شرکتهای پذیرفته شده و سرمایهگذاران نهادی

دانلود پایان نامه

رد فرضیه
5-4) پیشنهادات تحقیق
5-4-1) پیشنهادات کاربردی برگرفته از نتایج تحقیق
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات به شرح زیر ارائه میشود:
با توجه به این که نمونهی آماری این تحقیق نماینده تمامی شرکتهای فعال در صنایع، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیست لذا چنانچه فرصتهای رشد و سرمایهگذاری، نوع محصولات، مسئولیتهای اجتماعی و سایر عوامل کنترلی در کنار متغیر شهرت تجاری گنجانده شود،‌ ممکن است نتیجه قابل قبولی در زمینه مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری فراهم نماید.
با ارزیابی هزینههای ورودی شرکت، ‌به روز بودن شیوههای تأمین مالی و درنظر گرفتن میانگین صنعت، ‌میتوان راهکاری مناسب برای انتخاب و انجام سرمایهگذاری مناسب فراهم آورد.
با توجه به درجه اعتباری و سطح اهرمی،‌ میتوان میزان اطمینان پذیری را جهت انتخاب پروژه بهمنظور سرمایهگذاری مد نظر قرار داد.
5-4-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
انجام این تحقیق خود باعث مطرح شدن سوالات جدیدی شده است که میتواند زمینهای برای انجام تحقیقات آتی باشد. این تحقیقات عبارتند از:
بررسی سایر ساختارهای مالکیت(از قبیل شرکتی، خصوصی، خارجی)، در بررسی روابط بین فرصتهای رشد، ساختار مالکیت و اندازه شرکتها(تمرکز مالکیت و سرمایهگذاران نهادی).
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شهرت تجاری شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار.
با توجه به نوسانات به نسبت زیاد در عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر شرکتها در کشورمان، پیشنهاد میشود در پروژههای آتی به درجه اعتباری و سطح اهرمی در تعیین روابط بین فرصتهای رشد و شهرت تجاری استفاده شود.
در نظر گرفتن متغیر رقابت بازار محصول در کنار فرصتهای سرمایهگذاری با توجه به نوع صنایع.
5-5) محدودیتهای تحقیق
تحقیق، حرکت و فرآیندی در جهت هدفی به نام حل یک مساله یا پاسخ به یک پرسش است. در ارائه گزارش از یک پژوهش مانند پایان‌نامه محقق سعی می‌کند با بیان محدودیت‌هایی که بر سر راه تحقیق وجود دارد به خواننده پیام دهد که در مورد فرآیند تحقیق او قضاوت عادلانهای داشته باشد. از طرفی دیگر سعی می‌کند عملیات تحقیقاتی خود را با توجه به این محدودیت‌ها انجام دهد و به عبارتی با واقع‌نگری از افتادن در دام “کلی‌نگری” بپرهیزد (خاکی، 1386).
پژوهشهای مالی همواره دارای موانع و محدودیتهای متعددی میباشند، این تحقیق نیز دارای محدودیتهایی میباشد که بصورت زیر معرفی میشود:
زمان بر بودن جمعآوری اطلاعات
انتخاب شرکتهای حاضر در بورس به دلیل سهل الوصول بودن دریافت اطلاعات که باعث می‌شود کل جامعه شرکتهای کشور اﻳﺮان را در بر نگیرد. درضمن، این تحقیق فقط بر روی تعدادی نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است و تعمیم نتایج به کل بورس و یا به کل شرکتهای فعال در اقتصاد ایران باید با احتیاط صورت گیرد.
مدلهای استفاده شده جهت تشخیص فرصتهای رشد و سرمایهگذاری، برگرفته از بازارهای سرمایه کشورهای دیگر است که ممکن است بهکارگیری آنها در بازار سرمایه ایران با توجه به میزان بازده و تفاوت در سطح الزامات قانونی نتایج و الگوهای متفاوتی را طلب نماید و تشخیص انجام سرمایهگذاری یا عدم انجام و میزان آن دچار تغییرات اساسی گردد.
در اکثر مدلهای دستیابی به میزان دقیق سرمایهگذاری، مستلزم انتخاب نمونههایی با تعداد مشاهدات بالاست (با حضور شرکتها در تمامی صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران) که در انجام این تحقیق میسر نبود.
با توجه به نوع متغیرهای مستقل این تحقیق، انتخاب برخی از شرکتها نتایج را با اشکال مواجه نموده چراکه شهرت تجاری با توجه به شرایط و ویژگیهایش در تحقیق، در صنایع مختلف، متفاوت رخ می دهد.
ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه ایران، شکل حبابی دارد فلذا اندازهگیری آن از پشتوانه محکم و دقیقی برخوردار نیست.