شبیه سازی و مدل اصلی

دانلود پایان نامه

شکل(1-10): نمایی از به دام افتادن الکترون در قرصهای slim
شکل(1-10): نمایی از به دام افتادن الکترون در قرصهای slim
1-9-2-2-2 به دام افتادن الکترون در قرص های
مهم ترین و خاص ترین خصوصیت جریان برافزایشی فوق بحرانی حضور پدیده به دام افتادن الکترون است که بطور گسترده ای در غالب برافزایش کروی بررسی شد [105، 112، 113، 114، 115، 116].
در جریان های برافزایشی اپتیکی ضخیم، اثرات متقابل تکرار شونده بین ماده و فوتون ها، موجب تاخیر در آزاد شدن انرژی تابشـی برآمده از عمق قرص می شود. بنابرایـن انرژی تابشـی در جریان به دام می افتد و به سمت داخل پهن رفت می شود.
از آنجاییکه فوتون های به دام افتاده، همراه با گاز برافزایشی روی سیاهچاله می ریزند، بنابراین بازده تبدیل انرژی در اینگونه جریان های برافزایشی روی سیاهچاله کاهش می یابد. به دام افتادن فوتون هنگامی اتفاق می افتد که زمان انتشـار فوتون در جهت عمود بر صفحه قرص، یعنی زمانی که طـول می کشد تا فوتون از صفحه استوایی به سطح قرص برسد، از زمان برافزایش در جهت شعاعی بیشتر شود.
انرژی تابشی تولید شده در مجاورت صفحه استوایی با سرعت تقریبی به سمت سطح قرص انتشار می یابد [117]، که در آن عمق اپتیکی عمودی قرص است. برای مقیاس زمانی انتشار تابش داریم
که در آن نیم ضخامت قرص است. از آنجاییکه مقیاس زمانی برافزایش ، توسط رابطه داده می شود، آنگاه برای شرط به دام افتادن انرژی تابشی در جریان برافزایشی خواهیم داشت:

در معادله بالا شعاع بوده و از معادله پیوستگی در آن استفاده شد که می باشد.
با استفاده از رابطه ، که در آن کدری پراکندگی الکترون است، شعاعی که در آن به دام افتادن اتفاق می افتد را بدست می آوریم:

که در آن و می باشد.
اثر به دام افتادن فوتون تا زمانیکه از مرتبه واحد باشد و تابندگی بالا باشد، در شعاع در جریان برافزایشی فوق بحرانی یا یا ، نقش مهمی را ایفا می کند.
لازم به ذکر است که این اثر برای یک مقدار مشخص، نه به سرعت برافزایش و نه به وشکسانی وابسته نیست و این بدین خاطر است که با افزایش ، سرعت برافزایش بیشتر می شود و همچنین سرعت انتشار تابشـی هم در توافق با کاهش چگالـی سطحی قرص، افزایـش پیدا می کند. یـادآور می شویم که ثابت در نظر گرفته می شود.
1-9-3 مدل
مدل اصلی اپتیکـی باریک بر پایه مدل شعاعـی یک بعدی پایه گـذاری شد. اخیـرا شبیه سازی های هیدرودینامیکی دوبعدی و سه بعدی نوع دیگری از جریان های برافزایشی را در جهت شعاعی مشخص کرد.
به طـور مثال آبرامویـچ و ایگومنشچـو در سال 2000 میلادی دریافتنـد که مدل یک بعدی تنها وقتی آشکار می شود که باشد [111].
اگر خیلی کوچک باشد، همرفت اتفاق افتاده و به طور کلی ساختار جریان عوض می شود که اولین بار توسط رایو و گودمن در سال 1992 میلادی مورد بررسی قرار گرفت که در آن کسر کوچک گاز برافزایشی روی جسم مرکزی انرژی لازم برای همرفتی که بیشتر گاز را به شعاع بزرگتر (اما نه بینهایت) منتقل می کند، فراهم می آورد [58]. چنین جریان هایی، جریان برافزایشی با همرفت غالب یا همان نام گرفتند [111، 118].
1-9-3-1 مدل
از طرف دیگر چنانچه باشد، یک جریان خروجی قوی را نتیجه می دهد. بلندفورد و بگلمن در سال 1999 میلادی مدلی با حل جریان ورودی_خروجی با پهن رفت غالب را در نظر گرفتند که نام گرفت. آن ها فرض کردند که آهنگ برافزایش جرم با شعاع به صورت در ارتباط است که در آن می باشد. پارامتر اجازه می دهد که جرم برافزایشی با کاهش شعاع کم شود، در حالیکه انرژی آزاد شده همچنان می تواند افزایش پیدا کند و کسر کوچکی از گاز که بر روی جسم مرکزی فروریزش می کند، انرژی لازم برای گازهای خروجـی را فراهم مـی آورد. آن ها همچنین جدولی از انواع برافزایش ها و ارتباط آن ها با پارامترهای مختلف را بدست آوردند [119].
فصل دوم
حرکت تک ذره در پلاسما
فصل دوم