شرکتهای پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

حسن بیاتی (1378)در پایانامه کارشناسی ارشد خود “بررسی ارتباط بین سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”را مورد مطالعه قرار داد. این تحقیق فرضیه ای را با عنوان “تغییر د رقیمت سهام با تغییر در سود مورد گزارش ،ارتباط دارد .”مورد بررسی قرار داد . به این منظور از داده های مربوط به سود حسابداری سالهای 75و76و اطلاعات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در سالهای 76و77بهره گرفت. وی در یافت که سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با یکدیگر رابطه دارند.
مصطفی امید قائمی (1379)بررسی رابطه قیمت سهام و حجم مبادلات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را موضوع پایانامه کارشناسی ارشد خود قرار داده اند.فرض اصلی این تحقیق بیان می دارد که تعداد سهام معامله شده روزانه با تغییر قیمت سهام درآن روز دارای رابطه معنی دار و هم جهت می باشد یا نه و به عبارت دیگر با افزایش میزان معاملات انجام گرفته بر روی سهام یک شرکت خاص ،میزان تغییر قیمت سهام آن چقدر خواهد بود .
جامعه آماری در این پژوهش ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که 24 شرکت پر معامله به عنوان نمونه انتخاب شدند.مقطع زمانی مورد نظر نیز مرداد سال 1374 تا پایان آذر سال 1378 در نظر گرفته شد که به طور متناوب دوره های رکود و رونق معاملات را شامل می شود وی برای آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی رتبه ای استفاده کرد .آماره آزمون مورد استفاده نیز در اغلب موارد از توزیع نرمال تبعیت نکرده اند . وی نتایج تجزیه و تحلیل انجام شده را به شرح زیر خلاصه نمود:
الف)برای ایجاد تغییرات مهم در قیمت سهام لازم است تا هم تعداد معاملات و هم تعداد سهام بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد .
ب)تعداد سهام مبادله شده در روز گذشته تاثیری بر حجم مبادلات روز جاری ندارد.
ج)در اکثر معاملات سهام در بورس تهران تعداد اندکی سهام مورد معامله قرار می گیرد.
د)قیمت سهام در بورس تهران به صورت یک روند زمانی صعود یا نزول می کند به عبارت دیگر زمان که قیمت سهام در یک روز افزایش (کاهش )می یابد می توان پیش بینی نمود که در روزهای بعد نیز احتمالاًقیمت سهام افزایش (کاهش )خواهد یافت.وی همچنین نتایجی درباره رابطه بین میزان واریانس قیمت و میانگین تعداد سهام معامله شده و میانگین تعداد دفعات معامله روزانه و مقدار عددی قیمت سهام به عنوان نتایج جانبی ارائه نمود. به نظر وی هر چند یافته های این تحقیق بسیاری سوالات وابهامات موجود در خصوص مکانیزم تغییر رفتار و روحیات بازار سرمایه در بورس تهران را پاسخ داده و مطالعات و یافته های موجود را توسعه داده است اما در عمل نیزنشان داد که اطلاعاتی نظیر تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله در فاصله زمانی یک روز ،دارای ارزش اطلاعاتی چندان قابل ملاحظه ای نیست نتایج این تحقیق در مواردی با نتایج تحقیقات انجام شده در بورس نیویورک موافق و در مواردی نیز مغایر بوده است .به عنوان مثال در بورس نیویورک رابطه بین تغییر قیمت سهام روز بعد و حجم مبادلات هر روز وجود دراد حال آنکه در بورس تهران این طور نیست .در هر دو بورس همبستگی مثبت بین تغییرات قیمت سهام یک روز و تعدادسهام معامله شده همان روز وجود دارد.آاآ
علی جهان خانی و امیر صفاریان نیز در پژوهشی مشترک با عنوان “واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران “به بررسی موضوع پرداختند .آنها برای این تحقیق تغییرات قیمت و حجم مبادلات سهام 37 شرکت را که برای دوره تحقیق (سالهای 1374 الی 1376) سود برآوردی هر سهم اعلام نموده بودند 4هفته قبل و 4هفته بعد از اعلان سود مورد بررسی قرار دادند نتایج تحقیق نشان می دهند که سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت سهام و حجم مبادلات در بین شرکتها گردیده است.خلاصه تحقیقات فوق در ذیل نمایش داده شده است.
ردیف سال محقق موضوع نتیجه
1 1373 حسین فخاری تاثیر گزارش های میان دوره ای بر قیمت و حجم مبادلات سهام وجود بازده غیر عادی و افزایش حجم در هفته های اعلان
2 1373 محمد علی مرادی اعلان سود و رفتار قیمت سهام واکنش بازده و تغییر رفتار قیمت سهام در نتیجه اعلان
3 1375 رضوان حجازی تاثیر اعلان سود حسابداری بر قیمت و حجم مبادلات سهام حداکثر میزان مبادلات در دو هفته قبل از اعلان سود
4 1377 علی عمارلو تاثیر تغییر EPS بر قیمت سهام در هفته گزارش تغییر مهمی در قیمت روی نداد
5 1378 عزت اله جمشیدی رابطه درآمد و قیمت سهام وجود رابطه معنی دار
6 1378 علی حسامی ارتباط سود حسابداری با بازده سهام وجود رابطه معنی دار
7 1379 حسن بیانی ارتباط بین سود و قیمت سهام وجود رابطه معنی دار
8 1379 مصطفی امید قائمی رابطه بین قیمت سهام و حجم مبادلات عدم وجود رابطه معنی دار
منبع:نگارنده
6-2-خلاصه فصل:
مطالبی که در این فصل مورد بحث قرار گرفتند عمدتاً مربوط به سوابق و پیشینه تحقیق بود در ابتدا بیان گردید که در دهه 1970برای نخستین بار مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی پا به عرصه وجود نهاد و افرادی مانند اسپنس ،اکرلف ، جوزف استیگلیتز پایه گذاران این مفهوم بودند .
پس از ارائه این نظریه، محققان حسابداری تلاش نمودند تا به صورت تجربی آن را در بازار های مالی مورد بررسی قرار دهند و از این طریق بتوانند سطح عدم تقارن اطلاعات موجود را در بین سرمایه گذاران تعیین نمایند. نخستین تحقیقات صورت گرفته در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به دهه 1970میلادی می باشد .اما افرادی همچون کاپلند و گالی در دهه 1980 میلادی نقش مهمی را در گسترش تحقیقات ایفا نمودند.
پس از چندی محققان بر آن شدند تا ارتباط این مفهوم را با بازده غیر عادی و حجم مبادلات نیز مورد بررسی قرار دهند .به این منظور تغییرات قیمت سهام و حجم مبادلات را در دوره های قبل و بعد از اعلان سود مورد بررسی قرار دادند و با توجه به شرایط مکانی و زمانی تحقیق نتایج متفاوتی درباره وجود یا عدم وجود عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل و بعد از اعلان سود مشاهده کردند .در زمینه بررسی عدم تقارن اطلاعاتی ،تحقیق پیش رو پژوهشی می باشد که به طور تجربی در ایران صورت گرفته است تحقیقاتی که به طورمستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مرتبط بودند به طور خلاصه ارائه شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   international و

فصل سوم:
روش‌ اجرای تحقیق