شبیه سازی و ساده سازی

دانلود پایان نامه

وشکسانی نقشی عمده و اساسی در قرص های برافزایشی ایفا می کند و دلیل اصلی رفتار برافزایش در قرص محسوب می شود که اولین بار بواسطه مطالعه تشکیل و تحول سحابی اولیه خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت [47]. وشکسانی عامل اصلی انتقال تکانه زاویهای به سمت بیرون و در نتیجه برافزایش جرم به درون دیسک و آزادسازی انرژی میباشد.
وشکسانی دو نقش کلیدی در قرص های برافزایشی بازی می کند:
1) انتقال تکانه زاویه ای:
بدلیل وجود وشکسانی تکانه زاویه ای از نواحی داخلی که سرعت زاویه ای بیشتری دارند به نواحی و لایه های بیرونی که سرعت کمتری دارند منتقل می شود و مواد لایه های درونی با از دست دادن تکانه زاویه ای در یک مسیر مارپیچی به سمت جرم مرکزی فروریزش می کنند و این عمل لایه به لایه اتفاق افتاده و نتیجه اش انتقال تکانه زاویه ای به سمت بینهایت توسط آخرین لایه قرص و برافزایش جرم به سمت داخل و جرم مرکزی می باشد [48، 49].
2) تولید گرمایش وشکسانی در قرص:
وشکسانی در قرص باعث می شود تا انرژی پتانسیل گرانشی شاره آزاد شود و این انرژی در قرص های نازک استاندارد به واسطه تابش از قرص خارج می شود و در ADAF ها پهن رفت شده و باعث بالاتر رفتن دمای قرص می شود و به طور کل آهنگ گرمایش در نواحی نزدیک به جرم مرکزی که شاره سرعت بیشتری دارد، افزایش می یابد و همین عامل هم باعث ایجاد خاصیت چند دمایـی در قرص ها و تولید طیف چند رنگی می شود [10، 18، 50].
1-7-2 پارامتر
یکی دیگر از پارامترهای مؤثر در دیسکهای برافزایشی پارامتر است. وشکسانی بدون بعد می باشد که از 0.001 در قرص های پیش ستاره ای تا 1 در متغیرهای کاتالیسمیک در زمان طغیان درخشندگیشان تغییر می کند. بهوسیله رابطه زیر با وشکسانی ارتباط دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

که Cs سرعت صوت و H ارتفاع قرص میباشد.
در این مدل اینطور فرض می شود که مقیاس طول اغتشاش در قرص کمتر از مقیاس ارتفاع H بوده و سرعت گردابی کمتر از سرعت صوت Cs می باشد. بنابراین وشکسانی جنبشی را می توان به صورت بالا نوشت [51].
شاکورا و سانیو با تعریف سرعت آلفن به صورت پیشنهاد کردند که باید کمتر از یک باشد.
فرضی که با شبیه سازی های MHD سازگار است.
پارامتر α به راحتی می تواند بسیاری از خصوصیات قرص ها را به نمایش گذاشته و آن ها را توجیه کند. با جاگذاری معادله (1-27) در معادله تکانه زاویه ای قرص یکنواخت داریم:

که این معادله رابطه ای بین انرژی کل تلف شده و دمای مرکزی ایجاد می کند که برای این شکل میانگین عمودی بسیار مناسب است، زیرا اگر فرض کنیم که سطح قرص مانند یک جسم سیاه تابـش می کند، آنگاه برای دمای سطح یا موثر قرص داریم:

می توانیم با گسترش رابطه مقیاس ارتفاع مقدار بیشتری پیش برویم. تعادل نیرو درجهت z عمود بر سطح قرص توسط تعادل بین مولفه عمودی گرانش و گرادیان فشار عمود حاصل می شود.

برای ساده سازی قانون گاز کامل را می پذیریم و سرعت صوت Cs را در راستای z ثابت فرض کرده و فرض می کنیم که قرص نازک باشد، یعنی R≫z. بنابراین برای ساختار چگالی خواهیم داشت:

به طوریکه مقیاس ارتفاع H خود می تواند بر حسب سرعت صوت و سرعت کپلری vφ نوشته شود.