شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که گردش مجموع دارایی ها از نسبت های نقدینگی در سطح معناداری 95 درصد تایید شده است. لذا می توان گفت فرضیه دوم تحقیق از لحاظ آماری تایید می شود.
فرضیه سوم: نسبت های سوآوری نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که نسبت سود خالص به فروش شرکت ها، سود ناخالص به فروش شرکت ها، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت های سودآوری در سطح معناداری 95 درصد تایید شده اند. لذا می توان گفت فرضیه سوم تحقیق از لحاظ آماری تایید می شود.
فرضیه چهارم: نسبت های اهرمی نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی های شرکت و نسبت سود ناخالص به هزینه مالی از نسبت های اهرمی در سطح معناداری 95 درصد تایید شده اند. لذا می توان گفت فرضیه چهارم تحقیق از لحاظ آماری تایید می شود.
فرضیه اصلی: نسبت های مالی نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
با تایید کلیه فرضیه های تحقیق می توان نتیجه گرفت که فرضیه اصلی تحقیق نیز از لحاظ آماری تایید می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نسبت های مالی در پیش بینی بحران های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش معناداری دارند.

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
5ـ1ـ خلاصه فصول
پژوهش حاضر به ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور از نسبت های مالی مهم به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده استفاده گردیده است. به طور خلاصه می توان گفت تحقیق حاضر برای پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس گام های زیر را پیمود:
در فصل اول کلیات پژوهش شامل: بیان موضوع، ضرورت انجام طرح، اهمیت موضوع، سوالات و فرضیات مسئله و اهداف پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم به ادبیات موضوع پرداخته شد. بدین منظور منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش به طریق کتابخانه ای مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین نظریه های مختلف در بررسی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه شاخص ها و متغیرهای پژوهش با توجه به پیشینه پژوهش شناسائی مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل سوم متدولوژی و روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. سپس سوالات و فرضیه های تحقیق بیان شده، بدین منظور نمونه آماری تحقیق، قلمرو تحقیق، متغیرهای تحقیق و تجزیه و تحلیل تحقیق بیان شده است. نمونه تحقیق شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1386ـ1389 با سال مالی 29/12 هستند بطوریکه که اطلاعات مورد نیاز تحقیق در مورد آن ها در دسترس باشد. شرکت های مورد نظر با استفاده از ماده قانون 141 تجارت به دو دسته 60 تایی از شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته تقسیم شده اند. با تعریف عملیاتی متغیرها، متغیرهای تحقیق شامل متغیر وابسته و مستقل تحقیق مشخص شده است. متغیر وابسته دارای دو مقدار صفر و یک می باشد. اگر شرکت ورشکسته باشد مقدار آن صفر و در غیر این صورت برابر یک می باشد. متغیرهای مستقل تحقیق، شامل 14 متغیر از میزان نسبت های مالی شرکت ها می باشند. بطوریکه داده های مورد نیاز از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است.
با جمع داده های مورد نیاز در فصل چهارم تجزیه و تحلیل تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. آمار توصیفی شامل شاخص های پراکندگی و مرکزی از متغیرهای مستقل تحقیق می باشد. در بخش آمار استنیاطی صحت داده های جمع آوری شده از دو دسته شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته توسط آزمون برابری میانگین ها (آزمون t مستقل) بررسی شده است. با تایید داده های تهیه شده در ادامه به منظور برازش مدلی برای پیش بینی بحران مالی به روش رگرسیون لجستیک، به کمک نرم افزار spssسه مدل به روش اینتر، پس رونده و پیش رونده به داده ها برازش یافته است. با بررسی معناداری ضرایب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص شده است. در ادامه جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق اماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب شده است.
برای بررسی فرضیه های تحقیق مورد نظر با برآورد مدل جهت پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش رگرسیون لجستیک نتایج زیر حاصل شد:
5ـ2ـ یافته های پژوهش:
ـ نتایج آزمون هاسمرـ لمشو نشان می دهند، هر سه مدل برازش یافته به روش اینتر، پس رونده و پیش رونده به منظور تعیین بحران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار می باشند. بعبارتی متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده، قدرت توضیح دهندگی میزان ورشکستگی شرکت ها را دارا می باشند.
ـ نتایج حاصل از شاخص های R2کاکس ـ اسنیل و R2 نیگل کرک نشان می دهد از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد.
ـ با انتخاب مدل پیش رونده به عنوان مدل مناسب جهت پیش بینی بحران مالی شرکت ها، براساس معناداری ضرایب رگرسیون در سطح 95 درصد می توان گفت از بین متغیرهای مستقل در این تحقیق، متغیرهای «سود خالص به فروش»، «سود ناخالص به فروش»، «بازده دارایی ها»، «بازده بازگشت سرمایه»، «نسبت آنی»، «گردش مجموع دارایی ها»، «نسبت بدهی به دارایی ها» و «نسبت سود ناخالص به هزینه مالی» اثر معناداری در مدل دارند.
ـ از بین نسبت های مالی استفاده شده در تحقیق «نسبت سود ناخالص به فروش شرکت» باعث کاهش احتمال سالم ماندن شرکت ها می شود و «سود خالص به فروش»، «نسبت آنی»، «بازده دارایی ها»، «بازده بازگشت سرمایه»، «گردش مجموع دارایی ها»، «نسبت بدهی به دارایی ها» و «نسبت سود ناخالص به هزینه مالی» باعث افزایش احتمال سالم ماندن شرکت ها می شوند.
ـ معناداری ضرایب رگرسیونی از لحاظ آماری نشان می دهد کلیه فرضیه های تحقیق مبنی بر معناداری نسبت های نقدینگی، نسبت های سود آوری، نسبت های فعالیت و نسبت های اهرمی در پیش بینی بحران های کسب و کار در بورس اوراق بهادار تهران تایید می شوند.
ـ از بین متغیرهای موثر در افزایش احتمال سالم ماندن شرکت ها استفاده شده در این تحقیق متغیر «نسبت آنی» بیشترین سهم را در احتمال سالم ماندن شرکت ها دارد. بعبارتی نسبتی که توان آنی و فوری شرکت را در بازپرداخت بدهی های جاری نشان می دهد، بیشترین سهم را در احتمال سالم ماندن شرکت از ورشکستگی نشان می دهد.
5ـ3ـ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق:
پیش بینی بحران های مالی یکی از پژوهش های با اهمیت در حوزه مالی است. با پیش بینی بحران مالی و پس از آن ریشه یابی مساله و حل آن می توان به نتایج بسیار رضایت بخشی دست یافت. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها از اهمیت بسیاری برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، حسابرسان، دولت و به ویژه بانک مرکزی برخوردار است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نسبت های مالی می توانند پیش بینی کننده خوبی برای درماندگی مالی شرکت های بورس باشند. به علاوه با توجه به توان بالای مدل ارائه شده، بانک ها و موسسات رتبه بندی اعتباری نیز می توانند روش پیشنهاد شده در این پژوش را در فرایند رتبه بندی اعتباری شرکت ها بکار گیرند.