شرکتهای پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

فرضیه 3: اعلان سود منجر به تعدیل قیمت سهام می گردد.
به منظور تحلیل فرضیه های فوق ،قیمتهای سهام،تغییرات قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام و حجم مبادلات طی 20 روز قبل و بعد از اعلان سود مورد مطالعه قرار گرفت.برای اجتناب از خطای نمونه گیری و افزایش ضریب اطمینان نسبت به نتایج تحقیق و ارائه شناخت جامع از عملکرد بازار سرمایه در ایران ،ابتدا اعلان سود براوردی هر سهم کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. اما در نهایت با اعمال شرایط و محدودیتهایی برای انتخاب نمونه ،تعداد 152 مورد اعلان سود از 98 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در مقطع زمانی 1383-1386 انتخاب شد.به منظورآزمون فرضیات از آزمون ویلکاکسون (زوجی)با سطح خطای 5 درصد استفاده شد.
2-5-نتایج ازمون فرضیه ها:
1-2-5-نتایج آزمون فرضیه اول:
فرضیه اول : دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بعد از اعلان سود بیشتر است.
پس از گردآوری داده ای مربوط به فرضیه اول محاسبه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام که کمیتی جایگزینی برای تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از اعلان سود است.
نکته حائز اهمیت در نتایج به دست امده در نمونه های مورد بررسی ،اعم از روزهای قبل از اعلان سود و بعد از اعلان سود ،تفاوت دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام ،در بیش از 99درصد موارد مثبت می باشد که این امر بیانگر وجود اطلاعات نا متقارن می باشد.معمولاً این حالت زمانی رخ می دهد که افشای اطلاعات به درستی صورت نمی گیرد و افرادی که از منابع غیر رسمی اقدام به کسب اطلاعات محرمانه می کنند در بازار با اتکا به این گونه منابع به خرید و فروش سهام مبادرت می نمایند.زمانی که این افراد وارد بازار سرمایه می شوند افزایش حجم مبادلات را منجر شده و به تبع آن قیمتهای سهام را نیز دچار نوسان می کنند.از سوی دیگر برای روزهای بعد از اعلان سود نیز شاهد وجود عدم تقارن البته به مراتب کمتر ازروزهای قبل از اعلان سود می باشیم.در مجموع تمامی شواهد حاکی از وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.که درصد این عدم تقارن اطلاعاتی برای روزهای قبل از اعلان بسیار بیشتر از روزهای بعد از اعلان سود می باشد.نتایج بدست آمده از طریق مدل مربوطه نیز تائید کننده فرض اول است.به تناسب تایید فرضیه اول،فرضیه دوم و سوم نیز که در پی فرضیه اول تدوین شده اند.آن گونه که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداختمورد تائید قرار نمی گیرند.
از آزمون فرضیه اول و تجزیه و تحلیل آماری که بر روی اطلاعاتی مربوط به قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام در نمونه های انتخابی صورت گرفت، می توان به شرح زیر نتیجه گیری نمود:
1-بر طبق مبانی نظری ،زمانی که در بازار های سرمایه شیوه مناسب افشای اطلاعات را در پیش نگیرند شاهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و به عبارتی شاهد شکاف در قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهیم بود.طبق نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات، وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران نیزمشاهده گردید.برطبق مبانی نظری ،هنگامی که بازار های سرمایه دارای نشت اطلاعاتی باشند معامله گران حاضر در آن بازار ها اقدام به انجام مبادله بر اساس اطلاعات نهایی خود می کنند
2-2-5-نتایج آزمون فرضیه دوم:
فرضیه دوم : حجم مبادلات قبل از اعلان سود ،بیشتر از حجم مبادلات پس از اعلان سود است.
طبق فرضیه تحقیق ، انتظار داشتیم تا متوسط حجم مبادلات قبل از اعلان سود بیشتر از متوسط حجم مبادلات پس از اعلان سود می باشد.یعنی با پیروی از فرضیه اول که در آن افزایش عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلان سود نسبت به بعد از اعلان سود را پیش بینی شده بود ،افزایش حجم مبادلات را همگام با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی را انتظار داشتیم ، پس از آن که فرضیه دوم را مورد آزمون قرار دادیم در سطح خطای 5 درصد حجم مبادلات سهام قبل و بعد از اعلان سود در بازه زمانی مورد رسیدگی (1386-1383)برابر می باشد یعنی فرضیه دوم رد شده و اعلان سود تاثیر محسوسی در حجم مبادلات ندارد.یعنی نشت اطلاعاتی که در بازار سرمایه رخ داده است عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و بر حجم مبادلات سهام اثر محسوسی ندارد. انچه مسلم است یکی از عوامل تاثیر گذار بر متغیر هایی نظیر حجم مبادلات ،اندازه شرکت می باشد. دلیل رد شدن این فرضیه نیز می تواند هریک از متغیر هایی باشد که بر حجم مبادلات اثر می گذارند و در این پزوهش مورد بررسی قرار نگرفته اند.
3-2-5-نتایج آزمون فرضیه سوم:
فرضیه سوم : اعلان سود منجر به تعدیل قیمت سهام می گردد.
در این تحقیق برای اکثر نمونه های مورد بررسی شاهد بازده غیر عادی انباشته می باشیم که نمایانگر وجود محتوای اطلاعاتی در اعلان سود برآوردی هر سهم می باشد دلیل این امر را می توان انتشار گزارشات میان دوره ای و اطلاعات محرمانه دانست که در این فرضیه نیز می توان وجود عدم تقارن اطلاعاتی را بین سرمایه گذاران مشاهده نمود.
در این پژوهش با توجه به جامعه و قلمرو زمانی تحقیق فرضیه دوم مبنی براینکه اعلان سود برآوردی موجب تعدیل قیمت سهام می شود در سطح خطای 5 درصد رد شد. برای این فرضیه ابتدا متغیر بازده غیر عادی انباشته برای نمونه ها محاسبه شد و بیشتر بودن بازده غیر عادی انباشته قبل از اعلان سود نسبت به بعد از اعلان سود در سطح خطای 5 درصد مورد آزمون قرار گرفت و مورد تائید نشد زیرا این امکان وجود دارد که خبری دارای محتوای اطلاعاتی باشد ولی قیمت بنا به دلایل مختلف تغییری نداشته باشد. ویا واکنش افراد را ریسکی که در بازار وجود دارد تحت تاثیر قرار دهد.
البته باید بین اعلان اطلاعات و عوامل منعکس کننده آن اطلاعات تفکیک قائل شویم .چرا که ممکن است عوامل منعکس کننده اطلاعات بتوانند بر قیمت اوراق بهادار تاثیر بگذارند ولی اعلان همان اطلاعات اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار نداشته باشد که این خود نشانه یک بازار کارا است . زیرا در یک بازار کارا ممکن است از منابع دیگر اعم از رسمی یا غیر رسمی ،اطلاعات کسب شده باشد.همان گونه که قبلا ً اشاره گردید پارامتر قیمت نشانه دهنده واکنش کلی بازار نسبت به وقوع حادثه می باشد.
لازم به ذکر است که همین فرضیه در سطح خطای 1 در صد مورد آزمون قرار گرفت و تائید شد. دلیل این امر نزدیک بودن مقدار بازده غیر عادی انباشته سهام قبل و بعد از اعلان سود می باشد .پس اعلان سود تاثیر بسزایی درتعدیل قیمت سهام ندارد. محمد رضا وطن پرست همین فرضیه را در سالهای 81-83 را مورد آزمون قرار داد و این فرضیه تائید شد.
3-5- نتیجه گیری کلی تحقیق:
طبق بررسی انجام شده بر روی 98 شرکت عضو در بورس با 152 مورد اعلان سود برآوردی در سالهای 83-86 ،با توجه به بیشتر بودن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به بعد از اعلان سود می توان نتیجه گرفت که عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلان سود بیشتر از بعد از اعلان سود می باشد.این امر تاثیری در حجم مبادلات و قیمت سهام نداشت .به عبارت دیگر حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود تفاوت محسوسی نداشته است.و اعلان سود تاثیر بسزائی در تعدیل قیمت سهام ندارد.
نتایجی که در این تحقیق بدست آمد ،بابرخی از نتایج که اشمن مورس ،کایل ،چیانگ ،پاتل و اسکینر گزارش کردند مغایرت دارد.ولی با نتایجی که ازتحقیقات ایزلی و اوهارا،لوئچی ویل،و دمسکی ،مک نیکلاس ،ترورمن ویان بدست آمد یکسان می باشد.این متنوع بودن می تواند ناشی از اندازه متفاوت شرکتها در بورسهای مختلف باشد و شرایطی که در بازار های سرمایه مختلف حاکم است.نتایج این پژوهش با نتایجی که محمد رضا وطن پرست در دوره 80 -83 گزارش کرد تفاوتهایی دارد که می توان علت آن را رکودی که در بورس تهران در سالهای 83-84 پدید آمد و شرایطی که در دوره متفاوت زمانی بر بورس حاکم است، دانست .
4-5- پیشنهادها:
با توجه به نقش اطلاعات شفاف و قابل اتکا و به موقع در تصمیم گیری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین کمک به مشارکت عموم مردم در امر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ،پیشنهادهایی به شرح ذیل می گردد:
افشای به موقع اطلاعاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به سهام مربوط بوده و در صورت افشاء برتصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا فروش سهام موثر می باشد.
الزام شرکتها به اعلام اطلاعات به عموم مردم ،همزمان با افشای آن به بورس اوراق بهادار
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق از یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی را مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.
1-4-5-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی