شخصیت و سلامت روانی و کارکنان آزمایشگاه

دانلود پایان نامه
به منظور تحلیل فرضیه فرعی دوم تحقیق یعنی اینکه بین مسخ شخصیت و سلامت روانی در کارکنان آزمایشگا مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی رابطه معنی‌داری وجود دارد از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید، که نتایج حاصله از آزمون بالا نشان داد با توجه به اینکه مقدار sig کمتر از سطح خطای 05/0 است، پس فرض H0 رد می‌شود و این بدین معناست که بین مسخ شخصیت و سلامت روانی کارکنان رابطه معنی‌داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد و با توجه به منفی بودن مقدار ضریب همبستگی، رابطه معکوسی بین دو متغیر برقرار می‌باشد. یعنی اینکه با افزایش مسخ شخصیت کارکنان، میزان سلامت روانی آنها کاهش پیدا می‌کند.
) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق
به منظور تحلیل فرضیه فرعی سوم تحقیق یعنی اینکه بین کاهش موفقیت فردی و سلامت روانی در آزمایشگا کارکنان مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی رابطه معنی‌داری وجود دارد از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید، که نتایج حاصله از آزمون بالا نشان داد با توجه به اینکه مقدار sig کمتر از سطح خطای 05/0 است، پس فرض H0 رد می‌شود و این بدین معناست که بین کاهش موفقیت فردی و سلامت روانی کارکنان رابطه معنی‌داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد و با توجه به منفی بودن مقدار ضریب همبستگی، رابطه معکوسی بین دو متغیر برقرار می‌باشد. یعنی اینکه با افزایش عدم موفقیت فردی کارکنان، میزان سلامت روانی آنها کاهش پیدا می‌کند.
) بحث و تفسیر
همانطور که یافته های این تحقیق نشان دادند بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. یعنی اینکه با افزایش فرسودگی شغلی کارکنان، میزان سلامت روانی آنها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین هرچقدر کارکنان تحلیل رفتگی شغلی بالاتری داشته باشند، سلامت روانی آنها کاهش پیدا می‌کند. این یافته‌ها با نتایج حاصل از تحقیقات شعبانی بهار و زمانی کونانی(1391)، طاهری و همکاران (1392) و زارع و همکاران (2013) که نشان دادند بین مولفه‌های فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌رابطه معکوس معناداری وجود دارد، همسو می‌باشد. با توجه به اینکه عوارض مختلف هیجانی، جسمانی و روانی ایجاد می‌کند بنابراین چنین عاملی می‌تواند در سلامت افراد مؤثر باشد.
بنابراین، با توجه به مبانی نظری و نتایج، بدست آمده از تحقیقات مطروحه، می‌توان به این نتیجه رسید کارکنانی که دچار فرسودگی هستند، از سلامت عمومی‌کمتری برخوردارند. لذا فرسودگی شغلی در سطوح مختلف خود باعث اختلالات جسمی ‌و روانی در کارکنان می‌شود. این امر به نوبه خود باعث می‌شود از کارآیی کارکنان کاسته شود.
همچنین با توجه به نتایج فرضیه فرعی اول بین تحلیل عاطفی و سلامت روانی کارکنان رابطه منفی معنی‌داری وجود داردیعنی اینکه با افزایش تحلیل عاطفی کارکنان، میزان سلامت روانی آنها کاهش پیدا می‌کند. این یافته همسو با نتایج تحقیقات رسولیان و همکاران (1383)، عبدی ماسوله و همکاران(1386)، می‌باشدکه در تحقیقات خود نشان داده اند که بین فرسودگی شغلی و سلامت روان رابطه معنی‌داری حاکم است. همچنین با نتایج تحقیقات قبادی(1386)، رستمی‌و همکاران(1387)، ناستی زایی و همکاران(1387)، شعبانی بهار و زمانی کونانی(1391)، طاهری و همکاران (1392) و زارع و همکاران (2013) که نشان دادند بین مؤلفه فرسودگی عاطفی و سلامت عمومی‌همبستگی معکوس معنی‌داری وجود دارد، همخوانی دارد.
بنابراین، با توجه به مبانی نظری و نتایج به دست آمده از پژوهشها، می‌توان به این نتیجه رسید که مؤلفه فرسودگی عاطفی (از مولفه های فرسودگی شغلی) به عنوان یک عامل تهدیدکننده، سلامت عمومی‌کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
احساس خستگی هیجانی، توان روحی روانی افراد را کاهش می‌دهد، به طوری که دچار نوعی سردی توأم با بی تفاوتی مفرط نسبت به مددجو و حرفه می‌گردد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت احتمالاً اکثریت کارکنان قادر به اثبات شایستگی‌های خود در محیط کار نمی‌باشند و این مسئله می‌تواند به دلیل عدم وجود شرایط مثبت درمحیط کار باشد(کابالرو و همکاران، 2001).
یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که فقدان موفقیت فردی با سلامت روانی رابطه منفی معنی داری دارد. که با نتایج تحقیقات قبادی(1386)، عبدی ماسوله(1386)، ناستی زایی(1387)، شعبانی بهار و زمانی کونانی(1391)، طاهری و همکاران (1392) و زارع و همکاران (2013) که نشان داده اند بین مؤلفه فقدان موفقیت فردی با زیرمقیاس‌های سلامت عمومی‌رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش آن، مؤلفه سلامت عمومی‌کاهش می‌یابد، همخوانی دارد.
با توجه به مبانی نظری و تحقیقات انجام گرفته می‌توان نتیجه گرفت که مؤلفه فقدان موفقیت فردی می‌تواند به نحوی سلامت عمومی‌کارکنان را به خطر اندازد. در چنین شرایطی، فرد واقع بینی خود را از دست داده و با ایجاد تصویر منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل و عدم تمایل برای برقراری ارتباط با همکاران و ارباب رجوع، سرانجام دچار کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس می‌شود که این امر سبب به وجود آمدن مشکلات شخصیتی و به دنبال آن، اختلالات روانی و جسمی‌می‌شود. عدم توجه به این مؤلفه فرسودگی شغلی سبب کاهش کارآیی و سودمندی افراد در زندگی شغلی و فردی خواهد شد(شعبانی بهار و زمانی کونانی، 1391).
) پیشنهادات پژوهش
در این قسمت با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها پیشنهادهایی برای جامعه آماری مورد نظر ارائه می گردد. از آنجا که نتایج آزمون ها حاکی از وجود همبستگی منفی بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی است، بنابراین در این قسمت پیشنهادهایی در ارتباط با فرضیه اصلی تحقیق در جهت کاهش فرسودگی شغلی ارائه می گردد تا در نهایت منجر به بهبود سلامت روانی در سازمان گردد. پیشنهادهای دیگر به سه دسته تقسیم بندی شده اند. دسته اول، پیشنهادهایی در ارتباط با فرضیه ی فرعی اول می باشد که پیشنهادهایی راجع به کاهش تحلیل عاطفی در سازمان ارائه می دهند. دسته دوم که مربوط به فرضیه ی فرعی دوم می باشند، پیشنهادهایی در خصوص کاهش مسخ شخصیت ارائه می دهند و در نهایت دسته سوم که فرضیه فرعی سوم را در برمی گیرد، نکاتی را برای کاهش فقدان موفقیت فردی پیشنهاد می دهند.
) پیشنهادهای مربوط به فرضیه اصلی
ـ با توجه به سطوح مختلف فرسودگی شغلی در کارکنان آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی و عواقب آن بر سلامتی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط این افراد با اتخاذ روش‌های تعدیل‌کننده و پیشگیری به رفع این پدیده اقدام گردد.
ـ تشویق و ترغیب کارکنان نسبت به اهمیت قایل شدن برای سلامت خود با هدف پیشگیری از فرسودگی شغلی و مقابله و درمان آن از طرق زیر قابل انجام است:
ـ استفاده از گل‌ها و گیاهان طبیعی در محیط کار و زیباسازی فضا و محیط کار؛
ـ انجام معاینات دوره ای(حداقل سالی یکبار) درمشاغلی که احتمال بروز فرسودگی در آنها بیشتر است؛
ـ معرفی مشاوران امینی که در حل مشکلات فردی و خانوادگی افراد محل رجوع باشند؛