماسه‌سنگ قرمز رنگ الیژیست دار است که در مقطع میکروسکوپی به همراه الیژیست ها، کوارتز و کلسیت نیز دیده می‌شود. منحنی طیفی سطح تازه و هوازده این نمونه مانند هم است. عمیق ترین سیمای جذبی منحنی طیفی این نمونه در 53/0 میکرومتر و نیز جذب 86/0 و 1/1 میکرومتر به دلیل مقدار فراوان اکسیدآهن رخ می‌دهد. دومین جذب در 21/2 میکرومتر ناشی از ارتعاشات عامل Al-OH و جذب در 35/2، 97/1، 87/1 و 84/1 میکرومتر بخاطر حضور کانی کلسیت است. وجود عامل OH در نمونه سیمای جذبی نسبتاً عمیقی در 42/1 میکرومتر بوجود آورده است (شکل 3-16).
شکل 3-16- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S18 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S21، یک دولومیت با رگه های کلسیتی است. منحنی طیفی مربوط به این رگه، در شاخص های جذب کلسیت یعنی 94/1 و 33/2 میکرومتر دارای جذب عمیق است. سیماهای جذبی در محدوده 4/0 تا 1 میکرومتر به Fe2 نسبت داده می‌شود. منحنی طیفی بخش اصلی سنگ عمیق ترین سیمای جذبی را در 85/1 میکرومتر نشان می‌دهد که ناشی از باندهای ترکیبی و هارمونی C-O در بنیان Mg-CO3 می‌باشد. سایر سیماهای جذبی مختص دولومیت یعنی 96/1، 27/2، 32/2 و 38/2 میکرومتر نیز دیده می‌شود. این طیف همچنین دارای جذب عمیق در 97/0 و 41/0 میکرومتر به دلیل اکسیدآهن است (شکل 3-17).
شکل 3-17- الف) منحنی طیفی زمینه دولومیتی نمونه S21، توان تفکیک بالا (سمت راست)
و بازنویسی شده به 9 باند استر (سمت چپ).
ب) منحنی طیفی رگه کلسیتی، توان تفکیک بالا (سمت راست)
و بازنویسی شده به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S22، سیلت‌سنگ؛ منحنی طیفی سطح تازه و هوازده آن بسیار شبیه یکدیگر و تنها بازتاب کلی سطح هوازده از سطح تازه بیشتر است. این نمونه عمیق ترین جذب را در 33/2 میکرومتر احتمالا به دلیل عامل Mg-OH حاصل از دگرسانی نشان می‌دهد. جذب در 69/0، 89/0 و همچنین جذب پهن و کم عمق در 12/1-01/1 میکرومتر ناشی از اکسیدهای آهن موجود است. سیمای جذب عامل OH در 4/1 میکرومتر دیده می‌شود. علت جذب در 24/2 (26/2 در سطح تازه) میکرومتر هم بخاطر بنیان Fe-OH می‌باشد (شکل 3-18).
شکل 3-18- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S22 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S23 یک انیدریت است. منحنی طیفی سطح تازه و هوازده آن کاملاً شبیه یکدیگر است و نخستین سیمای جذبی عمیق را به دلیل وجود آب در 44/1 و در کنار دو جذب دیگر در 48/1 و 53/1 میکرومتر به صورت پله ای نشان می‌دهند. جذب‌های موجود در 42/0، 0/1 و 2/1 میکرومتر ناشی از ناخالصی های آهن می‌باشد. این نمونه باند جذب شاخص انیدریت را در محدوده 23/2-08/2 میکرومتر نشان می‌دهد. جذب در 34/1، 98/1 و میکرومتر هم بخاطر عامل OH و CO3 است (شکل 3-19).
شکل 3-19- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S23 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S26 یک برش آتشفشانی با ترکیب حدواسط است. کمینه های بازتابایی در 35/2 (33/2 در منحنی سطح تازه) میکرومتر ناشی از باندهای هارمونیک و ترکیبی OH و همچنین عامل Mg-OH کلریت در زمینه شیشه ای سنگ است. سطح هوازده چندین باند جذبی پهن با مرکزیت 72/0، 9/0 و 11/1 میکرومتر به علت اکسیدهای آهن نشان می‌دهد. شاخص جذب عامل OH در 4/1 میکرومتر در هر دو منحنی مشترک است. جذب در 25/2 (26/2 در سطح تازه) میکرومتر ناشی از بنیان Fe-OH، جذب در محدوده 98/1 میکرومتر در سطح هوازده و یک سیمای جذبی تیز در 66/1 میکرومتر مربوط به منحنی سطح تازه احتمالا به دلیل Fe2 است (شکل 3-20).
شکل 3-20- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S26 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).