شرایط آب و هوایی و سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه

(4-15)
توجه کنید که و به طور مجانبی معادل هستند، اگرها دارای توزیع باشند. اگر رگرس کننده های اکیدا برونزای اضافی، همانند معادله (3-6) وجود داشته باشند که برای آن ها برای باشند، اما در آن، تمامیها با همبسته باشند، تمامی ابزارهای معتبر برای معادلات تفاضل اول گرفته شده ی(3-6) هستند بنابراین، باید به هر عنصر قطری در(3-12) اضافه شود در این مورد عبارت (3-13) به صورت زیر تبدیل می شود:
که در آن ماتریسچینش شده ی مشا هدات در است. تخمین زن یک و دومرحله ای ازرا می توان از عبارت زیر به دست آورد:
(4-16)
همان طور که در (4-15) و (4-16) بود.
ارلانو و باند (1991) پیشنهاد کردند از آزمون سارگان(1958) برای قیدهای بیش از حد شناسایی شده به صورت زیر استفاده شود:
که در آن p به تعداد ستون هایW اشاره دارد و نشان دهنده ی باقیمانده های حاصل از تخمین دو مرحله ای مفروض در (4-16) است (بالتاجی،1391،ص516-519)
4-4-2 اعتبار ابزارها (فروض و آزمون‌ها)
نتایج بدست آمده از روش GMM بر پایه صحت فروضی که بر آن ها نهاده شده معتبر خواهند بود.
برای تخمین مدل به وسیله ی این روش لازم است ابتدا متغیرهای ابزاری به کار رفته در مدل مشخص شوند. سازگاری تخمین زن GMM به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد که می تواند به وسیله دو آزمون تصریح شده توسط آرلانو و باند (1991)، آرلانو و بوور(1995) و بلاندل و باند (1998) آزمون شود. همان طور که قبلا نیز به آن اشاره شد بدلیل کوتاه بودن سری زمانی این تحقیق، آزمون همبستگی سریالی مصداقی نخواهد داشت. بنابراین در ادامه تنها به توضیح آزمون سارگان که به منظور تعیین اعتبار ابزارها استفاده می شود، اکتفا می‌کنیم.
آزمون سارگان/هانسن برای شناسایی محدودیت‌های بیش از حد تعیین شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون می‌کند و مشابه یکدیگرند.
4-5 مدل عمومی
مدل عمومی ما در این تحقیق بر اساس کار باند، هافلر و تمپل (2001) یک مدل پنل پویای اقتصاد سنجی به صورت زیر می باشد:
که در آن:
: لگاریتم تولید ناخالص سرانه ی واقعی است.
: روند تولید سرانه
شکاف تولید:
H : نماینده ی گروهی از شاخص های سرمایه انسانی
نشاندهنده مجموعه متغیرهای کنترلی است که در معادله رشد اقتصادی، سرمایه انسانی درونزا هستند.
جمله اثرات ثابت استانی است که شامل متغیرهای مشاهده نشده و غیرقابل اندازه‌گیری اثر گذار بر رشد درآمد سرانه مانند فرهنگ‌ها، نهادها، شرایط آب و هوایی، برخورداری از تکنولوژی و غیره هستند که ممکن است بین استان‌ها متفاوت است.
جمله خطای تصادفی است که طبق فروض مستقل از زمان t و مکان i است.
زیرنویس i و t به ترتیب استان و دوره زمانی هستند.
4-6 مدل، آزمون و تحلیل نتایج