شاخص های و مقدار

دانلود پایان نامه

نمونه S65 مخلوطی از انیدریت و اکسیدآهن است. از این رو سیماهای جذبی موجود در 4/0، 52/0 و پهنای نسبتا کم عمق در 99/0-8/0 و همچنین 12/1 و 18/1 میکرومتر را به اکسیدآهن و 21/2 را به انیدریت نسبت می دهیم. مقدار قابل توجه آب در نمونه عمیق ترین جذب ها را در 94/1، 44/1 و 75/1 و همچنین در 48/1 و 53/1 میکرومتر بوجود آورده است. سیمای جذبی 26/2 میکرومتر ناشی از عامل Fe-OH می‌باشد (شکل 3-36).
شکل 3-36- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S65 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S67 ماسه‌سنگ، که به دلیل حضور اکسیدهای آهن به رنگ بنفش مایل به قهوه ای دیده می‌شود، باند جذبی نسبتا عمیقی در 53/0 میکرومتر در منحنی طیفی هر دو سطح تازه و هوازده نشان می‌دهد. جذب‌های ضعیف در 66/0، 88/0 و 1/1 میکرومتر نیز به دلیل اکسیدهای آهن رخ می‌دهند. فلدسپارهای کائولینیتی شده جذب در 2/2 میکرومتر را به خوبی نشان می‌دهند. سطح هوازده یک سیمای جذبی عمیق در 94/1 میکرومتر به دلیل عامل OH دارد که جذب‌های متعدد دیگری نیز در 45/1 و 54/1 میکرومتر بوجود آورده است (شکل 3-37).
شکل 3-37- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S67 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه Soil.1 مخلوطی از خاک های شماره 62 و 66 است. در این مخلوط کانی‌های کوارتز، کلسیت، دولومیت، ژیپس و مسکوویت وجود دارد که باعث جذب در 32/2، 26/2، 22/2 و 32/2 میکرومتر شده‌اند. اکسیدهای آهن سیماهای جذبی نسبتا عمیقی در 4/0، 9/0 و 0/1 میکرومتر ایجاد کرده‌اند (شکل 3-38).
شکل 3-38- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه Soil.1 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه Soil.2 مخلوطی از خاک های شماره 51، 59، 61 و 63 می‌باشد که دارای کانی‌های ژیپس، کوارتز، دولومیت، مونتموریلونیت، اپیدوت و فلدسپارهای پتاسیم دار مانند اورتوکلاز، میکروکلین و سانیدین است. فلدسپارهای دگرسان شده به کائولینیت 21/2 میکرومتر را بوجود آورده اند و دولومیت باعث جذب در 26/2 میکرومتر شده‌است. جذب عمیق در 94/1 و 44/1 میکرومتر به علت آب موجود در خاک می‌باشد (شکل 3-39).
شکل 3-39- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه Soil.2 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه Soil.3 مخلوط خاک های شماره 52 و 36 است. این نمونه جذب در 2/2 میکرومتر را به دلیل هالیت نشان می‌دهد. کلسیت و دولومیت عامل شاخص های جذب در 33/2 و 25/2 میکرومتر هستند. سیماهای جذب عامل OH در 35/1 و 41/1 میکرومتر رخ می‌دهند و اکسیدهای آهن در 4/0، 87/0 و 0/1 میکرومتر دارای جذب می‌باشند(شکل 3-40).
شکل 3-40- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه Soil.3 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
3-7-طبقهبندی طیف‌های بازنویسی شده به 9 باند استر و نمونه سنگ‌های گنبدنمکی سیاه‌تاق
در این قسمت طیف‌های بازنویسی شده و همچنین نمونه‌ها از لحاظ سنگ‌شناختی دسته بندی شده‌اند (شکل 3-41). در نهایت با بررسی منحنی طیفی 36 نمونه سنگ و خاک، 33 نمونه سنگ در 5 گروه کلی جای گرفتند:
1- تبخیری، انیدریت با ناخالصی های هالیت و هماتیت.
2- کربناتی، شامل آهک دولومیتی، آهک کوارتزدار، دولومیت.
3- آواری، انواع ماسه‌سنگ و سیلت‌سنگ
4- توف های با ترکیب اسیدی تا بازی
5- سنگ‌های آذرین بیرونی مانند آندزیت و دیاباز
ب
ب