شدت نیاز به رشد و جستجوی اطلاعات

دانلود پایان نامه

انتشار
درونی سازی تجارب شخصی، کسب دانش از دنیای واقعی
شبیه سازی و آزمایش، کسب دانش از دنیای مجازی
3-6- روش‌های جمع آوری اطلاعات
روش اجرایی این پژوهش، میدانی است. از روش میدانی برای گردآوری داده‌های مربوط به زمان حال استفاده می‌شود. پژوهشگر در شرایطی نیست که بتواند متغیرهای محیط را دستکاری کند. و کنترل کمتری بر محیط پژوهش دارد. پیش فرض اصلی این است که با بکارگیری دقیق روش‌های علمی می‌توان از طریق مطالعه یک نمونه، به تعمیم نتایج آن به یک جامعه بزرگ تر نائل شد.
ابزار پژوهش در این تحقیق، پرسشنامه است.
بررسی مطالعه‌های کتابخانه ای:
در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای بطور گسترده ای استفاده شده است. که این مطالعات شامل بررسی پایان نامه‌ها و تحقیقات موجود و مرتبط با موضوع داخل و خارج از کشور، مطالعه مقالات و کتب لاتین و فارسی مرتبط و مراکز جستجوی اطلاعات و سایت‌های اینترنتی می‌باشد.
پرسشنامه:
پرسشنامه مذکور در این پژوهش دارای چهار بخش است. بخش اول، اطلات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان شامل سن، جنسیت، سابقه خدمت، سطح تحصیلات و غیره را مورد سؤال قرار می‌دهد.
بخش دوم شامل 18 سؤال بسته است که ویژگیهای شغل را در قالب پنج متغیر مورد سؤال قرار می‌دهد.در بخش سوم نیز 17 سؤال بسته، به بررسی شدت نیاز به رشد افراد در قالب دو متغیر می‌پردازد. و نهایتاً در بخش چهارم 19 سؤال به بررسی چهار متغیر خلق دانش می‌پردازد.
برای طراحی سؤالات بخش اصلی از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده که یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه گیری به شمار می‌رود.
شکل کلی : کاملاً مخالفم – مخالفم – نظری ندارم – موافقم – کاملاً موافقم
1 2 3 4 5
همچنین بر اساس پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شغل افراد، باید به برخی ویژگیها در خصوص شغل خود امتیازدهی کنند که این امتیازات نیز بر اساس فرمول مشخص به طیف لیکرت تبدیل می‌شود.
برای این منظور، بر اساس متغیرهای مورد بررسی، 44 سؤال تدوین شد. که در جدول 9 تقسیم بندی سؤالات بر اساس متغیرها ارائه شده است.
جدول 3-3 تقسیم بندی سؤالات در پرسشنامه پژوهش
متغیرهای مورد بررسی شماره سؤالات در پرسشنامه
استقلال جدول 1 پیوست: 8-10
تنوع مهارت جدول 1 پیوست: 1-2
هویت وظیفه جدول 1 پیوست: 3-5
اهمیت وظیفه جدول 1 پیوست: 6-7