شدت نیاز به رشد و آنالیز واریانس

دانلود پایان نامه
وجود بازخوردهای شغلی بر درونی سازی، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر معنادار ندارد.
محقق در این پژوهش جهت بررسی این فرضیه نیز از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه استفاده کرد. در این راستا نتایج نشان‌می‌دهد که وجود بازخوردهای شغلی و شدت نیاز به رشد قابلیت تاثیرگذاری بر درونی سازی را داشته و در ادامه تعامل این دو نیز موجب تأثیر بر روی درونی سازی دارا می‌باشد (01/0P< ، 238/69 F=). این آزمون فرضیه در سطح معناداری 05/0>p معنادار بوده که این نتایج در جدول 4-14 قابل مشاهده است.
جدول 4-12. نتایج اثر وجود بازخوردهای شغلی بر درونی سازی، با توجه به شدت نیاز به رشد
مولفه‌ها مجموع مجذورها درجه‌آزادی F Sig
عرض از مبدأ 606/450 1 74/495 001/0
بازخوردهای شغلی 693/6 8 031/92 001/0
شدت نیاز به رشد 671/24 19 831/142 001/0
بازخوردهای شغلی و شدت نیاز به رشد 665/5 9 238/69 001/0
خطا 4/0 44 – –
4-4-10. فرضیه دهم پژوهش
وجود هویت شغل (وظیفه) بر اجتماعی نمودن، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر معنادار ندارد.
محقق در این پژوهش جهت بررسی این فرضیه نیز از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه استفاده کرد. در این راستا نتایج نشان‌می‌دهد که وجود هویت شغل (وظیفه) به تنهایی قابلیت تاثیرگذاری بر اجتماعی نمودن را نداشته ولی شدت نیاز به رشد قابلیت تاثیرگذاری بر اجتماعی نمودن را داشته و در ادامه تعامل این دو نیز موجب تأثیر بر روی اجتماعی نمودن نمی‌باشد (01/0P> ، 478/1 F=). این آزمون فرضیه در سطح معناداری 05/0>p معنادار بوده که این نتایج در جدول 4-15 قابل مشاهده است.
جدول 4-13. نتایج اثر وجود هویت شغل (وظیفه) بر اجتماعی نمودن، با توجه به شدت نیاز به رشد
مولفه‌ها مجموع مجذورها درجه‌آزادی F Sig
عرض از مبدأ 269/328 1 8/122 001/0
هویت شغل (وظیفه) 171/7 8 738/1 088/0
شدت نیاز به رشد 899/23 22 544/3 009/0
هویت شغل (وظیفه) و شدت نیاز به رشد 715/0 1 113/6 23/0
خطا 150/25 52 – –
4-4-11. فرضیه یازدهم پژوهش
وجود هویت شغل (وظیفه) بر آشکار سازی، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر معنادار ندارد.
در این پژوهش محقق جهت بررسی این فرضیه نیز از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه استفاده کرد. در این راستا نتایج نشان‌می‌دهد که هویت شغل (وظیفه) و شدت نیاز به رشد هیچکدام به تنهایی قابلیت تاثیرگذاری بر آشکار سازی را نداشته و تعامل این دو نیز موجب تأثیر بر روی آشکار سازی نمی‌باشد ( 05/0P> ، 612/2 F=). این آزمون فرضیه در سطح معناداری 05/0>p معنادار نبوده که این نتایج در جدول 4-16 قابل مشاهده است.