شایستگی های مدیران و مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

1-8-تعریف عملیاتی واژه ها
تعریف عملیاتی شایستگی میزان نمره ای است که از پرسشنامه بدست می اید. در این پرسشنامه همه گویه ها به صورت مثبت ، پنج گزینه ای از طیف لیکرت طراحی شده است گویه های این پرسشنامه مبین ابعاد متغیر شایستگی مدیران(شایستگی بین فردی،شایستگی رهبری،شایستگی مدیریت و دانش، شایستگیهای فنی، شایستگی کسب و کار و شایستگی اجتماعی ) می باشد این پرسشنامه حاوی 30 گویه در شش بعد که هرکدام دارای امیتاز یک تا پنج را می تواند دارا باشد.
تعریف عملیاتی مسئولیت اجتماعی میزان نمره ای است که از پرسشنامه بدست می اید.دراین پرسشنامه نیز گویه ها همانند پرسشنامه شایستگی مدیران به صورت مثبت ،پنج گزینه ای از طیف لیکرت طراحی شده است. این پرسشنامه در چهار بعد شاخص بندی شده که به ترتیب (مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت محیطی ،مسئولیت اخلاقی و مسئولیت مالی)می باشد این پرسشنامه با 12 گویه در چهار بعد شاخص بندی شده است.و امتیازات گویه ها با کاملاً موافقم،موافقم،بی نظرم،مخالفم،کاملاً مخالفم که به ترتبب امتیازات 1 تا 5 را می تواند دارا باشد. که مجموع امتیازات گویه های هر ابعاد امتیاز شاخصها را مشخص می کند که به صورت جدول ذیل مشخص شده است.
جدول متغیرها به همراه ابعادوشاخصها
گویه ها
ابعاد
متغیرهای پژوهش
(13،14،15،16،17) همه گویه مثبت نمره گذاری شده
-سعی میکنم که فضای ارتباطی صمیمی ایجاد کنم
-اختلاف نظرها را به طور سازنده ومسالمت آمیز حل می کنم
-از کارهای خوب همکاران ،قدر دانی می کنم
-روابط کاری اثر بخش با کارکنان برقرار می کنم
-اطلاعات ضروری را به طور مرتب به همه ارائه می دهم
شایستگیهای بین فردی
شایستگی های مدیران
(18،19،20،21،22) همه گویه مثبت نمره گذاری شده
-در حرفه و کارم خود را فردی توانمند می دانم
-به واگذاری کارها به دیگران (تفویض اختیار)اعتقاد دارم
-این حس را به زیر دستان القاء میکنم که آنها یک عامل مهم در انجام امور هستند
-اشتباهات خود را پنهان نمی کنم
-نتایج مطلوب فعالیت خود را به نحوی با کارکنان مطرح می کنم که باعث ایجاد تعهد سازمانی شود
شایستگیهای رهبری
(23،24،25،26،27) همه گویه مثبت نمره گذاری شده
-کارکنان را برای کسب موفقیتهای تیمی تشویق می کنم
-جوی ایجاد می کنم که کارکنان بدون ترس و واهمه ایده هایشان را ارائه نمایند