شرکت‌های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

مطالعه حاضر، از نظر استراتژی اجرا، توصیفی تحلیلی است زیرا پژوهشهای توصیفی آن چه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط یا روابط موجود، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. و در این مطالعه نیز ما به بررسی روابط موجود بین ساختار مالکیت با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
و همچنین از نظر بررسی رابطه متغیرها، این بررسی از نوع پژوهشهای همبستگی میباشد، چرا که در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است، به عبارتی هدف از مطالعه همبستگی، برقراری یک رابطه یا نبود آن، و بکار گیری روابط در انجام پیشبینیها میباشد. همان‌گونه که قبلاً نیز ذکر شد، این پژوهش در پی یافتن رابطه موجود بین ساختار مالکیت با ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین میزان اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر میباشد.
روش آزمون فرضیهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. تحلیل دادههای آماری این پژوهش با نرم افزار Eviews انجام میگیرد. معادله رگرسیونی مورد استفاده به شرح زیر است.
MVi,t= ai + b1(INST i,t)+ b2(CORP i,t)+ b3(MGRi, t)
آزمونهای آماری مورد استفاده در پژوهش به شرح زیر میباشند:
آزمون نرمال بودن
برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیه‌ها٬ ابتدا باید از توزیع آماری متغیری که مورد آزمون قرار می‌گیرد٬ اطمینان حاصل کرد. پیش‌نیاز گرفتن آزمون‌های پارامتری، نرمال بودن توزیع آماری متغیرهاست. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون‌هایی استفاده می‌کنند که این آزمون‌ها به آزمون‌های نیکویی-برازش معروفند. آماره جاکیو- برا برای آزمون نرمال بودن استفاده می‌شود.
بهترین برآورد خطی نااریب
با توجه به فرضهای مدل کلاسیک رگرسیون خطی، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی، شرایط برآورد کنندهی مطلوب را دارد. اگر پذیرههای اساسی یک رگرسیون برای جمله اخلال برقرار باشد، برآورد کنندههای حاصل از روش رگرسیون حداقل مربعات، بدون تورش و دارای حداقل واریانس است (هنری،1961). به این ترتیب یک معیار برای انتخاب مدل رگرسیونی که بهتر از سایر مدلها تغییرات متغیر وابسته را بر حسب متغیر مستقل توضیح میدهد، این است که ضرایب رگرسیون واریانس کمتری نسبت به سایر تخمینها داشته باشد. ملاک دیگر برای این انتخاب استفاده ار R2 تعدیل شده است.
ضریب تعیین برای اندازهگیری قدرت تبیین رگرسیون به کار میرود. وقتی که متغیرهای وابسته در مدلها مشابه باشند، از ضریب تعیین برای انتخاب مدل استفاده میشود (هنری،1961).
آزمون دوربین- واتسون
برای آزمون همبستگی پیاپی در جملات خطا از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. آزمون دوربین- واتسون بر مدل خطای خود همبسته مرتبه اول مبتنی است. این مدل به صورت زیر بیان میشود:
t = Pεt-1 + Vtε
که در رابطه مزبور P؛ پارامتر خود همبستگی با مقدار -1≤ p ≤+1 و Vt؛ متغیر مستقل با فرض Vt ≈ N(0, σ2) است. در این مدل وقتی که p مثبت باشد، خود همبستگی مثبت و وقتی که p منفی باشد، خود همبستگی منفی وجود دارد. در حالت p = 0 خود همبستگی وجود ندارد. برای انجام آزمون دوربین- واتسون از فرضیه زیر استفاده شده است:
H0: p = 0
H1: p ≠ 0
فرض p = 0 یعنی این که همبستگی پیاپی وجود ندارد و فرضیه مقابل p ≠ 0، یعنی همبستگی پیاپی وجود دارد.
آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون: (آزمون F)
در معادله خط رگرسیون چند متغیره، چنانچه رابطهای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، باید تمام ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشد.
اگر در سطح اطمینان 95%، آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون، بزرگ‌تر از مقدار F به دست آمده از نگاره باشد، فرض H0 رد میشود و در غیر این صورت فرض H0 پذیرفته میشود.