شرکت‌های پذیرفته شده و سازمان امور مالیاتی

دانلود پایان نامه
3. با توجه به این که بین سرمایه ساختاری و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد، به برنامه‌ریزان و رؤسای جامعه آماری پیشنهاد می‌شود با ایجاد بینش عمیق و پذیرش اصول سه گانه کسب و کار از طریق برنامه‌ریزی استراتژیک ساختار بانکی را در آنها القا نمایند که عبارتند از هیچ چیز ثابت نیست. هیچ کس کامل نیست و همه چیز نسبی و وابسته به چیزهای دیگر است.
4. با توجه به این که بین سرمایه فکری و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد، لذا به برنامه‌ریزان و رؤسای جامعه آماری پیشنهاد می‌شود؛
– همکاران خود را صمیمانه دوست بدارید و وظیفه اصلی خود را محبت ورزیدن به تمام افرادی که با شما کار می‌کنند بدانید و شغل خود را فرصتی برای خدمتگزاری قلمداد کنید‍.
– سعی کنید بیشتر رهبری کنید و کمتر مدیریت. یک رهبر با دید و نگرش وسیعی که دارد می‌گوید چه اموری را لازم است یا خوب است سازمان مربوطه انجام دهد. مدیر بـــرنامه‌ریزی می‌کند تا آن امور چگونه به بهترین نحو انجام شوند.
– بپذیرید که شما با افکار و اعمال امروزتان فردای خود را طراحی می‌کنید.
– آنچه را که می‌خواهید به دست آورید ابتدا آن را در ذهن خود ببینید. توجه داشته باشید که برای موفقیت و دستیابی به یک چیز سه شرط لازم و کافی زیر باید برقرار باشند: خواستن، باور داشتن و تلاش کردن.
– نقش خود را در حوزه فعالیت خویش مانند نقش یک آرشیتکت در ساخت بنای یک ساختمان بدانید. یک آرشیتکت ساختمان را ابتدا در ذهن خود می‌بیند و سپس با کشیدن نقشه این تصویر ذهنی را به مهندسان و سازندگان ساختمان منتقل می‌کند. او ساخت و عملیات ساختمانی را از ابتدا تا انتها زیر نظر دارد. آرشیتکت تمام مسئولیت خوبی و یا بدی ساختمان ساخته شده را می‌پذیرد. بنابراین، نقش شما طراحی، هدایت و نظارت است نه به اصطلاح آوردن خاک و آجر و ساختن دیوار و غیره.
– برای سازمان و یا حوزه‌ای که در آن فعالیت می‌کنید تعیین کنید مأموریت یا رسالت شما و سازمان شما چیست. این رسالت را با مشورت با مدیران ارشد خود و پس از بحث و گفتگوی فراوان با آنان، و پس از رسیدن به یک نظر واحد، تعیین کنید.
– با توجه به رسالت تعیین شده، از مدیران ارشد خود بخواهید تا با مشورت با کارکنان، رسالتی برای واحد خود تعیین کنند و شعار رسالت تعیین شده را در نقاط مختلف نصب کنند تا آن را همیشه به خاطر داشته باشند. این شعار رسالت نیز باید با نظر و توافق کلیه کارکنان آن واحد تهیه شود.
– تعیین کنید نقشهای مهم شما در جهت رسالت تدوین شده چیست. سعی کنید برای ایفای این نقشها اهداف و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت داشته باشید.
– به اموری بپردازید که در جهت رسالت تعیین شده قرار دارند و مهم هستند.
– هرگز به انسانها به چشم وسیله و ابزار نگاه نکنید و با آنان همیشه با احترام و محبت رفتار کنید. گوته می‌گوید: با انسانها آن گونه رفتار کنید که می‌توانند و باید باشند تا بدان گونه شوند که می‌توانند و باید باشند.
5ـ4) محدودیت‌های پژوهش
انجام تحقیقات علمی معمولاً با مشکلات فراوانی همراه بوده است، زیرا در اینگونه تحقیقات باید واقعیتهای علمی مبنا و اساس کار باشند. لذا جمع‌آوری اطلاعات واقعی و تجزیه و تحلیل آنها با مشکلات و موانعی همراه بوده است که در این تحقیق این گونه مشکلات عبارتند از:
1- محدودیت زمانی انجام تحقیق به دلیل محدود بودن دوره تحصیل.
2- برخی عدم همکاریها و پائین بودن روحیه همکاری در تکمیل پرسشنامه از طرف نمونه آماری.
3- ضعیف بودن رابطه صنعت با دانشگاه.
5ـ 5) پیشنهاداتی برای محققان آتی
1. متغیرهایی مثل فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و … که می‌توانند عملکرد بانکها را تحت تأثیر قرار دهند، در تحقیق حاضر مورد مطالعه نبودند و مطالعه تأثیر این متغیرها به پژوهشگران آتی پیشنهاد می‌گردد.
2. تحقیق حاضر مطالعه موردی در شعب بانکهای استان گیلان می‌باشد. به همین علت نمی‌توان یافته‌های آنرا به راحتی به سطح ملی تعمیم داد. لذا انجام تحقیق مشابه در جامعه آماری بزرگتر و متشکل از مجموعه بانکهای دولتی و خصوصی و مطالعه تطبیقی بین آنها به محققان آتی پیشنهاد می‌گردد.
3. بررسی رابطه بین این متغیرها از منظر مشتریان نیز به محققان آتی پیشنهاد می‌گردد.
منابع و مأخذ
آشنا، مصطفی، یوسفی، حمیدرضا و فرزانه صادقی. (1391). «سرمایه فکری: سرمایه‌ای ارزشمند و مؤثر در سازمان امور مالیاتی کشور»، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 3-1 آبان ماه 1391.
ابراهیمی، شهلا و محمد نمازی. (1388). «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات حسابداری، دوره اول، شماره 4، ص 4-25.