شرکت های دارای بحران مالی و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
در این فصل سعی میشود، فرآیند آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات تحقیق، تشریح گردد. بدین منظور ابتدا سوالات و فرضیه های تحقیق بیان شده و سپس به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق، متغیر های تحقیق و نحوه محاسبه آن پرداخته شده و در نهایت نحوه آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ1ـ نوع پژوهش
بر اساس هدف، پژوهشهای علمی را میتوان به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم نمود. پژوهشهای کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق پژوهشهای بنیادی فراهم شده، برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینهسازی ابزارها، روشها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی مورد استفاده قرار میگیرند (حافظنیا،1382).
بر اساس نحوه گردآوری دادههای مورد نیاز، پژوهشهای علمی را میتوان به دو دسته کلی آزمایشی و توصیفی تقسیم کرد. در پژوهش آزمایشی به منظور برقراری رابطه علیـ معلولی میان دو یا چند متغیر از طرحهای آزمایشی استفاده میشود. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد. پژوهش توصیفی را میتوان به پنج دسته؛ پژوهش پیمایشی ، اقدام پژوهشی ، پژوهش پسرویدادی (علی مقایسهای)، بررسی موردی و پژوهش همبستگی تقسیم کرد (سرمد و همکاران، 1385).
برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری، روش پژوهش پیمایشی به کار میرود و هدف از پژوهش اقدام پژوهشی، توصیف شرایط یا پدیدههای مربوط به نظام آموزشی میباشد. در پژوهش پسرویدادی، پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن میپردازد، به عبارت دیگر این نوع پژوهش گذشتهنگر بوده و سعی دارد از علت به معلول برسد. پژوهشگر در مطالعه موردی به بررسی یک مورد پرداخته و آن را از جنبههای مختلف بررسی میکند. در پژوهش همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل میگردد. پژوهشهای همبستگی را میتوان بر حسب هدف به سه دسته؛ مطالعه همبستگی دو متغیری، تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس و تحلیل رگرسیون تقسیم کرد (سرم و همکاران، 1385).
این تحقیق با توجه به هدف، تحقیقی کاربردی است. از لحاظ روش یک تحقیق توصیفی (نیمه تجربی) از نوع همبستگی است. در این تحقیق با استفاده از فنون رگرسیون لجستیک، مناسب ترین الگو برای پیش بینی ورشکستگی بر طبق شرایط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برازش می شود.
3ـ2ـ فرضیه های تحقیق
فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن) پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (رضوانی،1390).

3ـ3ـ قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق: تحقیق حاضر به صورت سالانه در بازه زمانی 1386ـ1389 انجام گرفته است.
قلمرو مکانی تحقیق: پژوهش حاضر در کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.
قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق به بررسی پیش بینی بحران مالی با استفاده از نسبت های مالی پرداخته است.
3ـ4ـ جـامـعه آمـاری و حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده طی سال های 1386 تا 1389 در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه تحقیق نیز شامل شرکت هایی با محدودیت های زیر می باشند:
دارای سال مالی منتهی به29 اسفند باشند.
جز شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس باشند.
همه اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای شرکت های مورد نظر در دسترس باشد.
منظور از شرکت های تولیدی شرکت هایی است که در زمینه های بازرگانی، خدماتی و مالی فعالیت نمی کنند. با توجه به تحقیق، نمونه در دو گروه می بایست طبقه بندی شوند. گروه اول متشکل از شرکت های دارای بحران مالی و گروه دوم متشکل از شرکت های فاقد بحران مالی هستند. جهت انتخاب شرکت های دارای بحران مالی از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. طبق ماده 141 قانون تجارت شرکت های ورشکسته شرکت هایی هستند که زیان انباشته آن ها بیشتر از 50 درصد سرمایه آن ها باشد. در این تحقیق اگر شرکتی در سه سال متوالی مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد، ورشکسته تلقی می شود و در غیر اینصورت غیر ورشکسته است. بر این اساس هر یک از سال های 86 تا 89 بررسی و شرکت های مشمول و غیرمشمول ماده قانون 141 مشخص، سپس نمونه تحقیق مبنی بر ورشکستگی در سه سال متوالی مشخص شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که تعداد شرکت های تولیدی ورشکسته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل 60 عدد می باشد. سپس از میان شرکت های تولیدی باقی مانده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نیز 60 شرکت غیرورشکسته انتخاب گردید. بنابراین نمونه تحت بررسی شامل 120 شرکت می باشد.
3ـ5ـ نحوه جمع آوری اطلاعات
برای محاسبه متغیر های وابسته و مستقل تحقیق از اطلاعات صورت های مالی اعضای نمونه استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق از نرم افزار ره آورد نوین استفاده خواهد شد. بعد از جمع آوری داده ها در نرم افزار اکسل طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اولیه صورت خواهد گرفت و بعد از آماده شدن داده ها برای تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS استفاده می نماییم. در واقع می توان اهم موارد انجام شده برای جمع آوری داده ها را بدین صورت بیان نمود:
بدست آوردن جامعه آماری و نمونه تحقیق
جمع آوری داده های مالی
محاسبه متغیر ها
طبقه بندی متغیر ها در قالب مدل تحقیق در فایل اکسل
تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS
3ـ6ـ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق