شخصیت و سلامت روانی و تعارض کار خانواده

دانلود پایان نامه

ـ ترغیب کارکنان به ورزش کردن از طریق تسهیل دسترسی به خدمات ورزشی با هدف کاهش فرسودگی شغلی و پیشگیری از بروز آن.
) پیشنهادهای مربوط به فرضیه فرعی اول
با توجه به معنی دار بودن رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی آزمایشگاه مدیران بایستی در پی راه هایی برای کاهش فرسودگی شغلی کارکنان باشد تا بتواند سلامت روانی آنها را بهبود بخشد. پیشنهاداتی جهت تقلیل و کنترل عوامل تنش‌زای شغلی و کاهش تحلیل عاطفی عبارتند از :
ـ ایجاد جوی مثبت در محیط کار تا کارکنان احساس یاس و ناامیدی نداشته باشند و بتوانند از تمامی مهارت ها و توانایی های خود استفاده نمایند و قادر به اثبات شایستگی‌های خود در محیط کار ‌باشند.
ـ اختصاص دادن درصدی از بودجه رفاهی به کارکنان
ـ افزایش تشویقی مادی و معنوی کارکنان در مناسبت‌های مختلف
) پیشنهادهای مربوط به فرضیه فرعی دوم
با توجه به معنی دار بودن رابطه بین مسخ شخصیت و سلامت روانی در کارکنان، مدیران آزمایشگاه بایستی در پی راه هایی برای کاهش مسخ شخصیت کارکنان باشد تا بتواند سلامت روانی آنها را بهبود بخشد. پیشنهاداتی جهت تقلیل و کنترل عوامل تنش‌زای شغلی و کاهش مسخ شخصیت عبارتند از :
ـ حمایت‌های مادی و معنوی مدیران از کارکنان
ـ تشکیل جلسات منظم بحث حضوری بین مدیران و کارکنان
) پیشنهادهای مربوط به فرضیه فرعی سوم
با توجه به معنی دار بودن رابطه بین فقدان وفقیت فردی و سلامت روانی در کارکنان، مدیران آزمایشگاه بایستی در پی راه هایی برای کاهش فقدان موفقیت فردی کارکنان باشد تا بتواند سلامت روانی آنها را بهبود بخشد. پیشنهاداتی جهت تقلیل و کنترل عوامل تنش‌زای شغلی و کاهش فقدان موفقیت فردی عبارتند از :
ـ آموزش مهارت‌های مشکل گشایی به کارکنان
ـ برگزاری دوره های مدیریت استرس برای کارکنان
ـ شرکت دادن پرسنل در تصمیم گیری‌های حرفه ای و سازمانی
ـ انتشار نشریه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی در مورد کارکنان و انعکاس مشکلات آنان
) پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی
از مهمترین متغیرهایی که در پژوهش‌ها به عنوان پیش بین فرسودگی شغلی استفاده شده است عبارتند از تعارض‌های بین فردی در محیط کاری، فشار کاری، عدم حمایت مدیران مافوق، تعارض کار خانواده، ویژگی‌های شخصیتی و متغیرهای شخصی و دموگرافیک. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های بعدی ترکیبی از متغیرهای مذکور به عنوان پیش آیند فرسودگی شغلی و متغیرهای دیگری از قبیل خشنودی شغلی و ترک شغل به عنوان پیامد فرسودگی شغلی بررسی شود.
) محدودیت‌های پژوهش