شدت نیاز به رشد و به کارگیری دانش

دانلود پایان نامه

5-5- نتیجه گیری:
این پژوهش از معدود پژوهش‌هایی است که در مبانی نظری مدیریت دانش، مطالعات در حوزه طراحی شغل را به خلق دانش پیوند زده و یکی از پیش زمینه‌های خلق دانش، یعنی طراحی شغل، را معرفی نموده است. بر اساس نتایج حاصل، می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که طراحی شغل و در نظر گرفتن ویژگیهای خاصی در شغل می‌تواند در افزایش انگیزه کارکنان به منظور خلق دانش و بروز رفتارهایی که منجر به خلق دانش شود، مؤثر باشد. در نتیجه از طراحی شغل می‌توان به عنوان یکی از پیش زمینه‌های خلق دانش نام بردکه نیازمند توجه ویژه ای از سوی مدیران سازمان‌هاست.
درک جایگاه شغل در سازمان و نحوه پیوند آن با دیگر فرایندهای کاری درون سازمان، ناشی از وجود اطلاعات افزون بر مرزهای شغلی است. وجود چنین فضایی در سازمان که در آن، دانشکاران از اطلاعاتی برخوردار باشند که منجر به درک جایگاه و موقعیت شغلی آنان شود، شرایطی را ایجاد خواهد کرد که فرد از دانش مورد نیاز فرایند و فعالیت‌های کاری خود آگاه شود. در چنین فضایی، دانشکاران و کارکنان با شدت نیاز به رشد بالا، می‌توانند در مسیر خلق دانش مورد نیاز خود گام بردارند.
بر اساس نتایج حاصل، اهمیت شغل در فرایندهای اجتماعی نمودن، آشکارسازی، ترکیب و درونی سازی، تأثیر قابل توجهی دارد. همچنین هویت شغل بر فرایندهای ترکیب و درونی سازی مؤثر است.
می‌توان نتیجه گرفت که کارکنان مورد مطالعه به ضرورت وابستگی متقابل وظیفه خود با دیگر وظایف سازمان اشاره می‌کنند و درک مطلوبی از موقعیت و جایگاه وظیفه خود در سازمان دارند. از این رو می‌توان بیان داشت که سطح مطلوبی از معناداری کار و مسئولیت در قبال نتایج را می‌توان در این نمونه مشاهده کرد.
استقلال در برنامه ریزی و انتخاب رویه کاری، به عنوان یک ویژگی کلیدی در طراحی شغل با هدف افزایش خلق دانش، باید گنجانده شود. نوناکا (2010، 2000، 1998، 1995، 1994) از استقلال به عنوان عاملی یاد می‌کند که سبب ایجاد فرصت‌های خلق دانش و بهره گیری مطلوب از آن‌ها می‌شود. استقلال در فضای کار دانشی سبب خود سامانی افراد و دانشکاران سازمان می‌شود که نهایتاً خلق و بکارگیری دانش جدید را به همراه خواهد داشت. نتیجه به دست آمده با بررسی‌های صورت گرفته بر روی مدل خلق دانش نوناکا همخوانی دارد. نتایج نشان می‌دهد استقلال در برنامه ریزی و انتخاب رویه‌های کاری، بر فرایندهای اجتماعی نمودن، ترکیب و درونی سازی، تأثیر گذار است. می‌توان نتیجه گرفت که کارکنان این سازمان معتقدند که در شغل خود باید از استقلال مناسبی در برنامه ریزی و انتخاب رویه‌های کاری برخوردار باشند.
وجود مهارت‌های چند گانه سبب ایجاد حوزه دانشی مشترک می‌شود که خلق و به کارگیری دانش‌ها را تسهیل می‌کند. از دیدگاه نوناکا نیز مهارت‌های چندگانه سبب افزایش کیفیت دانش ضمنی خلق شده می‌شود. دانشکاران نیازمند مهارت‌های چندگانه هستند.یعنی در عین حال که دانش فنی عمیقی در حوزه تخصصی خود دارند، می‌باید دیدگاه و دانش کلی درباره فعالیت‌های مرتبط نیز داشته باشند. نتایج نشان می‌دهد کارکنان مورد مطالعه معتقدند که باید در شغل خود، تنوع مهارت داشته باشند. وجود مهارت‌های چند گانه در ترویج فعالیت‌های ترکیب و درونی سازی، تأثیر بسزایی دارد، بنابر این سازمان‌ها باید به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.
وجود بازخوردهای شغلی به عنوان یک ویژگی کلیدی در طراحی شغل با هدف افزایش خلق دانش، باید گنجانده شود. نوناکا (2010، 2000، 1998، 1995، 1994) وجود بازخورد را عاملی کلیدی و اثرگذار در بهره گیری دانشکاران از نوسانات درون سازمانی و برون سازمانی و استفاده از فرصت‌های ناشی از بی نظمی خلاق می‌دانند تا فضایی ایجاد شود که منجر به خلق دانش شود. بازخورد منجر به آگاهی از نتایج کاری خواهد شد که در حضور متغیر شدت نیاز به رشد، بهبود مستمر در کار و خلق دانش را به دنبال خواهد داشت. وجود بازخوردهای شغلی در ترویج فعالیت‌های اجتماعی نمودن و ترکیب ودرونی سازی، بسیار ضروریست. به عبارت دیگر در سازمانی که به سوی استفاده از فضای کار گروهی و اجتماعی نمودن و بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور ترکیب اطلاعات حرکت می‌کند، توجه به ارائه بازخورد از طریق شغل و همچنین از کانال همکاران، در اثربخشی این سه فرایند اهمیت دارد.
توجه به نقش متغیر تعدیل گر شدت نیاز به رشد می‌تواند در جذب افراد مناسب برای مشاغلی که در آن‌ها خلق دانش اهمیت ویژه ای دارد، مفید باشد.به عبارت دیگر مدیران در فرایند جذب نیروی انسانی برای چنین مشاغلی باید از افرادی بهره گیرند که شدت نیاز به رشد بالایی دارند.
با توجه به نتایج اهمیت وظیفه، نقش بیشتری در بازنگری مشاغل سازمان دارد. به عبارت دیگر کارکنان باید حس معنادار بودن کار را داشته باشند تا بتوانند به سوی فعالیت‌های خلق دانش گام بردارند.
5-6- محدودیت‌های پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی:
این پژوهش تنها در میان کارکنان شرکت نیروگاه برق علی آباد استان گلستان انجام شده است هر چند این موضوع سبب شده است که روایی درونی پژوهش افزایش یابد و انجام آن امکان پذیر گردد ولی ماهیتاً قابلیت تعمیم پذیری آن را کاهش خواهد داد پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آتی در سازمان‌ها و صنایع دیگر انجام شود تا در صورت هماهنگی نتایج قدرت تصمیم دهی نتایج حاصله تقویت گردد.
نقش خروجی‌ها و حالات روان شناختی موجود در مدل هاکمن والده‌ام بدلیل ساده سازی مدل پژوهش و امکان پذیر نمودن انجام آن با توجه به زمان و هزینه در دسترس محقق در نظر گرفته نشده است. بنابر این پژوهش‌های آتی می‌توانند با در نظرگیری دیگر مؤلفه‌های مدل ویژگیهای شغل، به ارائه مدل دیگری پرداخته و تمامی ابعاد آن را بیازمایند.
ماهیت انجام این پژوهش استاتیک و ایستا می‌باشد چرا که در یک مقطع زمانی مشخص صورت پذیرفته است انجام پژوهش مدت دار که همراه با تغییر در ویژگیهای شغلی کارکنان مورد مطالعه باشد، می‌تواند در کسب نتایج ملموس تری مؤثر باشد.
این پژوهش بر خلق دانش در سطح فردی مؤثر بوده است با توجه به فضای کارگروهی و طراحی مشاغل بر اساس کار گروهی می‌توان با تکمیل ویژگیهای شغلی در سطوح گروهی به بررسی تأثیر کلیه ویژگیها در فضای روابط گروهی و بین گروهی پرداخت.
پرسشنامه پژوهش
به نام خدا
صاحب نظر ارجمند
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند پرسشنامه حاضرمربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان “تأثیر ویژگی‌های شغل بر خلق دانش در نیروگاه برق گلستان” می‌باشد که با راهنمایی آقای دکتر نبوی و مشاوره آقای دکتر موسوی زاده در دانشگاه پیام نور بابل در حال انجام است.
هدف از این پایان نامه شناسایی وضعیت شغلی کارکنان و نحوه اثرگذاری آن بر خلق دانش می‌باشد.این پرسشنامه به دنبال ارزیابی این مهم با استفاده از نظرات خبرگان سازمان می‌باشد.پیشاپیش از اینکه با ارائه نظرات ارزشمند خود به غنای این پژوهش کمک می‌نمایید سپاسگزارم.
الهام ستوده