شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

آیا بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
فرضیههای پژوهش:
محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود باید فرضیههایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد و صحت سقم آن‌ها را روشن نماید بدین معنی که درستی یا نادرستی فرضیههای پیشنهادی به وسیله آزمونهایی که صورت میگیرد مشخص میشود.
با توجه به اهداف ذکر شده در این پژوهش فرضیههای زیر مورد آزمون قرار میگیرد
بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد
بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد
بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد
جامعه، روش نمونهگیری و حجم نمونه
جامعه این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس در طی سال‌های 1386 الی 1390 میباشد. روش نمونه گیری به صورت حذف سیستماتیک بوده است. به این صورت که شرکتهایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند، انتخاب شدهاند:
1- شرکتهای انتخابی بایستی قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شده باشند.
2- پایان سال مالی شرکت‌های انتخابی29 اسفند ماه هر سال باشد.
3- شرکتها باید در دوره بررسی توقف معامله یا تغییر دوره مالی نداشته باشند.
4- شرکتهای انتخابی بایستی اطلاعات مورد نیاز برای تمام دوره 5 ساله را داشته باشند.
در نهایت با توجه به اعمال شرایط فوق تعداد 72 شرکت واجد شرایط بودهاند، به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.
روش جمع آوری دادهها
آمار و اطلاعات جمع آوری شده در این کار تحقیقی عمدتاً بر مبنای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز تهیه شده است. در این پژوهش اطلاعات آماری جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews 6 پردازش شده است.
قلمرو پژوهش
قلمرو این تحقیق شامل سه قسمت موضوعی‌، زمانی و مکانی میباشد که در ادامه هر کدام تشریح میشود.
قلمرو موضوعی پژوهش
در این پژوهش رابطه ساختار سرمایه با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
قلمرو زمانی پژوهش