شرایط آب و هوایی و کشاورزی پایدار

دانلود پایان نامه

(کریمی،1391). در آزمایشی تآثیر میکوریزا، اسید هیومیک و کوددامی بر عملکرد و صفات زراعی کدوی تخمه کاغذی(cucurbita popol) را بررسی کرد و طی نتایجی اعلام داشت اثر متقابل اسید هیومیک و کوددامی بر روی تمام صفات به جز وزن خشک بوته، عملکرد میوه، ابعاد دانه، وزن هزار دانه، درصد پروتیین و درصد کلونیزاسیون ریشه تآثیر مثبت و معنی داری داشت و هم چنین کاربرد توأم اسد هیومیک و میکوریزا به طور معنی داری تعداد دانه و عملکرد دانه تآثیر مثبت و معنی داری داشت اما اثر متقابل سه گانه (اسید هیومیک، کوددامی و میکوریزا) بر هیچ یک از صفات مورد بررسی تآثیر معنی داری نداشت
با بررسی تآثیر قارچ میکوریزا و باکتری محرک رشد (PGPR) برعملکرد و درصد روغن گیاه کنجد در سطوح مختلف فسفرنتیجه گیری شد که اثر متقابل مایکوریزا و باکتری محرک رشد تاثیر مثبت بر رشد داشته و سطوح بالای فسفر بر عملکرد مایکوریزا و باکتری محرک رشد تآثیر منفی داشته و سبب کاهش خصوصیات فیریولوژیک و مورفولوژیک در گیاه شد این نتایج بیانگرفواید کودهای بیولوژیک در زراعت گیاه روغنی کنجد است که می تواند در کشاورزی اکولوژیک با اهمیت باشد(یاورپور،1392).
تآثیر کاربرد قارچ های میکوریزا، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 نشان داد که اثرات متقابل دو فاکتور تلقیح میکوریزایی و ورمی کمپوست و هم چنین دو فاکتورتلقیح نیتروکسین و ورمی کمپوست بر وزن صد دانه، وزن خشک دانه و کل بوته معنی دارگردید، به طوری که کاربرد توآم ورمی کمپوست و Glomus mosseae موثرترین ترکیب در مجموع تیمارهای تلفیقی بود که سبب افزایش صفات موردبررسی بحث گردید کاربرد همزمان نیتروکسین و ورمی کمپوست نیز از نظر وزن دانه، وزن خشک دانه و کل بوته برتری محسوسی نسبت به تیمار شاهد نشان داد(احمدی،1390).
تآثیر کاربرد میکوریزا و ورمی کمپوست بر کیفیت و عملکرد آویشن باغی(Thymus vulgaris) انجام شد و در این آزمایش اثر اصلی ورمی کمپوست و اثر متقابل ور می کمپوست و میکوریزا بر عملکرد تیمول معنی دار شدند از آنجایی که در زراعت گیاهان دارویی برای حفظ سلامت کیفی گیاه نبایستی از کودهای شیمیایی استفاده کرد با توجه به نتایج بدست آمده برای افزایش تولید آویشن می توان ورمی کمپوست را جایگزین کودهای شیمیایی کرده تا گامی در جهت کشاورزی پایدار وسلامت محیط زیست برداشته شود(بیطرفان،1392).
بررسی تآثیر قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کاربرد کودهای فسفر و پتاسیم بر عملکرد ذرت در منطقه بردسکن نشان داد که قارچ میکوریزا تآثیر معنی داری برجذب فسفر دانه داشت و سبب افزایش درصد فسفر دانه ذرت گردید، ولی تآثیر معنی داری بر جذب نیتروژن و پتاسیم و سدیم دانه نداشت درصد فسفر- نیتروژن و سدیم دانه به طور معنی داری تحت تآثیر بقیه عوامل مورد بررسی قرارگرفتند و موجب افزایش معنی داری بر درصد عناصر غذایی فسفر و نیتروژن و سدیم شدند ولی درصد پتاسیم دانه فقط تحت تآثیر کود فسفر و اثر متقابل کودهای فسفر و پتاسیم قرار گرفت(موسوی،1392) .
(اکبری،1392). در آزمایشی با بررسی تآثیر قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و محلول پاشی اسید هیومیک بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی رازیانه نتیجه گیری کرد اثر سه جانبه قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر روی ارتفاع، عملکرد بیولوژیک، عملکرد اسانس و درصد اسانس اثر معنی داری داشت
تآثیر میکوریزا و کاربرد EDTA در ذرت و سورگوم به منظور پالایش گیاهی سرب مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گیری آن شد که قارچ میکوریز سبب افزایش معنی دار جذب فسفر در زیست توده هوایی و ریشه گیاهان ذرت و سورگوم شدند و از این رو سبب افزایش توانایی جذب سرب در سطح 200 میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک شدند از سوی دیگر، در سطوح 200 و400 میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک، گیاهانی که عامل کلات را دریافت کرده اند بودند، در تمامی بافت های خود حاوی غلظت و محتوای بالاتری از سرب بودند هم چنین اعمال کلات EDTA مخصوصا در سطح 10 میلی مول بر کیلوگرم خاک، سبب افزایش فاکتور پالایش و ضریب تغلیظ زیستی در هر دو گیاه و فاکتور انتقال سرب در ذرت شد، در سطح 5 میلی مول کلات بر کیلوگرم خاک، گیاهان سورگوم تلقیح شده با قارچ ،حاوی سرب بیشتری در ساقه خود بودند، بیشترین محتوای سرب اندام های هر دو گیاه به ترتیب در ریشه> برگ> ساقه مشاهده شد.از آنجاییکه محتوای سرب گیاهان، شاخصی کارآمدتر از غلظت این دو فلز در گباه پالایی می باشد، توصیه می شود که در گیاهان تلقیح شده، با قارچ میکوریز به منظور کاهش خطرات زیست محیطی، از سطوح پایین تر کلات استفاده شود(مجاهدی،1392). تاثیر باکتری حل کننده فسفات ، قارچ میکوریز آربوسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری در منطقه کرج نشان داد که کاربرد توأم باکتری حل کننده فسفات و قارچ میکوریزاآربوسکولار عملکرد دانه را بیش از سایر تیمارها افزایش می دهد(قورچیانی و همکاران ،1391).در آزمایشی اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات گیاهی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش خشکی اندازه گیری شد و نتایج حاصله از آن نشان داد که هر چند تنش خشکی باعث کاهش عملکرد آفتابگردان شد، ولی میکوریزا شدت اثر آن را کاهش داد، میکوریزا از طریق افزایش وزن دانه، هزار دانه، تعداد دانه و کاهش میزان پوکی دانه طبق، باعث افزایش عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی و عدم تنش خشکی شدند(جمشیدی و همکاران،1388).
2-3 نتایج بدست آمده در شرایط تنش شوری
(اولاین و همکاران ، 2009). در آزمایشی با افزایش جذب نمک در محصولات، حامل های آنیون و کاتیون بعنوان اهداف مهندسی ژنتیکی پرداختند که در این آزمایش آمده است که نمک روی هموستازی–تغذیه مواد معدنی مثل و تأثیر دارد(ماین و همکاران، 2009). با بررسی کنترل روشهای تحمل نمک بر روی گندم تتراپلوئیدی هدف از انجام این آزمایش را اینگونه بیان کردند که ایجاد تکنیک های مناسب در انتخاب گیاه جاذب نمک در ژنهای مورد نظر با مهندسی ژنتیک یا تغذیه مناسب صورت می گیرد(مانس و همکاران ،2003). حساسیت به نمک در گلهای نخود بررسی و نتیجه گیری شد که خاک شور مقدار آب موجود در خاک را با محصولات نخود کم می کند و تغییرات اسمتیکی در گره ها نسبت به برگ یا ریشه بیشتر می شود(گائور و همکاران ،2009) .
در مطالعه ای واکنش فتوسنتزی 4 رقم یونجه بومی ایران در شرایط تنش شوری و رابطه آن با وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ و محتوای کلروفیل برگها مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ان بدین صورت بود که استفاده از متحمل ترین ارقام نسبت به افزایش شوری محیط در این مراحل به ترتیب ارقام شیرازی, همدانی, و بمی بودند که از کمترین میزان کاهش وزن خشک اندام هوایی در شرایط تنش شوری برخوردار بودند(درویشی و همکاران ،1384). تأثیر متیل جاسمونات و تنش شوری روی برخی خصوصیات ریخت شناسی و عملکرد گل بابونه المانی نشان دادکه کاربرد متیل جاسمونات موجب افزایش عملکرد گل در هر دو شرایط تنش و بدون تنش می شود. (سلیمی و همکاران ،1391). شکاری(1379). با بررسی اثر شوری بر جوانه زنی 18 رقم کلزا عنوان کرد که درصد جوانه زنی در ارقام مقاوم با افزایش شوری کاهش نیافته، ولی در ارقام حساس تمام صفات مورد بررسی کاهش می یابد در این آزمایش رشد ریشه چه در کلیه ارقام کمتر از رشد ساقه چه تحت تاثیر شوری قرار گرفته است. (مین هاس و همکاران،1990) . ارقام سورگوم را از نظر واکنش در محیط شور بررسی و نشان دادند که افزایش شوری میزان جوانه زنی را کاهش داده و اعلام نمودند که مقاومت به شوری در مرحله جوانه ارتباطی با مقاومت گیاه در مراحل بعدی رشد ندارد و مقاومت ارقام در مرحله گیاهچه ای ارتباطی مثبت با وزن هزار دانه اولیه دارد. (ماسر،1985) . تاثیر شوری بر جوانه زنی 16 رقم برنج با استفاده از درصد جوانه زنی و وزن ترو خشک گیاهچه بررسی و تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین ارقام مقاوم و حساس گزارش کرد. (خورشیدی بنام و همکاران،1370). جوانه زنی بذرهای 64 رقم از 11 گونه زراعی را در غلظتهای صفر، 25، 50، 75 و 100میلی مول کلرید سدیم بررسی و پس از انتخاب 35 رقم از 8 گونه مجددا آزمایش را با آب رودخانه آجی چای تبریز با هدایت الکتریکی 3، 6، 9، 12و15 میلی موس بر سانتی متر تکرار نموده و اعلام کردند که بذرهای جمع آوری شده ازمناطق شور، دارای حداکثرجوانه زنی تحت تنش شوری بودند
(صابری و همکاران،1370). اثر درجات مختلف شوری ناشی از NaCl به میزان 50، 100،150و 200 میلی مول بر لیتربر جوانه زنی ارقام گندم بررسی ونشان دادند که درصدجوانه زنی، تعداد ریشه چه،طول ساقه چه وطول ریشه چه با افزایش شوری کاهش می یابد. (باهوش و همکاران،1379). با بررسی سطوح مختلف شوری از صفر تا 20 دسی زیمنس بر متر در ارقام مختلف برنج اعلام نمودندکه درصد و سرعت جوانه زنی ،طول ریشه چه، طول ساقه چه ، وزن خشک و مقدار آب گیاهچه های ارقام مختلف در سطوح مختلف شوری تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان می دهند
تاجبخش(1379) تاثیر NaCl را بر روی جوانه زنی، طول ریشه چه، وزن تر، تعداد جوانه های غیر عادی، قدرت و سرعت جوانه زنی ارقام جو را بررسی و اعلام نمود که کلرور سدیم باعث کاهش صفات مورد بررسی شد (رفیعی،1379). نیزبا بررسی تأثیر شوری بر سرعت،متوسط زمان و یکنواختی جوانه زنی بذرهای چغندر قند اعلام نمود که با افزایش شوری هر سه عامل معنی داری نشان می دهند
(خان و همکاران،1997). طی ازمایشی نشان دادند که اثر افزایش شوری میزان سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی و ریشه در ارقام برنج کاهش می یابد میزان کاهش در ارقام مختلف متفاوت گزارش شده و آن را به مقاومت ارقام نسبت داده اند. (وست و همکاران،1980). با مطالعه اثر شوری بر رشد رویشی کولتیواتورهای شبدر زیرزمینی دریافته اند که عملکرد ماده خشک هر کولتیوار با افزایش هدایت الکتریکی خاک کاهش خطی نشان می دهد. وجود تفاوتهای واریته ای درمرحله رویشی در رابطه با تحمل به شوری در شبدر برسیم نیزتوسط وینترو همکارانش(1982) گزارش گردیده است.(اشرف ،1987). در ازمایشی جهت انتخاب چهار گونه علوفه ای (یونجه، شبدربرسیم، شبدر قرمز و کلم علوفه ای) در تحمل به شوری و قابلیت توارث تحمل به شوری در آنها مشاهده کردند که طول ساقه ها به سرعت با افزایش کلرور سدیم در محیط کشت کاهش می یابد که به کاهش عملکرد اندام هوایی منجر می شود ولی ماس و همکارانش(1977). اعلام کرده اند که مقاومت به شوری یونجه و شبدر در حد متوسط بوده و این دو گیاه تقریبأ نیمه حساس هستند ولی تحمل به شوری یونجه را بیشتر از شبدر گزارش کرده اند

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کشورهای توسعه یافته و رشد و توسعه اقتصادی

فصل سوم
مواد و روش ها
فصل سوم
مواد و روش ها
3-1 زمان و محل آزمایش :
آزمایش در شهریور ماه 92 در شهرستان شاهرود اجرا شد که طبق گزارش اداره هواشناسی شرایط آب و هوایی دارای درجه حرارت متوسط 5/ 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ( درصد) 30 درصد و میزان بارندگی صفر درآن زمان بود شهر شاهرود دارای عرض جغرافیایی 22/36 وطول جغرافیایی 55/54 و ارتفاع از سطح دریا 2/1325 متر می باشد این آزمایش تحت شرایط گلدانی اجرا گردید.
شکل (3-2): کاشت بذور پس از یک هفته (نمای نزدیک)
شکل (3-2): کاشت بذور پس از یک هفته (نمای نزدیک)