شدت نیاز به رشد و نهادینه سازی

دانلود پایان نامه

نوناکا(1994)، نوناکا و تاکوچی(1995)، نوناکا و تویاما(1998، 2001، 2000)، نوناکا و همکاران(1998)، استقلال را به عنوان یکی از عوامل اساسی که بر تعهد و در نتیجه خلق دانش در سطح فردی تأثیر گذار است، ذکر می‌کنند. هم چنین آن‌ها در توسعه با، به وجود استقلال برای افراد در راستای ترویج فعالیت‌های خلق دانش تاکید می‌کنند- بخش 2-5-1 و 2-5-5. در نتیجه
فریضه دوم: استقلال در برنامه ریزی و انتخاب رویه انتخاب رویه انجام کاری در شغل بر اجتماعی نمودن با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه سوم: استقلال در برنامه ریزی و انتخاب رویه انجام کاری در شغل بر اجتماعی نمودن با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه چهارم: استقلال در برنامه ریزی و انتخاب رویه انجام کاری در شغل به ترکیب با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه پنجم: استقلال در برنامه ریزی و انتخاب رویه انجام کاری در شغل بر درونی سازی با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
نوناکا(1994)، نوناکا و تاکوچی(1995)، نوناکا و تویاما(2001، 2000، 1998)، نوناکا و همکاران(1998) بیان می‌کنند: یکی از عوامل اساسی در ترویج فعالیت‌های خلق دانش وجود بی نظمی خلاق در با است. چنین بی نظمی زمانی مؤثر خواهد بود که اعضای سازمان بازخوردی از فعالیت‌های خود داشته باشند. بدون بازخورد، معرفی نوسانات سبب ایجاد بی نظمی ویرانگر خواهد شد.
شون(1983) بیان می‌کند: وقتی که یک نفر در خلال فعالیت‌ها و کار خود بازخورد دریافت می‌کند، تبدیل به یک محقق خواهد شد. وی به تئوری‌ها و تکنیک‌های فعلی وابسته نیست، بلکه بسته به شرایط تئوری جدید بنا می‌نهد. سازمان‌هایی که به دنبال خلق دانش هستند نیازمند نهادینه سازی چنین بازخوردی در حین کار می‌باشند تا از بی نظمی خلاق بهره گیرند(Nonaka,1994). در نتیجه
فریضه ششم: وجود بازخوردهای شغلی بر اجتماعی نمودن با توجه به شدن نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه هفتم: وجود بازخوردهای شغلی بر آشکارسازی با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه هشتم: وجود بازخوردهای شغلی بر ترکیب با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه نهم: وجود بازخوردهای شغلی بر درونی سازی با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
وجود هویت وظیفه و اهمیت وظیفه در شغل سبب خواهد شد فرد جایگاه شغل خود را در کل فرایندهای کاری سازمان بداند و از نحوه تاثیرگذاری آن بر دیگر همکاران و خروجی‌های نهایی سازمان با توجه به مجموعه فعالیت‌های خود در شغل آگاه گردد. وجود این دو عامل در فضای کار دانشی عبارتست از: آگاهی نسبت به فرایندهای کاری کل سازمان و درک پیوند شغل وی یا حضور وی در یک تیم کاری با ارزش نهایی ایجاد شده در سازمان برای مشتری(Mohrman,2003).
از دیگر سو نوناکا(1994)، نوناکا و تاکوچی(1995)، نوناکا و تویاما(2001، 2000، 1998)، نوناکا و همکاران(1998) بیان می‌کنند: افزونگی اطلاعات سبب ایجاد یادگیری به کمک نفوذ در دایره ادراک فرد خواهد شد. تسهیم اطلاعات اضافه به افراد کمک می‌کند تا جایگاه خود در سازمان را به رسمیت بشناسند که سبب افزایش حس کنترل و جهت دهی به افکار و رفتار افراد می‌شود. به عبارتی در صورت وجود هویت و اهمیت وظیفه در شغل فرد در فضای دانشی فعلی، افزونگی اطلاعات ایجاد خواهد شد که سبب ترویج فعالیت‌های خلق دانش می‌شود.
هم چنین هویت و اهمیت وظیفه در فضای کار دانشی و آگاهی کلی نسبت به نقش و اهمیت نقش شغلی فرد در ایجاد ارزش افزوده در سازمان سبب ایجاد تنوع ضروری خواهد شد که نوناکا از آن به عنوان یک عامل مؤثر در ترویج فعالیت‌های خلق دانش یاد می‌کند- بخش 2-5-5. در نتیجه
فریضه دهم: هویت شغل (وظیفه) براجتماعی نمودن با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه یازدهم: هویت شغل(وظیفه) بر آشکارسازی با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه دوازدهم: هویت شغل(وظیفه) بر ترکیب با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه سیزدهم: هویت شغل(وظیفه) بر درونی سازی با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه چهاردهم: اهمیت شاخص بودن شغل بر اجتماعی نمودن با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه پانزدهم: اهمیت و شاخص بودن شغل برآشکار سازی با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه شانزدهم:اهمیت و شاخص بودن شغل بر ترکیب با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه هفدهم: اهمیت و شاخص بودن شغل بر درونی سازی با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.