شرکت‌های پذیرفته شده و رشته‌های علوم انسانی

دانلود پایان نامه
کالاهای شرکتها با یکدیگر در ارتباط است و مدیریت و حسابرسان هردو بدنبال منفعت برای خویش هستند. این موضوع شهرت را تحت الشعاع قرار میدهد.
فصل سوم:
روش تحقیق
3-1) مقدمه
هدف از انجام هر نوع تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزای موضوع قرار دارد. منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه‌های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش‌ها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد.
معرفت هر کسی نسبت به هر مورد بستگی به چگونگی دریافت‌های او از محیط دارد که ممکن است درست یا نادرست باشد. شناختی که به وسیلهی تحقیق نسبت به محیط ایجاد می‌شود، در واقع شناختی است که متکی به مشاهده و تجربهی انسانی است که وقتی صحت آن مورد آزمون واقع شود می‌تواند به تحقیقی مقرون به واقعیت تبدیل گردد که به آن دانش یا علم انسانی می‌گویند. شناخت و معرفت نسبت به محیط و مخصوصاً در رشته‌های علوم انسانی هر کدام با روش خاص خود انجام می‌گیرد که از آن به عنوان متدولوژی یا روش‌شناسی تعبیر می‌شود. یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند که هرچه دقیق‌تر، سریعتر و آسان‌تر او را در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید ( غلامرضا خاکی،1386).

3-2) روش کلی تحقیق
روش، عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که برای رسیدن به هدفی صورت میگیرد و پژوهش عبارت از مجموعه فعالیتهایی که پژوهشگر با استفاده از آنها به قوانین واقعیت پی میبرد. روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت بوده که متعددند و هر روشی تا اندازهای به کشف قوانین علمی کمک میکند. پژوهشگر تلاش میکند تا مناسبترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیقتر از روشهای دیگر قوانین، واقعیت را کشف کند. شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب است و دستیابی به هدف‌های تحقیق (یعنی نظریه‌سازی) میسر نخواهد بود مگر زمانی‌که جستجوی شناخت با روش‌شناسی درست صورت پذیرد (خاکی،1386).
تحقیق حاضر ازجهت هدف، از نوع کاربردی است. این نوع تحقیقها از آن جهت که میتواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی و دانشگاهها قرار گیرد، کاربردی است. از جهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی_تحلیلی میباشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد. از جهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.
3-3) جامعه‌ی آماری
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشد. با توجه به قلمرو مکانی پژوهش، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی ناهماهنگیها میان اعضای جامعه، جامعه آماری شرکتهای منتخب بورسی است که با اعمال محدودیتهای ذیل در نظر گرفته شده است:
سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
شرکتهایی که تا پایان سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
شرکتهایی که طی سالهای 1385 تا 1390 دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
معاملات سهام شرکتها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از یک ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.
اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از شرکتها در دسترس باشد.
لذا شرکتهایی که حائز شرایط فوق بودند از جامعه آماری این تحقیق بهشمار آمدند که با توجه به شرایط بالا تعداد اعضای جامعه آماری این تحقیق برای هرسال به 160 شرکت تعریف میشود.
3-4) حجم نمونه و کفایت آن
جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله از سال 86 تا پایان سال 91 می‌باشد. ممکن است جامعهی آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود، بزرگ یا کوچک باشد (پاشا شرفی و شریفی، 1387). بنابراین برای صرفهجویی در نیروی انسانی، هزینه، وقت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی، بهجای مطالعه در مورد تمام افراد جامعه میتوان نمونهای از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقیق قرار داد. بهطورکلی زیر مجموعهای از جامعه را نمونه گویند. نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب میشوند (حسن زاده، 1385). برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق با توجه به متغیر وابسته تحقیق که نسبت می باشد، از فرمول کوکران بشرح زیر استفاده شده است:
0.25 = بزرگترین واریانس کیفی
خطای نوع اول (در این پژوهش برابر است با: 5% )=